Doplnkové dôchodkové sporenie

Určite si sami výšku svojho dôchodku

X

Dohodnite si stretnutie


*

*
* povinná položka Pripojiť odkazSkryť odkaz


Kliknutím na tlačítko "Kontaktujte ma" poskytujem súhlas spoločnostiam AXA životní pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, AXA d.s.s., a.s., AXA d.d.s., a.s., AXA investiční společnost a.s., organizačná zložka Slovensko, AXA pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu a AXA Services, s.r.o. so spracovaním vyššie uvedených osobných údajov v zmysle zákona č. 122/20013 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“), za účelom poskytnutia informácií alebo finančnej alebo obchodnej služby jednotlivých Spoločností po dobu troch rokov. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. V prípade, ak majú Spoločnosti podľa zákona o ochrane osobných údajov oznamovaciu povinnosť voči dotknutej osobe, táto povinnosť môže byť splnená zverejnením oznamu na webovom sídle jednotlivých Spoločností. Moje práva ako dotknutej osoby v súvislosti so spracúvaním mojich osobných údajov stanovuje zákon o ochrane osobných údajov, je to však najmä právo na potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o dotknutej osobe spracúvané, právo na zoznam osobných údajov dotknutej osoby, ktoré sú predmetom spracúvania a právo na opravu alebo likvidáciu osobných údajov, ktoré sú nesprávne, neúplné alebo neaktuálne.

Výhody |Doplnkové dôchodkové sporenie

Určite si sami výšku svojho dôchodku

Využite III. pilier dôchodkového zabezpečenia a sami rozhodnite, aký bude váš dôchodok. Doplnkové dôchodkové sporenie od AXA vám umožní nasporiť si doplnkový príjem na jesen vášho života.

Výhody Doplnkového dôchodkového sporenia od AXA:

 • Môžete získať príspevok od svojho zamestnávateľa
 • Výšku príspevku môžete meniť podľa svojich potrieb
 • Možnosť zvoliť si investičnú stratégiu výberom dôchodkového fondu
  (príspevkový fond, globálny akciový fond)
 • Máte stály prehľad o svojej investícii prostredníctvom internetu – Osobný účet
 • Ochrana investícii vďaka dohľadu Národnej banky Slovenska
Hore

Popis |Doplnkové dôchodkové sporenie

Tri piliere dôchodkového sporenia

Doplnkové dôchodkové sporenie od AXA je súčasťou trojpilierového systému sporenia na dôchodok:

I. pilier Povinné odvody z vášho príjmu do Sociálnej poisťovne
II. pilier Starobné dôchodkové sporenie od AXA, na ktoré sa presúva a následne zhodnocuje časť z vašich povinných odvodov
Viac o Starobnom dôchodkovom sporení od AXA
III. pilier Doplnkové dôchodkové sporenie od AXA, ktoré vám uzmožňuje nasporiť si naviac dodatočný príjem k vašemu dôchodku od štátu

Využitím II. a III. piliera získate výhody, ktoré vám tento systém ponúka a súčasne znížite svoju závislosť od štátneho dôchodku, ktorého výšku môže ovplivniť nepriaznivý vývoj v budúcnosti.

Investičné možnosti

V rámci Doplnkového dôchodkového sporenie od AXA si môžete zvoliť dôchodkový fond, ktorému chcete zveriť svoje úspory, pretože vám vyhovuje jeho investičná stratégia a miera rizika:

 • Globálny akciový dôchodkový fond
  Potencionálne vysoké zhodnotenie vašej invstície s vyššou mierou rizika
 • Príspevkový doplnkový dôchodkový fond AXA
  Fond pre stredne konzervatívnych sporiteľov

AXA spravuje aj jeden výplatný dôchodkový fond, ktorý slúži pre čerpanie dočasného dôchodku:

 • Výplatný doplnkový dôchodkový fond AXA
  Fond zameraný na investície s nízkou mierou rizika.

Vyhlásenie:

S uzatvorením účastníckej zmluvy s doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou je spojené riziko a doterajší alebo propagovaný výnos portfólia doplnkového dôchodkového fondu v jej správe nie je zárukou budúceho výnosu portfólia doplnkového dôchodkového fondu. Činnosť doplnkovej dôchodkovej spoločnosti je pod dohľadom Národnej banky Slovenska.

Hore

Úhrada príspevkov |Doplnkové dôchodkové sporenie

Všetky príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie musia byť zaplatené účastníkom a zamestnávateľom alebo odvedené zamestnávateľom na účet nepriradených platieb.

Číslo účtu: 1423282008/1111
IBAN: SK8511110000001423282008
BIC kód: UNCRSKBX

Variabilným symbolom je v prípade, že:

 • Príspevky si hradí sám účastník:
  číslo účastníckej zmluvy

 • Príspevky odvádza zamestnávateľ za každého zamestnanca samostane:
  číslo účastníckej zmluvy

 • Príspevky odvádza zamestnávateľ hromadne:
  • číslo zamestnávateľskej zmluvy (pokiaľ zamestnávateľ s nami zmluvu uzatvoril)
  • IČO (pokiaľ zamstnávateľ nemá s nami uzatvorenú zamestnávateľskú zmluvu)
Hore

Otázky a odpovede |Doplnkové dôchodkové sporenie

1. Chcete zmeniť dôchodkový fond, do ktorého investujete svoje príspevky?

Zmenu dôchodkové fondu môžete vykonať prostredníctvom:

 • Našej internetovej stránky v sekcii Moje poistenie a investície

 • AXA linky +421 2 2929 2929
  Operátor AXA linky pre účely vašej identifikácie bude potrebovať číslo vašej zmluvy doplnkového dôchodkového sporenia a posledné štvorčíslie PIN kódu. Po identifikácií s vami uskutoční zmenu dôchodkového fondu, ktorú si následne môžete overiť na svojom Osobnom účte.
› zatvoriť
2. Chcete zmeniť meno, adresu, rodné číslo alebo zamestnávateľa vo svojej zmluve?

Chcete zmeniť meno, adresu, rodné číslo alebo zamestnávateľa?

 • Zmena mena alebo adresy

  Zmenu mena alebo adresy je možné písomne oznámiť prostredníctvom formulára, ktorý k nám zašlite poštou na adresu:

  AXA d.d.s., a.s.
  Kolárska 6
  812 46 Bratislava

  K písomnej žiadosti, prosím, priložte fotokópiu dokladov preukazujúcich zmenu mena alebo adresy (napr. sobášny list).

  Zmenu týchto údajov nám môžete oznámiť aj prostredníctvom:

  • Našej internetovej stránky v sekcii Osobný účet
  • Infolinky +421 02 2929 2929 (pri identifikácií použite váš PIN)

 • Zmena rodného čísla

  Zmenu rodného čísla je možné uskutočniť len na základe písomnej žiadosti. Žiadosť musí obsahovať: meno a priezvisko, číslo zmluvy, rodné číslo, dátum a váš podpis. K žiadosti je potrebné pripojiť kópiu dokladu o rodnom čísle.

 • Zmena zamestnania (aj po nezamestnanosti, samostatne zárobkovej činnosti a pod.)
  • Na účastnícku zmluvu vám bude prispievať / uskutočňovať zrážky zo mzdy zamestnávateľ
   Na centrálu AXA d.d.s., a.s., zašlite novú vyplnenú Dohodu o zrážkach zo mzdy (variabilným symbolom je číslo zamestnávateľskej zmluvy, resp. IČO). Dohoda o zrážkach zo mzdy sa vyplňuje trojmo, pričom originál zostáva AXA d.d.s., a.s., 1. kópiu dostane zamestnávateľ a 2. kópiu dostane účastník sporenia. Dohodu o zrážkach zo mzdy si možete vytlačiť aj TU.
  • Na účastnícku zmluvu si budete prispievať sám
   Na centrálu AXA d.d.s., a.s., zašlite novú vyplnenú Dohodu o zrážkach zo mzdy (okrem informácií o zamestnávateľovi), prípadne zašlite oznámenie o zmene zamestnania s údajmi: meno a priezvisko, číslo zmluvy, rodné číslo, nová výška príspevku, dátum účinnosti zmeny, dátum podpisu a váš podpis. Variabilným symbolom je číslo účastníckej zmluvy. Dohoda sa vyplňuje dvojmo, pričom originál zostáva AXA d.d.s., a.s., 1. kópiu dostane účastník sporenia. Dohodu o zrážkach si môžete vytlačiť aj TU.
› zatvoriť
3. Chcete zmeniť výšku príspevku?

Ak:
a) vám na účastnícku zmluvu prispieva/strháva zo mzdy zamestnávateľ: na centrálu doplnkovej dôchodkovej spoločnosti zašlete novú Dohodu o zrážkach zo mzdy, ktorú si môžete vytlačiť aj TU. Dohoda o zrážkach zo mzdy sa vyplňuje trojmo, pričom originál zostáva v spoločnosti AXA d.d.s., a. s., 1 kópiu dostane zamestnávateľ a 1 kópiu účastník sporenia.

b) si na účastnícku zmluvu prispievate sám: zašlite na centrálu spoločnosti písomnú žiadosť o zmenu výšky príspevku. Žiadosť musí obsahovať: meno a priezvisko, číslo zmluvy, rodné číslo, pôvodnú a novú výšku príspevku, pôvodný a nový interval platenia (mesačne, štvrťročne, polročne, ročne), odkedy je zmena účinná, dátum a váš podpis. Univerzálny zmenový formulár si môžete vytlačiť aj TU.

› zatvoriť
4. Chcete zmeniť pozostalé osoby?

Zmenu pozostalých osôb je možné uskutočniť len na základe písomnej žiadosti, ktorá musí byť overená notárom, príp. na matrike. Žiadosť musí obsahovať: meno a priezvisko klienta, číslo zmluvy, rodné číslo účastníka a identifikáciu všetkých pozostalých osôb (t.j. nie len zmenené osoby) menom, priezviskom, rodným číslom a určiť podiel jednotlivých osôb, ak ich je viac. Univerzálny zmenový formulár si môžete vytlačiť TU.

› zatvoriť
5. Chcete prestúpiť z inej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti do AXA d.d.s., a.s.?

Zašlete písomnú žiadosť do pôvodnej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, ku ktorej pripojíte kópiu novej zmluvy s našou doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou AXA d.d.s., a. s.

› zatvoriť
6. Aké údaje je potrebné uvádzať pri platbách príspevkov?

Prípad 1: Účastník doplnkového dôchodkového sporenia si platí príspevky sám

Platby sú identifikované variabilným a špecifickým symbolom nasledovne:

 1. Variabilným symbolom (VS) je číslo účastníckej zmluvy
 2. Špecifický symbol (ŠS) je rôzny podľa typu príspevku:
  • nepoužitý ŠS – riadny príspevok účastníka
  • 41 – mimoriadny príspevok účastníka
 3. Konštantný symbol (KS) - 3558

Pri zadaní správnych údajov bude príspevok automaticky pripísaný na konkrétnu účastnícku zmluvu.

Ak účastník platí mimoriadny príspevok poštovou poukážkou, nie je možné určiť špecifický symbol, musí spoločnosť informovať, že sa jedná o mimoriadny príspevok (listom, e-mailom, faxom).


Prípad 2: Príspevky odvádza zamestnávateľ – za každého zamestnanca samostatne

Tento spôsob využívajú zamestnávatelia, ktorí majú menší počet zamestnancov a každá platba predstavuje jeden typ príspevku jedného zamestnanca.

Platby sú identifikované variabilným a špecifickým symbolom nasledovne:

 1. VS je číslo účastníckej zmluvy
 2. ŠS je rôzny podľa typu príspevku:
  • nepoužitý – riadny príspevok účastníka (zamestnanca)
  • 23 – riadny príspevok zamestnávateľa
  • 41 – mimoriadny príspevok účastníka (zamestnanca)
  • 43 – mimoriadny príspevok zamestnávateľa
 3. KS je 3558

Pri zadaní správnych údajov bude príspevok automaticky pripísaný na konkrétnu účastnícku zmluvu.


Prípad 3: Príspevky odvádza zamestnávateľ – hromadne

Platby sú identifikované variabilným a špecifickým symbolom nasledovne:

 1. VS je:
  • číslo zamestnávateľskej zmluvy (pokiaľ zamestnávateľ uzavrel zmluvu s DDS)
  • IČO (pokiaľ zamestnávateľ zmluvu s DDS neuzavrel)
 2. ŠS je 9999

Aby bolo možné platbu rozpísať na konkrétne zmluvy účastníkov, zamestnávateľ zároveň zasiela DDS tzv. mesačný výkaz platieb.

› zatvoriť
7. Ako postupovať, ak sa informácia o príspevkoch z výpisu nezhoduje so skutočnosťou?

Informáciu o výške zaplatených príspevkov, dátume platby a spôsobe úhrady oznámte na telefónne číslo +421 2 5949 1414. Platby vyhľadáme a priradíme k vašej zmluve.

› zatvoriť
8. Chcete si ďalej platiť príspevky, aj keď ste skončili pracovný pomer so svojím zamestnávateľom?
 • Môžete si príspevky platiť ďalej sám, pričom ako variabilný symbol budete uvádzať číslo účastníckej zmluvy.
 • Môžete prerušiť sporenie a peniaze sa vám budú naďalej zhodnocovať.
 • Môžete čerpať finančné prostriedky z vášho účtu, ak vám vznikol nárok na niektorý z dôchodkov.
› zatvoriť
9. Chcete si požiadať o výplatu dôchodku, pretože vám vznikol nárok na dôchodok?

Požiadať o výplatu dôchodku je možné na základe písomnej žiadosti. Žiadosť musí obsahovať:

 • Meno a priezvisko
 • Číslo zmluvy
 • Rodné číslo
 • Druh dôchodku
 • Dátum
 • Podpis, ktorý musí byť overený notárom alebo na matrike.

V žiadosti je potrebné uviesť spôsob platby:

 • Bankovým prevodom
  uveďte číslo účtu
 • Poštovou poukážkou.

Po výplate dávky vám automaticky pošleme oznámenie.

› zatvoriť
Hore

Dokumenty na stiahnutie |Doplnkové dôchodkové sporenie

Hore

Firmy |Doplnkové dôchodkové sporenie

Dajte zamestnancom lepšiu budúcnosť

Doplnkové dôchodkové sporenie od AXA dáva vašim zamestnancom istotu finančného prilepšenia k štátom uznanému dôchodku. Vďaka doplnkovému dôchodkovému sporeniu od AXA môžete svojim ľuďom poskytnúť lepšiu budúcnosť a svojej firme kvalitnejšiu prítomnosť.


Výhody pre vašu firmu

 • Daňové úľavy
  Vaše príspevky sú nákladovou mzdovou položkou do výšky 6 % hrubej mzdy zamestnanca
 • Úspora na odvodoch do Sociálnej poisťovne
 • Vyššia loajalita zamestnancov
 • Stabilizácia pracovného tímu
 • Možnosť nastavenia rôznej výšky príspevkov pre zamestnancov podľa:
  Postavenia, kvalifikácie či dĺžky zamestnania
 • Jednoduchá administrácia cez internet
  Portál Správa príspevkov

Výhody pre vašich zamestnancov

O konkrétnych výhodách Doplnkového dôchodkového sporenia od AXA pre svojich zamesntancov sa dozviete tu.


Správa príspevkov

Ako funguje? Jednoducho, cez internet.

 • Správa príspevkov cez internet vám umožní nahrať vytvorené elektronické výkazy cez portal priamo do systému našej spoločnosti.
 • Správnosť súboru sa skontroluje a na prípadné chyby budete ihneď upozorneni.
 • Po spracovaní príspevkov, bude môcť oprávnená osoba skontrolovať rozdelenie uhradenej platby medzi svojich zamestnancov.
 • Výkazy v štruktúre XML, optimálnej pre správu príspevkov cez internet, už vytvára ktorýkoľvek softvér pre spracovanie miezd využívaný na Slovensku.

Dokumenty na stiahnutie

 • Príručka pre mzdové učtárne 
  V príručke pre mzdové učtárne nájdete dôležité informácie o spôsobe úhrad príspevkov doplnkového dôchodkového sporenia a zasielaní mesačných rozpisov platieb.
 • Príručka k správe príspevkov DDS cez internet 
  Správa príspevkov doplnkového dôchodkového sporenia cez internet zjednodušuje a urýchľuje spracovanie príspevkov, ktoré svojim zamestnancom odvádzate. V príručke nájdete všetky potrebné informácie pre využívanie tohto portálu.
 • Príručka k vytvoreniu rozpisu DDS na portáli 
  Pokiaľ spracovávate príspevky pre menej zamestnancov a nemáte k dispozícii vhodný software, najlepším riešenim pre vás je vytvorenie rozpisu príspevkov doplnkového dôchodkového sporenia priamo na portáli.
 • Žiadanka o prístup na portál 
  Pokiaľ nemáte prístup na náš portál, alebo ho potrebujete zmeniť, zašlite nám vyplnenú návratku.
 • Výsledky prieskumu medzi užívateľmi portálu Správa príspevkov 
  Pozrite si, ako Správa príspevkov cez internet uľahčila prácu mzdovým učtárňam.
 • Vzor rozpisu príspevkov v Exceli
  Výkazy s rozpisom hromadnej platby príspevkov v Exceli môžete používať, pokiaľ Váš mzdový softvér neumožňuje vytvárať rozpisy v štruktúre XML. Výkazy je možné posielať cez náš internetový portál pre správu príspevkov, prípadne mailom na sprava.prispevkov@axa.sk. Spôsob vyplnenia výkazu nájdete v Príručke pre mzdové učtárne. 
Hore
Vitajte na webe AXA