Starobné dôchodkové sporenie

Získajte kontrolu nad svojím dôchodkom

X

Dohodnite si stretnutie


*

*
* povinná položka Pripojiť odkazSkryť odkaz


Kliknutím na tlačítko "Kontaktujte ma" poskytujem súhlas spoločnostiam AXA životní pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, AXA d.s.s., a.s., AXA d.d.s., a.s., AXA investiční společnost a.s., organizačná zložka Slovensko, AXA pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu a AXA Services, s.r.o. so spracovaním vyššie uvedených osobných údajov v zmysle zákona č. 122/20013 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“), za účelom poskytnutia informácií alebo finančnej alebo obchodnej služby jednotlivých Spoločností po dobu troch rokov. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. V prípade, ak majú Spoločnosti podľa zákona o ochrane osobných údajov oznamovaciu povinnosť voči dotknutej osobe, táto povinnosť môže byť splnená zverejnením oznamu na webovom sídle jednotlivých Spoločností. Moje práva ako dotknutej osoby v súvislosti so spracúvaním mojich osobných údajov stanovuje zákon o ochrane osobných údajov, je to však najmä právo na potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o dotknutej osobe spracúvané, právo na zoznam osobných údajov dotknutej osoby, ktoré sú predmetom spracúvania a právo na opravu alebo likvidáciu osobných údajov, ktoré sú nesprávne, neúplné alebo neaktuálne.

Výhody |Starobné dôchodkové sporenie

Získajte kontrolu nad svojím dôchodkom

Využite II. pilier dôchodkového zabezpečenia a zverte časť svojích povinných odvodov niektorému z fondov spoločnosti AXA. Nezaplatíte ani cent naviac a zároveň získate lepšiu kontrolu nad svojimi peniazmi.

So Starobným dôchodkovým sporením od AXA získate:

 • Zhodnotenie úspor, ktoré sú vašim vlastníctvom
  (nie štátu)
 • Vplyv na výšku vlastného dôchodku
  (závisí od výšky odvodov a doby platenia príspevkov)
 • Možnosť zvoliť si investičnú stratégiu výberom dôchodkového fondu
  (akciový, dlhopisový, indexový)
 • Stály prehľad o svojej investícií prostredníctvom internetu – Osobný dôchodkový účet
 • Ochranu investície vďaka kontrole nezávislých inštitúcií
  (Národná banka Slovenska, Sociálna poisťovňa, Depozitár dôchodkovej správcovskej spoločnosti a Audítor)
Hore

Popis |Starobné dôchodkové sporenie

Tri piliere dôchodkového sporenia

Starobné dôchodkové sporenie od AXA je súčasťou trojpilierového systému sporenia na dôchodok:

I. pilier Povinné odvody z vášho príjmu do Sociálnej poisťovne
II. pilier Starobné dôchodkové sporenie od AXA, na ktoré sa presúva a následne zhodnocuje časť z vašich povinných odvodov
III. pilier Doplnkové dôchodkové sporenie od AXA, ktoré vám uzmožňuje nasporiť si naviac dodatočný príjem k vašemu dôchodku od štátu
Viac o doplnkovom dôchodkovom sporení od AXA

Využitím II. a III. piliera získate výhody, ktoré vám tento systém ponúka a súčasne znížite svoju závislosť od štátneho dôchodku, ktorého výšku môže nepriaznivo ovplyvniť vývoj v budúcnosti.

Starobné dôchodkové sporenie od AXA

Podpísaním zmluvy rozhodnete o odklonení časti príspevkov, ktoré povine odvádzate Sociálnej poisťovni zo svojich príjmov, a to na svoj Osobný dôchodkový účet:

 • Neplatíte nič naviac
  Všetky príspevky, ktoré sa vám pripisujú na Osobný dôchodkový účet, prichádzajú zo Sociálnej poisťovne, z vašich povinne platených odvodov.
  Od 01.01.2013 si môžete navyše na svoj Osobný dôchodkový účet platiť dobrovoľné príspevky vo Vami zvolenej výške. Viac o dobrovoľných príspevkoch.
 • Peniaze máte pod kontrolou
  Peniaze na vašom Osobnom dôchodkovom účte sú vašim osobným vlastníctvom, nepatria štátu ako príspevky odvádzané Sociálnej poisťovni.
 • Príspevky sa vám zhodnocujú
  Peniaze na vašom Osobnom dôchodkovom účte sa vám zhodnocujú podľa výsledkov dôchodkového fondu, ktorý ste si vybrali:
  Dlhopisový garantovaný dôchodkový fond
  Akciový negarantovaný dôchodkový fond
  Indexový negarantovaný dôchodkový fond

Vyhlásenie:

S uzatvorením zmluvy s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou je spojené aj riziko a doterajší alebo propagovaný výnos portfólia dôchodkového fondu v jej správe nie je zárukou budúceho výnosu portfólia dôchodkového fondu. Činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti je pod dohľadom Národnej banky Slovenska.

Hore

Dobrovoľné príspevky |Starobné dôchodkové sporenie

S účinnosťou od 01.01.2013 si môžete platiť dobrovoľné príspevky na svoje starobné dôchodkové sporenie, ak ste si platenie týchto príspevkov dohodoli v zmluve o starobnom dôchodkovom sporení, prípadne dodatkom k zmluve o starobnom dôchodkovom sporení. Ak si platenie dobrovoľných príspevkov nedohodnete v zmluve alebo dodatkom k zmluve, nebude možné vaše príspevky pripísať na váš osobný dôchodkový účet.

Suma preukázateľne zaplatených dobrovoľných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie bude do 31. decembra 2016 tvoriť nezdaniteľnú časť základu dane. Nezdaniteľná časť základu dane je suma, o ktorú sa znižuje základ dane. Preukázateľne zaplatenými dobrovoľnými príspevkami na starobné dôchodkové sporenie si sporiteľ môže ponížiť základ dane, a to najviac do výšky 2 % zo základu dane, pričom táto suma nesmie presiahnuť výšku 2 % zo 60-násoboku priemernej mesačnej mzdy.
Dobrovoľné príspevky nenahrádzajú povinné príspevky postupované Sociálnou poisťovňou. Do doby sporenia pre splnenie nároku na výplatu starobného dôchodku sa započítavajú iba povinné príspevky. Dobrovoľné príspevky budú pripisované a evidované oddelene od povinných príspevkov. Stav svojho starobného dôchodkového sporenia si môžete kedykoľvek kontrolovať prostredníctvom Osobného dôchodkového účtu.

Dobrovoľné príspevky si môžete platiť:

 • Sám alebo
 • ich môže za vás odvádzať zamestnávateľ, ak ste sa so zamestnávateľom na tom dohodli. Ak žiadate zamestnávateľa o odvádzanie dobrovoľných príspevkov, ste povinný informovať ho aj o svojom záväzku platiť dobrovoľné príspevky a preukázať mu všetky skutočnosti potrebné na odvádzanie dobrovoľných príspevkov, inak zamestnávateľ nie je povinný odvádzať dobrovoľné príspevky za vás. Zároveň je zamestnávateľ povinný s vami o tom uzatvoriť písomnú dohodu a je povinný spolu s každou platbou zasielať AXA d.s.s., a.s. rozpis dobrovoľných príspevkov. Dohodu o zrážkach dobrovoľných príspevkov zo mzdy môžete nájsť tu. Dohodu o zrážkach si prosím vytlačte a vyplňte v dvoch vyhotoveniach, pričom jeden originál slúži pre zamestnávateľa a druhý si ponecháte. Dôchodkovej správcovskej spoločnosti túto dohodu neposielate.
Informácie k platbe dobrovoľných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie sporiteľom

Pre správne platenie a pripisovanie vašich dobrovoľných príspevkov použite, prosím, pri platbe nasledovné údaje:

Údaje k platbe dobrovoľných príspevkov
Variabilný symbol: číslo vašej zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení, alebo je možné použiť aj vaše rodné číslo
Konštantný symbol: 3558
Špecifický symbol: nepovinný údaj
Číslo účtu pre odvádzanie dobrovoľných príspevkov: 1423153484
Kód banky: 1111

Pri dodržaní uvedených údajov pri platbe dobrovoľného príspevku na starobné dôchodkové sporenie, vám spoločnosť AXA d.s.s., a.s. pripíše váš dobrovoľný príspevok na váš osobný dôchodkový účet. Nie je potrebné spoločnosť AXA d.s.s., a.s. o realizácii platby informovať.

› zatvoriť
Informácie k odvádzaniu dobrovoľných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie zamestnávateľom za sporiteľa/zamestnanca

Každý zamestnávateľ, ktorý odvádza dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie za svojich zamestnancov, musí okrem platby zaslať spoločnosti AXA d.s.s., a.s. aj rozpis platieb; to neplatí, ak zamestnávateľ zasiela platbu dobrovoľných príspevkov za každého zamestnanca samostatne. Rozpis platieb slúži na správne identifikovanie a pripísanie odvedených dobrovoľných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie za zamestnancov.

Rozpis platieb je možné spoločnosti AXA d.s.s., a.s., zaslať dvoma spôsobmi, a to buď v štruktúre xml alebo formou ručne vyplnenej tabuľky, ktorá je k dispozícii nižšie.
Pre formát xml je potrebné, aby mzdový systém mal možnosť vygenerovať rozpis platieb. Pre zapracovanie tohto spôsobu sú k dispozícii súbory potrebné pre mzdový systém. Súbory sú k dispozícii prostredníctvom tohto odkazu tu.

Pre formát ručne vyplnenej tabuľky postačí stiahnuť vzorovú tabuľku a do nej vyplniť požadované údaje. Popis jednotlivých stĺpcov nájdete priamo v tabuľke, ktorá je dostupná tu. Pre každý ďalší odvod, prosím, zmeňte údaje a opakovane zašlite spoločnosti AXA d.s.s., a.s.

Pre odvod dobrovoľných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie zamestnávateľom, prosím, použite nasledovné údaje:

Údaje k platbe dobrovoľných príspevkov zamestnávateľom - hromadná platba k rozpisu platieb
Variabilný symbol: IČO
Konštantný symbol: 3558
Špecifický symbol: nepovinný údaj
Číslo účtu pre odvádzanie dobrovoľných príspevkov: 1423153484
Kód banky: 1111

Údaje k platbe dobrovoľných príspevkov zamestnávateľom – za každého zamestnanca samostatne
Variabilný symbol: identifikačné číslo sociálneho zabezpečenia zamestnanca bez znaku lomky
Konštantný symbol: 3558
Špecifický symbol: číslo zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení
Číslo účtu pre odvádzanie dobrovoľných príspevkov: 1423153484
Kód banky: 1111

Kontaktné údaje:

 • AXA linka 02 / 2929 2929
 • E-mail pre zasielanie rozpisov platieb: rozpisy.dss@axa.sk
 • www.axa.sk
› zatvoriť
Hore

Otázky a odpovede |Starobné dôchodkové sporenie

1. Prečo nemám pripísané príspevky na osobnom účte?

AXA d.s.s., a.s. pripisuje príspevky na starobné dôchodkové sporenie, ktoré obdrží od Sociálnej poisťovne, bezodkladne, vo výške určenej zákonom. V prípade, že v niektorom mesiaci neboli na váš účet pripísané príspevky, kontaktujte prosím:

 • Mzdovú učtáreň alebo personálne oddelenie
  • či už bol odoslaný mesačný výkaz poistného do Sociálnej poisťovne
  • či boli vaše údaje uvedené vo výkaze správe
  • či bolo poistné zaplatené na účet Sociálnej poisťovne
 • Sociálnu poisťovňu
  • či v nej máte všetky údaje zhodné s údajmi na výkaze, ktorý dáva zamestnávateľ
  • či eviduje zaplatené poistné od zamestnávateľa za príslušný kalendárny mesiac
› zatvoriť
2. Ktoré zmeny vám musím oznamovať a ako ich môžem vykonať?

Zo zákona máte povinnosť oznámiť zmenu osobných údajov (meno, priezvisko, rodné číslo) a trvalého bydliska.

Zmenu osobných údajov nám môžete oznámiť prostredníctvom:

 • Osobného dôchodkového účtu v časti Moje požiadavky
  Môžete požiadať o zmenu všetkých svojich údajov mimo rodného čísla a určených poberateľov. Tieto dve zmeny musia byť k nám zaslané vo forme písomnej žiadosti.
 • AXA linky: +421 2 2929 2929
  Operátor AXA linky pre účely vašej identifikácie bude potrebovať číslo vašej zmluvy starobného dôchodkového sporenia a posledné štvorčíslie PIN kódu. Po identifikácií s vami spíše vašu požiadavku, ktorú si následne môžete overiť na svojom Osobnom účte v časti Moje požiadavky.
 • Zmenového formulára
 • Regionálneho riaditeľstva
› zatvoriť
3. Idem pracovať do zahraničia. Čo sa stane s mojim účtom?

V čase kedy nebudete mať realizované odvody do Sociálnej poisťovne, nebudú vám postupované príspevky zo Sociálnej poisťovne a vaše sporenie bude po túto dobu prerušené.

Keď sa znova dôchodkovo poistíte, znova budú postupované príspevky. Nie je potrebné správcovskej spoločnosti oznamovať ukončenie prerušenia respektíve obnovenie tohto sporenia. Doba prerušenia sa nezapočítava do doby sporenia.

› zatvoriť
4. Nepracujem, môžem si platiť príspevky sám?

Povinné príspevky nemôžete platiť priamo do správcovskej spoločnosti. Povinné príspevky posiela výlučne Sociálna poisťovňa, a to z odvodov na dôchodkové poistenie.
V prípade, ak by ste mal záujem o pokračovanie povinných príspevkov aj počas vašej nezamestnanosti, musíte sa dobrovoľne dôchodkovo poistiť v Sociálnej poisťovni a platiť si mesačne odvody z určeného vymeriavacieho základu.

› zatvoriť
5. Môžem si vybrať časť finančných prostriedkov?

Zo zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení nie je možné čerpať časť finančných prostriedkov. Zo zmluvy vám môže byť vyplatený iba doživotný starobný dôchodok a doživotný predčasný starobný dôchodok.

› zatvoriť
6. Čo musím spraviť, aby mi boli postupované príspevky v čase materskej/rodičovskej dovolenky?

Ak ste nastupovali na materskú dovolenku po 1.1.2008, musíte sa prihlásiť do 15 dní od narodenia dieťaťa na príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne ako osoba starajúca sa o dieťa a zároveň musíte pred pracovníčkou pobočky Sociálnej poisťovne podpísať tlačivo: Oznámenie sporiteľa o účasti na starobnom dôchodkovom sporení príp. ak toto tlačivo nie je podpísané pred pracovníčkou pobočky Sociálnej poisťovne musí byť podpis na ňom úradne osvedčený notárom, obvodným úradom alebo obcou. Je tiež potrebné podpísať čestné vyhlásenie, že sa celodenne staráte o dieťa. Toto oznámenie je potrebné doručiť buď osobne alebo poštou doporučene najneskôr v deň podania prihlášky na dôchodkové poistenie. Dané tlačivo: Oznámenie sporiteľa o účasti na starobnom dôchodkovom sporení sa nachádza na internetovej stránke Sociálnej poisťovne www.socpoist.sk vo formulároch, kde je možné si ho stiahnuť a je tiež k dispozícii na pobočkách Sociálnej poisťovne. Takisto ste potom povinný prihlásiť sa aj na rodičovskú dovolenku registračným listom fyzickej osoby.

› zatvoriť
Hore
Vitajte na webe AXA