AXA zverejnila plán ponuky akcií zamestnancom na rok 2007

AXA Group aj tento rok ponúka svojim zamestnancom možnosť kúpiť si akcie skupiny. Zverejnila konkrétne podmienky pre upísanie akcií v rámci programu s názvom „Shareplan 2007.“ Ide o ďalšiu možnosť ako sa stať akcionárom firmy. AXA totiž už tento rok v rámci iného programu s názvom „AXA Miles,“ bezplatne pridelila každému svojmu zamestnancovi 50 akcií a ďalších 50 rozdelí v roku 2009 za predpokladu, že bude plniť svoj biznis plán.

AXA GROUP ponúka každý rok svojim zamestnancom vo Francúzku aj mimo neho, príležitosť upísať akcie vydané prostredníctvom navýšenia kapitálu vyhradeného pre zamestnancov. V rámci klasickej a tiež investičnej ponuky si bude môcť tento rok kúpiť akcie viac ako 100 000 zamestnancov v 37 krajinách sveta. Skupina AXA dúfa, že tým posilní vzťah so svojimi zamestnancami a úzko prepojí budúci vývoj s výsledkami skupiny.

Investičný limit: v súlade s článkom L. 443-2 Francúzskeho zákonníka práce nesmú agregované dobrovoľné príspevky oprávneného zamestnanca presiahnuť jednu štvrtinu hrubého ročného príjmu alebo dôchodku príslušného oprávneného zamestnanca (takýto investičný limit môže byť nižší v súlade s lokálnymi zákonmi). Investičný limit v prípade investičnej ponuky sa počíta na základe jednej štvrtiny hrubého ročného príjmu alebo dôchodku príslušného oprávneného zamestnanca, berúc do úvahy príspevok banky.

Minimálne obdobie držania akcií: oprávnení zamestnanci budú povinní držať svoje akcie alebo časti fondov počas obdobia približne piatich rokov, t.j. do 2. apríla 2012 vo Francúzsku, do 2. júla 2012 pre zvyšok sveta a do 29. novembra 2012 v Belgicku, okrem výnimočného prípadu predčasného zrušenia.

CENY ÚPISOV AKCIÍ PRE ZAMESTNANCOV NA ROK 2007

Ceny úpisov pre zamestnancov spoločnosti AXA ponúkaných akcií na rok 2007 boli určené predstavenstvom dňa 17. septembra 2007.

Ceny úpisov sú založené na referenčnej cene 29,03 za euro, čo je rovné aritmetickému priemeru 20 otváracích cien akcií spoločnosti AXA na zozname Eurolist od spoločnosti Euronext Paris S.A. po dobu 20 po sebe nasledujúcich obchodných dní počínajúc 20. augustom 2007 do 14. septembra 2007, vrátane (referenčná cena).

Podľa klasického plánu pre všetky krajiny je cena úpisov rovná 80% referenčnej ceny (alebo jej príslušnej hodnoty v miestnej mene),

t. j. 23,23 Eur

Podľa účelového plánu (leveraged) na odkúpenie akcií pre všetky krajiny (okrem Nemecka) cena úpisov je rovná 85,75% referenčnej ceny (alebo jej príslušnej hodnoty v miestnej mene),

t. j. 24,89 eur.

Pre Nemecko podľa účelového plánu cena úpisov je rovná 100 % referenčnej ceny,

t. j. 29,03 eur

PODMIENKY UPISOVANIA AKCIÍ:

V prípade bežnej ponuky (okrem Talianska, Holandska, Južnej Kórei, Španielska a Spojených štátov) budú nové akcie upisované prostredníctvom fondov (FCPE), ktorých podiely dostanú zamestnanci. Zamestnanci budú mať právo priamo hlasovať na valných zhromaždeniach akcionárov AXA, okrem zamestnancov v Japonsku, ktorí budú z daňových dôvodov naďalej hlasovať nepriamo prostredníctvom správnej rady svojich FCPE.

V Taliansku, Holandsku, Južnej Kórei, Španielsku a Spojených štátoch budú akcie priamo upisované zamestnancom a budú držané na registrovaných účtoch. Zamestnanci budú mať priame hlasovacie právo.

V prípade investičnej ponuky mimo územia Spojených štátov budú nové akcie upisované prostredníctvom fondov FCPE, ktorých podiely dostanú zamestnanci. Zamestnanci budú mať právo priamo hlasovať na valných zhromaždeniach akcionárov AXA, okrem zamestnancov v Japonsku, ktorí budú z daňových dôvodov naďalej hlasovať nepriamo prostredníctvom správnej rady svojich FCPE.

V Spojených štátoch budú akcie priamo upisované zamestnancom a budú držané na registrovaných účtoch. Zamestnanci budú mať priame hlasovacie právo.

EMITENT

AXA, sektorová klasifikácia podľa Footsie
(Spoločnosť zaoberajúca sa tvorením a konštrukciou indexov)
Ekonomická skupina: 80 Finančníctvo
Sektor: 83 Poistenie
Podsektor: 839 Iné/Poistenie

ČASOVÝ PLÁN PONUKY

  • Fixné obdobie pre stanovenie referenčnej ceny: od 20. augusta 2007 (vrátane) do 14. septembra 2007 (vrátane). Počas tohto obdobia môže finančná inštitúcia vykonať transakcie pre zabezpečenie kurzu v súvislosti s investičnou ponukou, a ďalej ich implementovať až do konca projektu Shareplan 2007.
  • Obdobie pre upisovanie akcií: predpokladané obdobie je od 24. septembra 2007 (vrátane) do 9. októbra 2007 (vrátane) pre všetky krajiny (okrem Belgicka) a od 24. septembra 2007 (vrátane) do 23. októbra 2007 (vrátane) pre Belgicko, toto obdobie podlieha schváleniu správnej rady AXA.
  • Dátum kapitálového navýšenia: predpokladá sa 28. november 2007.


Stiahnuť originál tlačovej správy v PDF

Vitajte v AXA | 02 2929 2929 | facebook-(3).png