Oznámenie o plánovanom pozastavení stanovovania aktuálnej hodnoty a vydávania a odkupovania podielových listov

AXA investiční společnost a.s., so sídlom Lazarská 13/8, 120 00 Praha 2, Česká republika, IČO: 645 79 018, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel B, vložka č. 7462, podnikajúca v Slovenskej republike prostredníctvom organizačnej zložky: AXA investiční společnost a.s., organizačná zložka Slovensko, so sídlom Kolárska 6, 811 06 Bratislava, IČO: 36 770 540, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka č. 1475/B (ďalej len "spoločnosť") oznamuje podielnikom , že dňa 27. 4. 2018 o 16:00 hod predstavenstvo spoločnosti rozhodlo, že v čase od 4. 5. 2018 do 9. 5. 2018 vrátane nebude spoločnosť vydávať ani odkupovať podielové listy, stanovovať aktuálnu hodnotu podielových listov a zverejňovať tieto hodnoty v prípade všetkých podielových fondov, ktoré spoločnosť obhospodaruje.

Spoločnosť obnoví vydávanie a odkupovanie podielových listov a ostatné uvedené činnosti 10. mája 2018. Ide o plánovanú prestávku z dôvodu zmeny softvéru pre vedenie evidencie cenných papierov a podielnikov. Žiadosti klientov o vydaní či odkúpení podielových listov podané počas pozastavenia, podľa vyššie uvedeného rozhodnutia, budú vysporiadané bez zbytočného odkladu po obnovení vydávania a odkupovania podielových listov, a to za sumu, ktorá sa rovná ich aktuálnej hodnote ku dňu podania žiadosti, pričom za aktuálnu hodnotu sa po dobu pozastavenia považuje posledná známa aktuálna hodnota pred týmto pozastavením (teda aktuálna hodnota podielových listov ku dňu 3.5.2018). Pozastavenie sa vzťahuje aj na podielové listy, o ktorých vydanie alebo odkúpenie bolo požiadané pred okamihom pozastavenia, a pri ktorých ešte nedošlo k vyplateniu protihodnotu za odkúpenie, alebo na vydanie podielových listov. V prípade, že bude systém riadne otestovaný a funkčný predtým, začne sa vydávanie a odkupovanie podielových listov skôr, tak aby nedošlo k obmedzeniu práv a právom chránených záujmov podielnikov na dobu dlhšiu, než je nevyhnutne nutné.

Dôvodom pozastavenia sú operácie spojené so zmenou softvéru. Teda najmä:

 • 1. Vykonanie migrácie súčasných dát do nových dátových štruktúr a následná kontrola migrovaných dát.
 • 2. Nasadenie nového systému pre vedenie evidencie cenných papierov, podielnikov, spracovanie vydávania a odkupovania cenných papierov.
 • 3. Vykonanie komplexnej kontroly funkčnosti systému a kompletná séria testovacích prípadov.
 • 4. Kontroly správnej funkčnosti všetkých nadväzných systémov, najmä účtovných a ďalších evidenčných systémov.

Pozastavenie vydávania a odkupovania sa týka nasledujúcich podielových fondov:

 

 • AXA CEE Akciový fond, otevřený podílový fond AXA investiční společnost, a.s.
 • AXA CEE Dluhopisový fond, otevřený podílový fond AXA investiční společnost, a.s.
 • AXA CZK Konto, otevřený podílový fond AXA investiční společnost, a.s.
 • AXA EUR Konto, otevřený podílový fond AXA investiční společnost, a.s.
 • AXA EUROBOND, otevřený podílový fond AXA investiční společnost a. s.
 • AXA Realitní fond, otevřený podílový fond AXA investiční společnost a.s.
 • AXA Selection Emerging Equity spec. fond fondů, otevřený podílový fond AXA investiční společnost a.s.
 • AXA Selection Global Equity, otevřený podílový fond AXA investiční společnost a.s.
 • AXA Selection Opportunities speciální fond fondů, otevřený podílový fond AXA investiční společnost a.s.
 • AXA Small Cap Portfolio, otevřený podílový fond AXA investiční společnost a.s.

Predstavenstvo spoločnostiStiahnuť originál tlačovej správy v PDF

< Späť na prehľad oznámenia
Vitajte v AXA | 02 2929 2929 | facebook-(3).png

Aplikácia AXA Drive 

 • appStore.png
 • googlePlay.png

AXA VO SVETE  

 • AXA.com