Oznámenie o predĺžení pozastavenia stanovovania aktuálnej hodnoty a vydávania a odkupovania podielových listov

AXA investiční společnost a.s., so sídlom Lazarská 13/8, 120 00 Praha 2, Česká republika, IČO: 645 79 018, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel B, vložka č. 7462, podnikajúca v Slovenskej republike prostredníctvom organizačnej zložky: AXA investiční společnost a.s., organizačná zložka Slovensko, so sídlom Kolárska 6, 811 06 Bratislava, IČO: 36 770 540, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka č. 1475/B (ďalej len "spoločnosť") oznamuje podielnikom, že predstavenstvo spoločnosti rozhodlo dňa 17. 5. 2018 (18:00 hod), v nadväznosti na svoje predchádzajúce rozhodnutia zo dňa 27.4.2018 a zo dňa 10.5.2018, o predĺženie pozastavenia stanovovania aktuálnej hodnoty a vydávanie a odkupovanie podielových listov do 25.5.2018. Spoločnosť teda v čase od 4. 5. 2018 do 25. 5. 2018 vrátane, nebude vydávať ani odkupovať podielové listy, stanovovať aktuálnu hodnotu podielových listov a zverejňovať tieto hodnoty v prípade všetkých podielových fondov, ktoré spoločnosť obhospodaruje.

Spoločnosť obnoví vydávanie a odkupovanie podielových listov a ostatné uvedené činnosti 28. mája 2018. V prípade, že odpadnú dôvody pozastavenia, začne sa vydávanie a odkupovanie podielových listov skôr, aby nedošlo k obmedzeniu práv a právom chránených záujmov podielnikov na dobu dlhšiu, než je nevyhnutne nutné a spoločnosť bude podielnikov bezodkladne informovať o obnovení vydávania a odkupovania podielových listov.

Ide o plánovanú prestávku za účelom zmeny softvéru pre vedenie evidencie cenných papierov a podielnikov, ktorá musela byť z technických dôvodov predĺžená. Žiadosti klientov o vydaní či odkúpení podielových listov podané počas pozastavenia, podľa vyššie uvedeného rozhodnutia, budú vysporiadané bez zbytočného odkladu po obnovení vydávania a odkupovania podielových listov, a to za sumu, ktorá sa rovná ich aktuálnej hodnote ku dňu podania žiadosti, pričom za aktuálnu hodnotu sa po dobu pozastavenia považuje posledná známa aktuálna hodnota pred týmto pozastavením (teda aktuálna hodnota podielových listov ku dňu 3.5.2018). Pozastavenie sa vzťahuje aj na podielové listy, o ktorých vydanie alebo odkúpenie bolo požiadané pred okamihom pozastavenia, a pri ktorých ešte nedošlo k vyplateniu protihodnotu za odkúpenie, alebo na vydanie podielových listov.

Dôvodom pozastavenia sú operácie spojené so zmenou softvéru. Teda najmä:

 • 1. Vykonanie migrácie súčasných dát do nových dátových štruktúr a následná kontrola migrovaných dát.
 • 2. Nasadenie nového systému pre vedenie evidencie cenných papierov, podielnikov, spracovanie vydávania a odkupovania cenných papierov.
 • 3. Vykonanie komplexnej kontroly funkčnosti systému a kompletná séria testovacích prípadov.
 • 4. Kontroly správnej funkčnosti všetkých nadväzných systémov, najmä účtovných a ďalších evidenčných systémov.

Rozhodnutie spoločnosti je prijaté vzhľadom k technicky nevyhnutnej dobe potrebnej k migrácii dát, nasadeniu systému a jeho plnému otestovaniu, ktoré je nutné na minimalizáciu operačných rizík, ktoré nemožno v období zmeny a ostrého prevádzkového testovanie nového softvéru vzhľadom na vyššie uvedené s dostatočnou istotou vylúčiť.

Spoločnosť sa týmto podielnikom ospravedlňuje za spôsobené komplikácie a za obmedzenie ich možnosti nakupovať a odkupovať podielové listy. Spoločnosť podielnikom poskytuje informácie o spôsobe a dôvodoch pozastavenie najmä zverejnením zodpovedajúcich informácií na webových stránkach spoločnosti a prostredníctvom distribučnej siete.

Pozastavenie vydávania a odkupovania sa týka nasledujúcich podielových fondov:

 • AXA CEE Akciový fond, otevřený podílový fond AXA investiční společnost, a.s.
 • AXA CEE Dluhopisový fond, otevřený podílový fond AXA investiční společnost, a.s.
 • AXA CZK Konto, otevřený podílový fond AXA investiční společnost, a.s.
 • AXA EUR Konto, otevřený podílový fond AXA investiční společnost, a.s.
 • AXA EUROBOND, otevřený podílový fond AXA investiční společnost a. s.
 • AXA Realitní fond, otevřený podílový fond AXA investiční společnost a.s.
 • AXA Selection Emerging Equity spec. fond fondů, otevřený podílový fond AXA investiční společnost a.s.
 • AXA Selection Global Equity, otevřený podílový fond AXA investiční společnost a.s.
 • AXA Selection Opportunities speciální fond fondů, otevřený podílový fond AXA investiční společnost a.s.
 • AXA Small Cap Portfolio, otevřený podílový fond AXA investiční společnost a.s.

Predstavenstvo spoločnostiStiahnuť originál tlačovej správy v PDF

< Späť na prehľad oznámenia
Vitajte v AXA | 02 2929 2929 | facebook-(3).png

Aplikácia AXA Drive 

 • appStore.png
 • googlePlay.png

AXA VO SVETE  

 • AXA.com