Oznámenie o predĺžení pozastavenia stanovovania aktuálnej hodnoty a vydávania a odkupovania podielových listov

AXA investiční společnost a.s., so sídlom Lazarská 13/8, 120 00 Praha 2, Česká republika, IČO: 645 79 018, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel B, vložka č. 7462, podnikajúca v Slovenskej republike prostredníctvom organizačnej zložky: AXA investiční společnost a.s., organizačná zložka Slovensko, so sídlom Kolárska 6, 811 06 Bratislava, IČO: 36 770 540, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka č. 1475/B (ďalej len "spoločnosť") oznamuje podielnikom, že predstavenstvo spoločnosti rozhodlo dňa 27. 4. 2018 (16:00), a s rozhodnutím o predĺžení zo dňa 10.5.2018, že v čase od 4. 5. 2018 do 13. 5. 2018 vrátane nebude spoločnosť vydávať ani odkupovať podielové listy, stanovovať aktuálnu hodnotu podielových listov a zverejňovať tieto hodnoty v prípade všetkých podielových fondov, ktoré spoločnosť obhospodaruje.

Spoločnosť obnoví vydávanie a odkupovanie podielových listov a ostatné uvedené činnosti 14. mája 2018. Ide o plánovanú prestávku z dôvodu zmeny softvéru pre vedenie evidencie cenných papierov a podielnikov. Žiadosti klientov o vydaní či odkúpení podielových listov podané počas pozastavenia, podľa vyššie uvedeného rozhodnutia, budú vysporiadané bez zbytočného odkladu po obnovení vydávania a odkupovania podielových listov, a to za sumu, ktorá sa rovná ich aktuálnej hodnote ku dňu podania žiadosti. Pozastavenie sa vzťahuje aj na podielové listy, o ktorých vydanie alebo odkúpenie bolo požiadané pred okamihom pozastavenia, a pri ktorých ešte nedošlo k vyplateniu protihodnotu za odkúpenie, alebo na vydanie podielových listov. V prípade, že bude systém riadne otestovaný a funkčný predtým, začne sa vydávanie a odkupovanie podielových listov skôr, tak aby nedošlo k obmedzeniu práv a právom chránených záujmov podielnikov na dobu dlhšiu, než je nevyhnutne nutné..

Dôvodom pozastavenia sú operácie spojené so zmenou softvéru. Teda najmä:

 • 1. Vykonanie migrácie súčasných dát do nových dátových štruktúr a následná kontrola migrovaných dát
 • 2. Nasadenie nového systému pre vedenie evidencie cenných papierov, podielnikov, spracovanie vydávania a odkupovania cenných papierov.
 • 3. Vykonanie komplexnej kontroly funkčnosti systému a kompletná séria testovacích prípadov.
 • 4. Kontroly správnej funkčnosti všetkých nadväzných systémov, najmä účtovných a ďalších evidenčných systémov.

Pozastavenie vydávania a odkupovania sa týka nasledujúcich podielových fondov:

 • AXA CEE Akciový fond, otevřený podílový fond AXA investiční společnost, a.s.
 • AXA CEE Dluhopisový fond, otevřený podílový fond AXA investiční společnost, a.s.
 • AXA CZK Konto, otevřený podílový fond AXA investiční společnost, a.s.
 • AXA EUR Konto, otevřený podílový fond AXA investiční společnost, a.s.
 • AXA EUROBOND, otevřený podílový fond AXA investiční společnost a. s.
 • AXA Realitní fond, otevřený podílový fond AXA investiční společnost a.s.
 • AXA Selection Emerging Equity spec. fond fondů, otevřený podílový fond AXA investiční společnost a.s.
 • AXA Selection Global Equity, otevřený podílový fond AXA investiční společnost a.s.
 • AXA Selection Opportunities speciální fond fondů, otevřený podílový fond AXA investiční společnost a.s.
 • AXA Small Cap Portfolio, otevřený podílový fond AXA investiční společnost a.s.

Predstavenstvo spoločnostiStiahnuť originál tlačovej správy v PDF

< Späť na prehľad oznámenia
Vitajte v AXA | 02 2929 2929 | facebook-(3).png

Aplikácia AXA Drive 

 • appStore.png
 • googlePlay.png

AXA VO SVETE  

 • AXA.com