Oznámenie o ukončení pozastavenia stanovovania aktuálnej hodnoty a vydávania a odkupovania podielových listov

AXA investiční společnost a.s., so sídlom Lazarská 13/8, 120 00 Praha 2, Česká republika, IČO: 645 79 018, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel B, vložka č. 7462, podnikajúca v Slovenskej republike prostredníctvom organizačnej zložky: AXA investiční společnost a.s., organizačná zložka Slovensko, so sídlom Kolárska 6, 811 06 Bratislava, IČO: 36 770 540, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka č. 1475/B (ďalej len "spoločnosť") oznamuje podielnikom, že predstavenstvo spoločnosti rozhodlo dňa 23. 5. 2018, že v predstihu ukončuje pozastavenie stanovovania aktuálnej hodnoty a vydávania a odkupovania podielových listov (ďalej len "pozastavenie"), ku ktorému došlo v súvislosti s výmenou systému pre vedenie evidencie cenných papierov podielnikov a spracovanie vydávania a odkupovania cenných papierov.

Spoločnosť obnovuje vydávanie a odkupovanie podielových listov s účinnosťou k 22. 5. 2018.

Žiadosti klientov o vydanie či odkúpenie podielových listov podané počas pozastavenia (v čase od 4.5.2018 do 21.5.2018 vrátane) budú vysporiadané bez zbytočného odkladu za hodnotu platnú k 3. 5. 2018.

Žiadosti prijaté v utorok 22. 5. 2018 budú vysporiadané za aktuálnu hodnotu platnú k tomuto dňu, vyhlásenú v súlade so štatútom fondu vo štvrtok 24. 5. 2018 (T + 2). Žiadosti prijaté 23. 5. 2018 budú vysporiadané za aktuálnu hodnotu platnú k tomuto dňu vyhlásenú 25. 5. 2018, rovnako tak nasledujúce dni bude už vydávanie a odkupovanie podielových listov prebiehať v bežnom režime v súlade so štatútom fondu.

Obnovenie vydávania a odkupovania sa týka nasledujúcich podielových fondov:

  • AXA CEE Akciový fond, otevřený podílový fond AXA investiční společnost, a.s.
  • AXA CEE Dluhopisový fond, otevřený podílový fond AXA investiční společnost, a.s.
  • AXA CZK Konto, otevřený podílový fond AXA investiční společnost, a.s.
  • AXA EUR Konto, otevřený podílový fond AXA investiční společnost, a.s.
  • AXA EUROBOND, otevřený podílový fond AXA investiční společnost a. s.
  • AXA Realitní fond, otevřený podílový fond AXA investiční společnost a.s.
  • AXA Selection Emerging Equity spec. fond fondů, otevřený podílový fond AXA investiční společnost a.s.
  • AXA Selection Global Equity, otevřený podílový fond AXA investiční společnost a.s.
  • AXA Selection Opportunities speciální fond fondů, otevřený podílový fond AXA investiční společnost a.s.
  • AXA Small Cap Portfolio, otevřený podílový fond AXA investiční společnost a.s.

Predstavenstvo spoločnostiStiahnuť originál tlačovej správy v PDF

< Späť na prehľad oznámenia