Pozastavenie stanovovania aktuálnej hodnoty a vydávania a odkupovania podielových listov - Oznámenie

AXA investiční společnost a.s., se sídlem Lazarská 13/8, 120 00 Praha 2, Česká republika, IČ: 64 57 90 18, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel B, vložka 7462 (ďalej len „spoločnosť“) oznamuje podielnikom, že v súlade s návrhom Asociace pro kapitálový trh ČR na technickú prestávku, počas ktorej môžu členské spoločnosti prerušiť stanovovanie aktuálnych hodnôt podielových listov a ich uverejňovanie, pozastaviť vydávanie a odkupovanie podielových listov, rozhodlo predstavenstvo spoločnosti dňa 29. 11. 2016 o 14:15, že v dobe od 2. 1. 2017 do 3. 1. 2017 vrátane nebude spoločnosť vydávať ani odkupovať podielové listy, stanovovať aktuálnu hodnotu podielových listov a zverejňovať tieto hodnoty v prípade všetkých podielových fondov, ktoré spoločnosť obhospodaruje.

Spoločnosť obnoví vydávanie a odkupovanie podielových listov a ostatné uvedené činnosti dňa 4. 1. 2017. Posledným obchodným dňom v roku 2016 bude piatok 30. 12. 2016 a prvým obchodným dňom v roku 2017 bude streda 4. 1. 2017Ide o technickou prestávku, ktorá bude trvať 2 pracovné dni.

Žiadosti klientov o vydanie či odkup podielových listov podané v priebehu pozastavenia budú vysporiadané bez zbytočného odkladu po obnovení vydávania a odkupovania podielových listov, a to za hodnotu, ktorá sa rovná jej aktuálnej hodnote ku dňu podania žiadosti.

Dôvodom pozastavenia sú uzávierkové operácie spojené s ukončením roku. Najmä:

 • Uskutočnenie komplexnej kontroly a doplnenia účtovníctva fondov tak, aby všetky podklady pre uzatvorenie účtovného roku boli úplné.
 • Spracovanie účtovnej uzávierky zahŕňajúcej výpočet hospodárskeho výsledku v spolupráci s externým daňovým poradcom, vrátane zaistenia výpočtu daňovo neuznateľných nákladov podľa §25i zákona 586/1993 Sb., na ktoré nadväzuje ocenenie podielových fondov a následná podrobnejšia kontrola depozitára, pri ktorej spravidla dochádza k časovým posunom z dôvodu náročnejšieho spracovania.
 • Uskutočnenie uzatvorenia kníh, uskutočnenie fixácie portfólií fondov z dôvodu spôsobu zdanenia, kde je robené zdanenie realizovaného aj nerealizovaného zisku. Zavedenie počiatočného stavu pre oceňovanie v novom roku v oceňovacom a účtovnom systéme je pomerne časovo náročný proces (až 48 hodín), ktorý znemožňuje akékoľvek operácie súvisiace s novým účtovným obdobím.
 • Úprava a nastavenie kontrolných systémov pre výpočet NAV fondov na nový kalendárny rok.

Rozhodnutie spoločnosti bolo vedené snahou ochrániť záujmy klientov pred operačnými rizikami, ktoré sa nedajú v období začiatku nového roku vzhľadom na vyššie uvedené s dostatočnou istotou vylúčiť.

V súlade s otvorenou politikou informovania podala Spoločnosť všetkým podielnikom včasné a dostatočné informácie o spôsobe a dôvodoch pozastavenia, a to hlavne zverejnením potrebných informácií na webových stránkach spoločnosti a prostredníctvom distribučnej siete. Toto oznámenie je zápisom o rozhodnutí o podľa § 134 zákona o investičných spoločnostiach a investičných fondoch.

Pozastavenie vydávania a odkupovania sa týka nasledujúcich fondov:

 • AXA CEE Akciový fond, otevřený podílový fond AXA investiční společnost, a.s.
 • AXA CEE Dluhopisový fond, otevřený podílový fond AXA investiční společnost, a.s.
 • AXA CZK Konto, otevřený podílový fond AXA investiční společnost, a.s.
 • AXA EUR Konto, otevřený podílový fond AXA investiční společnost, a.s.
 • AXA EUROBOND, otevřený podílový fond AXA investiční společnost a. s.
 • AXA Realitní fond, otevřený podílový fond AXA investiční společnost a.s.
 • AXA RON Fund 2, otevřený podílový fond AXA investiční společnost a. s.
 • AXA Selection Emerging Equity spec. fond fondů, otevřený podílový fond AXA investiční společnost a.s.
 • AXA Selection Global Equity speciální fond fondů, otevřený podílový fond AXA investiční společnost a.s.
 • AXA Selection Opportunities speciální fond fondů, otevřený podílový fond AXA investiční společnost a.s.
 • AXA Small Cap Portfolio, otevřený podílový fond AXA investiční společnost a.s.

Predstavenstvo spoločnostiStiahnuť originál tlačovej správy v PDF

< Späť na prehľad oznámenia