Zlúčenie fondov investičného životného poistenia

Vážení klienti

dovoľujeme si Vás informovať, že AXA životní pojišťovna a.s., ako poistiteľ, sa rozhodla využiť svoje právo a k 1.3.2019 ruší fond AXA Conservative Euro Plus. Zrušenie fondu bude realizované zlúčením do fondu Alternative & Fixed Income, ktorého počiatočná hodnota bude plynulo nadväzovať na konečnú hodnotu rušeného fondu.

Odôvodnenie
Investičná stratégia fondu AXA Conservative Euro Plus nie je v čase nízkych úrokových sadzieb dostatočne flexibilná, aby pre Vás dokázala nájsť dodatočné zdroje zhodnotenia, tak ako je to možné s Alternative & Fixed Income. Poistiteľ sa preto rozhodol k vyššie uvedenému kroku. Oba zlučované fondy investičného životného poistenia majú veľmi podobnú investičnú stratégiu, sú vhodné pre konzervatívnych klientov a majú rovnaký poplatok za správu 0,30 %. Táto výška poplatku je maximálna.

AXA Conservative Euro Plus (KUM 11S)
Ťažisko portfólia tvoria najmä krátkodobé cenné papiere denominované v EUR a terminované vklady. Zhruba tretinu portfólia predstavujú dlhopisy regiónu strednej a východnej Európy. Fond je určený konzervatívnym klientom.

Alternative & Fixed Income (AFIS)
Cieľom tohto defenzívne ladeného portfólia je dosiahnuť zaujímavé zhodnotenie, a to aj v prostredí klesajúcich i rastúcich úrokových sadzieb a za meniacich sa trhových podmienok. Cieľ fondu je napĺňaný investovaním do mixu dlhopisov a fondov dlhopisového typu, reálnych aktív a iných alternatívnych investícií. Investičná stratégia nie je nijako obmedzovaná z hľadiska regiónu, sektoru ani ratingu a typu podkladových aktív. Portfólio je menovo zabezpečené minimálne zo 70 % v EUR, čo znižuje riziko kolísania investície v dôsledku kolísania kurzu iných mien než EUR. Fond je určený konzervatívnym klientom.

Klienti fondu AXA Conservative Euro Plus sú o podmienkach zlúčenia a možnostiach voľby iného fondu informovaní osobitne listom.

Vaša AXA

< Späť na prehľad oznámenia
Vitajte v AXA | 02 2929 2929 | facebook-(3).png