Orgány spoločnosti /O-nas/Skupina-AXA/Spolocnosti-skupiny-AXA/Dochodkova-spravcovska-spolocnost/Obsah/Organy-spolocnosti XX | Skupina AXA

Základné imanie: 78 404 359,02 €
bolo splatené v plnom rozsahu

Podoba a forma akcií: zaknihované, na meno

Predstavenstvo
Predseda predstavenstva: Peter Socha
Člen predstavenstva: Helena Radovanská
Člen predstavenstva: Robert Gauci
Člen predstavenstva: Laurent Jaumotte
 
Dozorná rada
Predseda dozornej rady: Bruno Brochet
Člen dozornej rady: Sébastien Guidoni
Člen dozornej rady:  

Akcionár

Podiel na hlasovacích právach a na základnom imaní 100 %:
AXA životní pojišťovna a.s., Lazarská 13/8, 12000 Praha 2, Česká republika, IČ: 61859524, zapísaná v Obchodním rejstříku vedenom Městským soudem v Prahe, oddiel B, vložka 2831.

Depozitár

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
so sídlom Želetavská, 14092 Praha 4-Michle, Česká republika
IČ: 649 48 242, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka č. 3608

v Slovenskej republike konajúca prostredníctvom svojej organizačnej zložky:
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky
so sídlom Šancová 1/A, 813 33 Bratislava
IČO: 47 251 336, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka č. 2310/B

S účinnosťou k 1.9.2011 spoločnosť AXA d.s.s., a.s. zverila spoločnosti AXA Services, s.r.o., so sídlom Kolárska 6, 811 06 Bratislava, IČO: 35 893 940, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 32514/B výkon nasledovných činností spojených so správou dôchodkových fondov spravovaných spoločnosťou AXA d.s.s., a.s.:

 • Administrácia v rozsahu:
  • Vedenie účtovníctva dôchodkového fondu
  • Zabezpečovanie plnenia daňových povinností spojených s majetkom v dôchodkovom fonde
  • Plnenie záväzkov z právnych vzťahov uzatvorených s tretími osobami a vymáhanie pohľadávok z právnych vzťahov uzatvorených s tretími osobami, ktoré má dôchodková správcovská spoločnosť voči nim v súvislosti s nadobúdaním majetku v dôchodkovom fonde a so správou majetku v dôchodkovom fonde
  • Informovanie sporiteľov a poberateľov dôchodkov starobného dôchodkového sporenia a vybavovanie ich sťažností a
 • Propagácia a reklama dôchodkových fondov.
Vitajte v AXA | 02 2929 2929 | facebook-(3).png

AXA Health Keeper 

 • appStore.png
 • googlePlay.png

AXA VO SVETE  

 • AXA.com