Orgány spoločnosti /O-nas/Skupina-AXA/Spolocnosti-skupiny-AXA/Doplnkova-dochodkova-spolocnost/Obsah/Organy-spolocnosti XX | Skupina AXA

Základné imanie: 3 618 135,10 €
bolo splatené v plnom rozsahu

Podoba a forma akcií: zaknihované na meno

Predstavenstvo
Predseda predstavenstva: Peter Socha
Člen predstavenstva: Helena Radovanská
Člen predstavenstva: Robert Gauci
Člen predstavenstva: Laurent Jaumotte
 
Dozorná rada
Predseda dozornej rady: Bruno Brochet
Člen dozornej rady: Sébastien Guidoni  
Člen dozornej rady:  

Akcionár

Podiel na hlasovacích právach a na základnom imaní 100 %:
AXA životní pojišťovna a.s., Lazarská 13/8, 12000 Praha 2, Česká republika, IČ: 61859524, zapísaná v Obchodním rejstříku vedenom Městským soudem v Prahe, oddiel B, vložka 2831.

Depozitár

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
so sídlom Želetavská, 14092 Praha 4-Michle, Česká republika
IČ: 649 48 242, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka č. 3608

v Slovenskej republike konajúca prostredníctvom svojej organizačnej zložky:
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky
so sídlom Šancová 1/A, 813 33 Bratislava
IČO: 47 251 336, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka č. 2310/B

S účinnosťou k 1.9.2011 spoločnosť AXA d.d.s., a.s. zverila spoločnosti AXA Services, s.r.o., so sídlom Kolárska 6, 811 06 Bratislava, IČO: 35 893 940, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 32514/B výkon nasledovných činností spojených so správou doplnkových dôchodkových fondov spravovaných spoločnosťou AXA d.d.s., a.s.:

 • Administrácia v rozsahu:
  • Vedenie účtovníctva doplnkového dôchodkového fondu,
  • Zabezpečovanie plnenia daňových povinností spojených s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde,
  • Plnenie záväzkov z právnych vzťahov uzatvorených s tretími osobami a vymáhanie pohľadávok z právnych vzťahov uzatvorených s tretími osobami, ktoré má doplnková dôchodková spoločnosť voči nim v súvislosti s nadobúdaním a so správou majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde,
  • Informovanie účastníkov a poberateľov dávok a vybavovanie ich sťažností,
  • Poskytovanie poradenských služieb a konzultačných služieb účastníkom a
 • Propagácia a reklama doplnkových dôchodkových fondov.

S účinnosťou od 16.10.2017 došlo k cezhraničnému zlúčeniu spol. AXA Services s.r.o. so spol. AXA Česká republika s.r.o., pričom spol. AXA Services s.r.o. zanikla bez likvidácie a jej plnohodnotným právnym nástupcom sa stala spol. AXA Česká republika s.r.o. (prezvala všetky jej práva, povinnosti a majetok), ktorá súčasne zmenila názov na AXA Management Services s.r.o. Po uskutočnení cezhraničného zlúčenia uvedených spoločností v činnostiach dovtedy vykonávaných na území Slovenskej republiky zanikajúcou spoločnosťou, vrátane zverených činností podľa § 37 zákona č. 650/2004 Z.z. o doplnkovom dôchodkovom sporení, pokračuje bez zmien nástupnícka spoločnosť, a to prostredníctvom svojej organizačnej zložky na území Slovenskej republiky: AXA Management Services s.r.o., organizačná zložka Slovensko, so sídlom Kolárska 6, 811 06 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 50 008 056, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka číslo: 3043/B.

Na základe Zmluvy o zverení činností zo dňa 18.02.2015 zverila spoločnosť AXA d.d.s., a.s. spoločnosti AXA penzijní společnost a.s., so sídlom Úzká 488/8, Trnitá, 602 00 Brno, Česká republika, IČO: 618 59 818, zapísaná v Obchodnom registri Krajského súdu v Brne, oddiel: Sa, vložka číslo: B 1692, výkon nasledovných činností spojených so správou doplnkových dôchodkových fondov spravovaných spoločnosťou AXA d.d.s., a.s.:

 • Výber príspevkov a vymáhanie príspevkov;
 • Administrácia v rozsahu:
  • vedenie osobných účtov účastníkov a poberateľov dávok,
  • vyplácanie dávok
  • vedenie zoznamu účastníkov a poberateľov dávok
  • informovanie účastníkov a poberateľov dávok a vybavovanie ich sťažností
  • poskytovanie poradenských služieb a konzultačných služieb účastníkom
Vitajte v AXA | 02 2929 2929 | facebook-(3).png