Štandard kvality /O-nas/UNIQA-Insurance-Group/Standard-kvality/Obsah/Standard-kvality XX | Finančná skupina AXA

Kvalita predaja produktov poistenia je pre nás jednou zo strategických priorít. Už od roku 2012 zavádzame do našich procesov opatrenia, ktoré zvyšujú kvalitu predaja produktov poistenia. V súčasnosti je kvalita predaja životného poistenia z pohľadu klienta horúcou témou a myslíme si, že by v tejto oblasti malo dôjsť k veľkým zmenám. Sme globálnou spoločnosťou, a preto máme možnosť vidieť rozdiely v kvalite predaja produktov poistenia medzi lokálnymi a vyspelými trhmi. Naše rozhodnutie ísť po ceste kvality je motivované predovšetkým naším presvedčením, že je to jediná možná cesta pre budúcnosť poisťovníctva.

Aby sme zaistili nezávislosť pohľadu a zachovali záujmy klienta v centre diania, rozhodli sme sa na tvorbe štandardu kvality spolupracovať so spoločnosťou Deloitte*. Na základe prehľadu existujúceho stavu a najlepších príkladov zo slovenského, českého, nemeckého, britského a francúzskeho poistného trhu sme postavili štandard kvality poistenia. Vzniknutý štandard nie je vytvorený pre naše potreby, ale zohľadňuje očakávané potreby klienta tak, aby sa zvýšila celková pridaná hodnota, ktorú klient od poisťovne za svoje peniaze dostáva.

Zároveň sme v kontakte s regulátormi trhu a s asociáciami poisťovní, od ktorých máme pozitívnu reakciu na našu iniciatívu na vytvorenie štandardu kvality v poisťovníctve. O dôležitosti štandardu kvality v poisťovníctve sme presvedčení, a preto neustále hľadáme cesty ako ho zlepšovať. Na dokončení vytvoreného štandardu chceme spolupracovať aj s ostanými spoločnosťami, ktoré oň prejavia záujem.

 

*Deloitte je označenie, pod ktorým v nezávislých spoločnostiach spolupracujú desiatky tisíc odborníkov, a poskytujú tak vybraným klientom služby v oblasti auditu, poradenstva, finančného poradenstva, riadenia rizík a daní. Tieto spoločnosti sú členmi Deloitte Touche Tohmatsu Limited (DTTL), spoločnosti s ručením obmedzeným zárukou („private company limited by guarantee“) založenej podľa práva Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska. Každá členská firma poskytuje služby v danej zemepisnej oblasti a riadi sa zákonmi a profesijnými predpismi príslušného štátu či štátov, v ktorom sa dané služby poskytujú. Samotná spoločnosť DTTL služby klientom neposkytuje. DTTL a členské firmy sú samostatné, rôzne právnické osoby, ktoré nemôžu zaväzovať ďalšie subjekty. Každá z týchto firiem predstavuje samostatný a nezávislý právny subjekt pôsobiaci pod názvom Deloitte, Deloitte & Touche, Deloitte Touche Tohmatsu alebo ďalšími podobnými názvami. DTTL a každá členská firma DTTL má rôznu štruktúru, a to v súlade s príslušnými miestnymi právnymi predpismi, pravidlami či zvyklosťami, ako aj ďalšími okolnosťami a v danej oblasti zabezpečuje poskytovanie odborných služieb prostredníctvom svojich dcérskych a pridružených spoločností, resp. iných právnických osôb.

Vitajte v AXA
člen skupiny UNIQA Insurance Group

Magazín Patálie