Havarijné poistenie

Vyberte si spoľahlivú ochranu pre svoje auto

 • Široké poistné krytie
 • Pripoistenie čelného skla zahŕňa všetky sklá
 • Možnosť získať až 60 % bonus za bezškodový
  priebeh
X

Dohodnite si stretnutie


*

*
* povinná položka Pripojiť odkazSkryť odkaz


Kliknutím na tlačítko "Kontaktujte ma" poskytujem súhlas spoločnostiam AXA životní pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, AXA d.s.s., a.s., AXA d.d.s., a.s., AXA investiční společnost a.s., organizačná zložka Slovensko, AXA pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu a AXA Services, s.r.o. so spracovaním vyššie uvedených osobných údajov v zmysle zákona č. 122/20013 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“), za účelom poskytnutia informácií alebo finančnej alebo obchodnej služby jednotlivých Spoločností po dobu troch rokov. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. V prípade, ak majú Spoločnosti podľa zákona o ochrane osobných údajov oznamovaciu povinnosť voči dotknutej osobe, táto povinnosť môže byť splnená zverejnením oznamu na webovom sídle jednotlivých Spoločností. Moje práva ako dotknutej osoby v súvislosti so spracúvaním mojich osobných údajov stanovuje zákon o ochrane osobných údajov, je to však najmä právo na potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o dotknutej osobe spracúvané, právo na zoznam osobných údajov dotknutej osoby, ktoré sú predmetom spracúvania a právo na opravu alebo likvidáciu osobných údajov, ktoré sú nesprávne, neúplné alebo neaktuálne.

Výhody |Havarijné poistenie

Chráňte svoje auto ešte viac

S Havarijným poistením od AXA máte istotu, že ak už dôjde k nehode, krádeži, živelnej udalosti alebo vandalizmu, vždy získate náhradu škody na svojom aute rýchlo a bez zbytočného papierovania.

S Havarijným poistením od AXA vám zaručíme:

Poistenie auta na všeobecnú cenu

Nové vozidlá poisťujeme za novú cenu, zatiaľ čo ojazdené vozidlá poisťujeme za všeobecnú cenu, tj. hodnotu vozidla v danom čase a na danom mieste.

› zatvoriť
Spravodlivé požiadavky na zabezpečenie vášho vozidla

Nebudeme chcieť od vás drahé zabezpečovacie prvky, aby ste dostali nižšiu cenu poistenia.

› zatvoriť
Administratívno - právna pomoc súčasného poistenia
 • Pri spore s autoservisom,
 • pri problémoch s políciou, či úradmi
 • alebo pri strate dokladov od vozidla

vám poradíme a pomôžeme na AXA linke +421 2 2929 2929.

› zatvoriť
Pomoc v núdzi na cestách 24 hodín denne. Bezplatne.

Ku kvalitným službám vám prinášame navyše i bezplatné asistenčné služby. Vďaka nim sa na nás môžete obrátiť 24 hodín denne, a to nielen pri vzniknutej poistnej udalosti, ale aj keď potrebujete pomôcť s riešením akýchkoľvek komplikácií na cestách, vrátane tých zahraničných. Môže ísť o zabudnuté kľúče, prepichnutú pneumatiku alebo napríklad o komplikované jednanie s dopravnou políciou.

Asistenčné služby

Bezplatné poskytnutie asistenčných služieb je súčasťou povinného ručenia i havarijného poistenia.

Asistenčné služby Rozsah plnenia
NEHODA Slovenská republika Zahraničie
Oprava na mieste 116 € 150 €
Odtiahnutie do servisu Bez limitu 150 €
Úschova vozidla 7 dní 7 dní
Úschova vozidla do miesta bydliska Zorganizovanie Zorganizovanie
Ubytovanie pre posádku vozidla 83 €/1 osoba 2 noci × 75 €/1 osoba €
Alebo zapožičanie náhradného vozidla 24 hodín 48 hodín

PORUCHA Slovenská republika Zahraničie
Oprava na mieste 70 € 150 €
Odtiahnutie do servisu 70 € 150 €
Úschova vozidla Zorganizovanie 7 dní
Odtiahnutie vozidla do miesta bydliska Zorganizovanie Zorganizovanie
Ubytovanie pre posádku vozidla Zorganizovanie 2 noci × 75 €/1 osoba
Zapožičanie náhradného vozidla Zorganizovanie 48 hodín

INÉ UDALOSTI Slovenská republika Zahraničie
Strata kľúčov automobilu 50 € 50 €
Defekt pneumatiky 50 € 50 €
Dovoz paliva, odťah do opravovne 50 € 50 €

BEZPLATNÁ PRÁVNA ASISTENCIA Slovenská republika Zahraničie
Ročný limit poistného plnenia 415 €
Administratívne a právne informácie súvisiace s vozidlom ÁNO ÁNO
Asistencia pri jednaní s políciou – formuláre, dokumenty, potvrdenia ÁNO ÁNO

PRIPOISTENIE PRÁVNEJ ASISTENCE – program Komfort Slovenská republika Zahraničie
Ročný limit poistného plnenia 4 136 €
Priestupkové alebo trestné riadenie po dopravnej nehode vozidla ÁNO ÁNO
Spory s opravnou vozidla, spory súvisiace s STK ÁNO ÁNO
Spory súvisiace s garážou alebo parkovacím miestom vozidla ÁNO ÁNO

Legenda:
ÁNO – AXA službu zaistí a uhradí
Zorganizovanie – AXA službu zaistí, pričom náklady na službu znáša klient.
Suma v € – AXA službu zaistí a uhradí, ale len do výšky uvedenej sumy.

› zatvoriť
Hore

Popis |Havarijné poistenie

Havarijné poistenie od AXA

Havarijné poistenie je dôležitý doplnok k povinnému zmluvnému poisteniu. Povinné zmluvné poistenie síce zaplatí všetky škody, ktoré spôsobíte druhým, ale vy sami nedostanete nič. S uzatvoreným havarijným poistením získate finančnú náhradu škody na vozidle nielen v prípade nehody, ale aj napríklad pri krádeži, živelnej udalosti alebo vandalizmu. Môžete sa navyše vybrať mieru spoluúčasti 2 %, 5 % alebo 10 %.


Možnosť pripoistenia

 • Úrazové pripoistenie
  Poistná suma je pre každú prepravovanú osobu:
  • 3 319,39 € za smrť následkom úrazu
  • 6 638,78 € za trvalé následky úrazu


 • Pripoistenie skiel
  Slúži pre prípad poškodenia, zničenia alebo krádeže všetkých skiel akoukoľvek náhodnou udalosťou.
  • Spoluúčasť 20 %, min. 33,19 €


 • Pripoistenie náhradného vozidla
  Je možné uzatvoriť iba spolu s havarijným poistením. Vzťahuje sa na úhradu nákladov za prenájom náhradného vozidla na území Českej a Slovenskej republiky, po dobu opravy poisteného vozidla.
  Výška denného limitu: 39,83 € max. 7 dní
   
 • Pripoistenie batožiny
  Uzatvára sa pre prípad:
  • Zničenia v dôsledku živelnej udalosti
  • Poškodenie, zničenie alebo straty pri dopravnej nehode
  • Krádeže vlámaním, lúpežným prepadnutím batožiny umiestnej vo vozidle a strešnom nosiči


 • Pripoistenie asistencie

 • Pripoistenie právnej asistencie KOMFORT
Hore

Otázky a odpovede |Havarijné poistenie

1. Kde v zahraničí môžem uplatniť svoje havarijné poistenie?

Havarijné poistenie od AXA platí na území Európy a Turecka, s výnimkou Bieloruska, Moldavska, Ruskej federácie a Ukrajiny.

› zatvoriť
2. Kedy začína platiť moje havarijné poistenie?

Začiatok poistenia nastáva najskôr v okamihu uzatvorenia zmluvy, tj. pri jej podpise. Túto možnosť iste uvítate v prípade, keď si kupujete nové vozidlo. Už pri jeho prevzatí ho máte aj poistené.

Je možné uzatvoriť i poistenie s odloženým začiatkom poistenia, a to až 3 mesiace od podpisu zmluvy.

› zatvoriť
3. Čo znamená termín „Poistné obdobie“?

Poistným obdobím je myslený jeden rok (365 dní) od dátumu začiatku poistenia.

› zatvoriť
4. Aké sú možnosti platby poistného?

Môžete si zvoliť rôzne spôsoby platby poistného, a to bez prirážok:

 • Bankovým prevodom
 • Poštovou poukážkou

Preferovaným spôsobom v našej poisťovni je spôsob platby bankovým prevodom.

› zatvoriť
5. O akú časť bonusu prídem, ak zaviním nehodu?

Maximálna výška bonusu je 60 %, pričom za každú poistnú udalosť odčítame iba 24 mesiacov z bezškodového priebehu.

› zatvoriť
6. Na akú dlhú dobu si môžem poistiť auto?

Havarijné poistenie si môžete uzatvoriť iba ako dlhodobé poistenie, teda poistenie na dobu neurčitú.

› zatvoriť
7. V akých časových intervaloch môžem svoje poistenie platiť?

Môžete si zvoliť ročnú, polročnú, alebo štvrťročnú frekvenciu platby s výhodou 10% zľavy za ročnú platbu. Pre polročný a štvrťročný režim platenia je výška jednej splátky minimálne 20 €.

› zatvoriť
8. Čo potrebujem k uzatvoreniu poistenia a ako najlepšie si ho môžem uzatvoriťť?

Poistenie Auto si môžete uzatvoriť v ktorejkoľvek pobočke AXA alebo priamo u obchodníka. K uzatvoreniu potrebujete veľký technický preukaz a občiansky preukaz, v ktorom sú uvedené všetky potrebné údaje pre uzatvorenie zmluvy.

› zatvoriť
9. Ako postupovať pri zmene údajov?
 • Zmenu údajov o vozidle, napr. zmenu ŠPZ, je možné uskutočniť prostredníctvom AXA linky +421 2 2929 2929 alebo e-mailom na info@axa.sk.
 • Zmenu trvalej adresy musíte oznámiť písomne. Žiadosť o zmenu podpíšte a zašlite poštou na adresu:
  AXA pojišťovna a.s.
  Kolárska 6
  812 64 Bratislava
› zatvoriť
10. Ako môžem ukončiť zmluvu?

Ukončenie zmluvy je možné len písomnou formou. Do žiadosti, prosím, uveďte:

 • Číslo poistnej zmluvy
 • Dôvod ukončenia (napr. predaj vozidla)
 • Číslo bankového účtu pre možný preplatok
 • Kópiu príslušného dokladu (napr. kópiu veľkého technického preukazu s dátumom prepisu na nového majiteľa).

Podppísanú žiadosť o zrušenie zmluvy zašlite poštou na adresu:
AXA pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu
Kolárska 6
812 64 Bratislava

› zatvoriť
11. Ako môžem získať potvrdenie o bezškodovom priebehu za zaniknuté zmluvy od AXA?

Potvrdenie o bezškodovom priebehu vám zašleme na základe vašej žiadosti po ukončení poistnej zmluvy. Toto potvrdenie obdržíte poštou.

› zatvoriť
12. Môžem previesť bonus na svojho syna, resp. dcéru?

Nie. Bonus je možné previesť iba medzi manželmi.

› zatvoriť
13. Môžem previesť bonusy aj v priebehu roku? Je možné učiniť prevod bonusov aj spätne?

Prevádzať bonusy v priebehu roku alebo spätne, nie je možné. Zmena poistného v dôsledku zmeny stupňa bonusu je možná iba na začiatku trvania zmluvy a ďalej k výročnému dňu, príp. k najbližšej splatnosti v prípade štvrťročnej alebo polročnej frekvencie platenia, ak je v zmluve uzatvorená.

› zatvoriť
Hore
Vitajte na webe AXA