Vyberte si spoľahlivú ochranu pre svoje auto

  • Široké poistné krytie
  • Pripoistenie čelného skla zahŕňa všetky sklá
  • Možnosť získať až 60 % bonus za bezškodový
    priebeh

Prečo AXA?

  • Pobočky po celom Slovensku
  • Finančný plán na mieru
  • Jednoducho z domova

Dohodnite si stretnutie

Kliknutím na tlačítko "Kontaktujte ma" poskytujem súhlas spoločnostiam AXA životní pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, AXA d.s.s., a.s., AXA d.d.s., a.s., AXA investiční společnost a.s., organizačná zložka Slovensko, AXA pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu a AXA Services, s.r.o. so spracovaním vyššie uvedených osobných údajov v zmysle zákona č. 122/20013 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“), za účelom poskytnutia informácií alebo finančnej alebo obchodnej služby jednotlivých Spoločností po dobu troch rokov. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. V prípade, ak majú Spoločnosti podľa zákona o ochrane osobných údajov oznamovaciu povinnosť voči dotknutej osobe, táto povinnosť môže byť splnená zverejnením oznamu na webovom sídle jednotlivých Spoločností. Moje práva ako dotknutej osoby v súvislosti so spracúvaním mojich osobných údajov stanovuje zákon o ochrane osobných údajov, je to však najmä právo na potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o dotknutej osobe spracúvané, právo na zoznam osobných údajov dotknutej osoby, ktoré sú predmetom spracúvania a právo na opravu alebo likvidáciu osobných údajov, ktoré sú nesprávne, neúplné alebo neaktuálne.

 
 

Bonusy a zľavy /Produkty/Auto/Havarijne-poistenie/Obsah/Bonusy-a-zlavy XX | Havarijné poistenie

Komplexné poistenie pre zodpovednú jazdu

Bonus je suma, o ktorú sa znižuje poistné v prípade bezškodného priebehu. tzv. rozhodnou dobou na účely jeho výpočtu sú celé mesiace od začiatku trvania povinného zmluvného poistenia. Výška bonusu sa udáva v%.

Za každú poistnú udalosť, z ktorej vyplynula povinnosť uhradiť poistné plnenie, sa rozhodná doba znižuje o 24 mesiacov. V krajných prípadoch sa tak môže dostať až do mínusových hodnôt, čím vzniká tzv. malus - suma udávaná v%, o ktorú sa dočasne navyšuje cena poistného.

  30%
Stupeň bonusu/malusu Rozhodná doba (v mesiacoch) Zľava/prirážka
B8 96 a viac -60%
B7 84 až 95 -55%
B6 72 až 83 -50%
B5 60 až 71 -45%
B4 48 až 59 -40%
B3 36 až 47 -30%
B2 24 až 35 -20%
B1 12 až 23 -10%
B0 0 až 11 0%
M1 -12 až -1 30%
M2 -36 až -13 80%
M3 -37 až menej 200%

Prevod bonusov

Pokiaľ k nám prechádzate od iného poisťovateľa, o svoje bonusy neprídete. Rozhodná doba bezškodného priebehu povinného zmluvného poistenia je evidovaná v databáze Slovenskej kancelárie poisťovateľov. Na uplatnenie bonusu za bezškodový priebeh je potrebné doložiť originál potvrdenia o bezškodovom priebehu od predchádzajúceho poisťoveteľa nejneskôr do 2 mesiacov od začiatku poistenia.

Prevádzanie bonusov je možné tiež medzi manželmi, z nepodnikajúcej fyzickej osoby na rovnakú fyzickú osobu, ak začne podnikať a naopak.