Vyberte si spoľahlivú ochranu pre svoje auto

 • Široké poistné krytie
 • Pripoistenie čelného skla zahŕňa všetky sklá
 • Možnosť získať až 60 % bonus za bezškodový
  priebeh

Prečo AXA?

 • Pobočky po celom Slovensku
 • Finančný plán na mieru
 • Jednoducho z domova

Dohodnite si stretnutie

Kliknutím na tlačítko "Kontaktujte ma" poskytujem súhlas spoločnostiam AXA životní pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, AXA d.s.s., a.s., AXA d.d.s., a.s., AXA investiční společnost a.s., organizačná zložka Slovensko, AXA pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu a AXA Services, s.r.o. so spracovaním vyššie uvedených osobných údajov v zmysle zákona č. 122/20013 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“), za účelom poskytnutia informácií alebo finančnej alebo obchodnej služby jednotlivých Spoločností po dobu troch rokov. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. V prípade, ak majú Spoločnosti podľa zákona o ochrane osobných údajov oznamovaciu povinnosť voči dotknutej osobe, táto povinnosť môže byť splnená zverejnením oznamu na webovom sídle jednotlivých Spoločností. Moje práva ako dotknutej osoby v súvislosti so spracúvaním mojich osobných údajov stanovuje zákon o ochrane osobných údajov, je to však najmä právo na potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o dotknutej osobe spracúvané, právo na zoznam osobných údajov dotknutej osoby, ktoré sú predmetom spracúvania a právo na opravu alebo likvidáciu osobných údajov, ktoré sú nesprávne, neúplné alebo neaktuálne.

 
 

Otázky a odpovede /Produkty/Auto/Havarijne-poistenie/Obsah/Otazky-a-odpovede XX | Havarijné poistenie

Komplexné poistenie pre zodpovednú jazdu

1. Kde v zahraničí môžem uplatniť svoje havarijné poistenie?

Havarijné poistenie od AXA platí na území Európy a Turecka, s výnimkou Bieloruska, Moldavska, Ruskej federácie a Ukrajiny.

2. Kedy začína platiť moje havarijné poistenie?

Začiatok poistenia nastáva najskôr v okamihu uzatvorenia zmluvy, tj. pri jej podpise. Túto možnosť iste uvítate v prípade, keď si kupujete nové vozidlo. Už pri jeho prevzatí ho máte aj poistené.

Je možné uzatvoriť i poistenie s odloženým začiatkom poistenia, a to až 3 mesiace od podpisu zmluvy.

3. Čo znamená termín „Poistné obdobie“?

Poistným obdobím je myslený jeden rok (365 dní) od dátumu začiatku poistenia.

4. Aké sú možnosti platby poistného?

Môžete si zvoliť rôzne spôsoby platby poistného, a to bez prirážok:

 • Bankovým prevodom
 • Poštovou poukážkou

Preferovaným spôsobom v našej poisťovni je spôsob platby bankovým prevodom.

5. O akú časť bonusu prídem, ak zaviním nehodu?

Maximálna výška bonusu je 60 %, pričom za každú poistnú udalosť odčítame iba 24 mesiacov z bezškodového priebehu.

6. Na akú dlhú dobu si môžem poistiť auto?

Havarijné poistenie si môžete uzatvoriť iba ako dlhodobé poistenie, teda poistenie na dobu neurčitú.

7. V akých časových intervaloch môžem svoje poistenie platiť?

Môžete si zvoliť ročnú, polročnú, alebo štvrťročnú frekvenciu platby s výhodou 10% zľavy za ročnú platbu. Pre polročný a štvrťročný režim platenia je výška jednej splátky minimálne 20 €.

8. Čo potrebujem k uzatvoreniu poistenia a ako najlepšie si ho môžem uzatvoriťť?

Poistenie Auto si môžete uzatvoriť v ktorejkoľvek pobočke AXA alebo priamo u obchodníka. K uzatvoreniu potrebujete veľký technický preukaz a občiansky preukaz, v ktorom sú uvedené všetky potrebné údaje pre uzatvorenie zmluvy.

9. Ako postupovať pri zmene údajov?
 • Zmenu údajov o vozidle, napr. zmenu ŠPZ, je možné uskutočniť prostredníctvom AXA linky +421 2 2929 2929 alebo e-mailom na info@axa.sk.

 • Zmenu trvalej adresy musíte oznámiť písomne. Žiadosť o zmenu podpíšte a zašlite poštou na adresu:
  AXA pojišťovna a.s.
  Kolárska 6
  812 64 Bratislava
10. Ako môžem ukončiť zmluvu?

Ukončenie zmluvy je možné len písomnou formou. Do žiadosti, prosím, uveďte:

 • Číslo poistnej zmluvy
 • Dôvod ukončenia (napr. predaj vozidla)
 • Číslo bankového účtu pre možný preplatok
 • Kópiu príslušného dokladu (napr. kópiu veľkého technického preukazu s dátumom prepisu na nového majiteľa).

Podpísanú žiadosť o zrušenie zmluvy zašlite poštou na adresu:
AXA pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu
Kolárska 6
812 64 Bratislava

11. Ako môžem získať potvrdenie o bezškodovom priebehu za zaniknuté zmluvy od AXA?

Potvrdenie o bezškodovom priebehu vám zašleme na základe vašej žiadosti po ukončení poistnej zmluvy. Toto potvrdenie obdržíte poštou.

12. Môžem previesť bonus na svojho syna, resp. dcéru?

Nie. Bonus je možné previesť iba medzi manželmi.

13. Môžem previesť bonusy aj v priebehu roku? Je možné učiniť prevod bonusov aj spätne?

Prevádzať bonusy v priebehu roku alebo spätne, nie je možné. Zmena poistného v dôsledku zmeny stupňa bonusu je možná iba na začiatku trvania zmluvy a ďalej k výročnému dňu, príp. k najbližšej splatnosti v prípade štvrťročnej alebo polročnej frekvencie platenia, ak je v zmluve uzatvorená.