Vyberte si spoľahlivú ochranu pre svoje auto

 • Široké poistné krytie
 • Pripoistenie čelného skla zahŕňa všetky sklá
 • Možnosť získať až 60 % bonus za bezškodový
  priebeh

Prečo AXA?

 • Pobočky po celom Slovensku
 • Finančný plán na mieru
 • Jednoducho z domova

Dohodnite si stretnutie

Kliknutím na tlačítko "Kontaktujte ma" poskytujem súhlas spoločnostiam AXA životní pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, AXA d.s.s., a.s., AXA d.d.s., a.s., AXA investiční společnost a.s., organizačná zložka Slovensko, AXA pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu a AXA Services, s.r.o. so spracovaním vyššie uvedených osobných údajov v zmysle zákona č. 122/20013 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“), za účelom poskytnutia informácií alebo finančnej alebo obchodnej služby jednotlivých Spoločností po dobu troch rokov. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. V prípade, ak majú Spoločnosti podľa zákona o ochrane osobných údajov oznamovaciu povinnosť voči dotknutej osobe, táto povinnosť môže byť splnená zverejnením oznamu na webovom sídle jednotlivých Spoločností. Moje práva ako dotknutej osoby v súvislosti so spracúvaním mojich osobných údajov stanovuje zákon o ochrane osobných údajov, je to však najmä právo na potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o dotknutej osobe spracúvané, právo na zoznam osobných údajov dotknutej osoby, ktoré sú predmetom spracúvania a právo na opravu alebo likvidáciu osobných údajov, ktoré sú nesprávne, neúplné alebo neaktuálne.

 
 

Popis /Produkty/Auto/Havarijne-poistenie/Obsah/Popis XX | Havarijné poistenie

Komplexné poistenie pre zodpovednú jazdu

Základné informácie o havarijnom poistení

Havarijné poistenie chráni vaše motorové vozidlo aj jeho súčasti pred škodami vzniknutými dopravnými nehodami, krádežami, živelnými udalosťami i vandalizmom. Označujeme ho tiež odborným výrazom KASKO.

Aké vozidlá poisťujeme
Poistíme vám osobné a ľahké úžitkové vozidlá do 3,5 tony a maximálnym počtom 9 sedadiel. Vozidlo musí mať platnú technickú kontrolu. Spolu s automobilom vám radi poistíme tiež jeho doplnkovú i zvláštnu výbavu a prívesy do celkovej hmotnosti 750 kg.

Možnosti pripoistenia
 • Úrazové pripoistenie
  Prevážate často aj ďalšie osoby? Potom vám odporúčame toto pripoistenie. Poistná suma pre každú prepravovanú osobu predstavuje:
  • 20 000 € za smrť následkom úrazu
  • 40 000 € za trvalé následky úrazu

  Môžete si zvoliť medzi variantmi poistenia:

  • Iba pre vodiča
  • a pre všetky osoby prepravované vo vozidle

 • Pripoistenie skiel
  Slúži pre prípad poškodenia, zničenia alebo krádeže všetkých skiel akoukoľvek náhodnou udalosťou
  • Ak klient dodá do poisťovne fotodokumnetáciu, je dohodnutá spoluúčasť 33 €, ak si navyše nechá poškodené sklo opraviť (vymeniť) v zmluvnom servise, potom je toto pripoistenie bez spoluúčasti.

   Ponúkame 3 varianty limitov:
   • 400 €
   • 800 €
   • 1 600 €
 
 • Pripoistenie batožiny
  Uzatvára sa pre prípad:
  • Zničenie v dôsledku živelnej udalosti
  • Poškodenie, zničenie alebo strata pri dopravnej nehode
  • Krádeže vlámaním, lúpežným prepadnutím batožiny umiestnenej vo vozidle a strešnom nosiči

Maximálny limit plnenia je 1 000 €. Pri krádeži zo strešného nosiča je maximálne plnenie stanovené na 500 € pri spoluúčasti 166 €. Ako batožinu je možné poistiť aj detskú autosedačku.

 • Pripoistenie náhradného vozidla
  • Kryje náklady za prenájom náhradného vozidla po dobu opravy poisteného vozidla v dôsledku poškodenia vozidla následkom dopravnej nehody
  • Maximálny celkový limit 400 €, maximálne však po dobu 10. dní
  • Poistenie sa uzatvára bez spoluúčasti
 
 • Pripoistenie asistencie

 • Pripoistenie právnej asistencie Plus
  Rozširuje základný rozsah právnej asistencie o poistné riziká sporov súvisiacich s:
  • kontrolami motorového vozidla na stanici technickej kontroly (STK)
  • užívaním parkovacích miest alebo garáží
  • ďalšími záväzkovými vzťahmi týkajúcich sa vozidla
  • trestným a administratívnym konaním
3 balíčky havarijného poistenia
Obsah balíčka GO MINI GO KLASIK GO MAXI
Živelné poškodenie
Stret so zverou
Vandalizmus
Krádež vozidla
Havária  
Stret s iným účastníkom cestnej premávky  
GAP1    
Možnosť pripoistenia asistenčných služieb

1poistenie GAP (kryje rozdiel medzi obstarávacou cenou vozidla, neprevyšujúcou poistnú sumu a poistným plnením z poistnej udalosti neprevyšujúcim všeobecnú hodnotu vozidla, za stanovených podmienok)