Vyberte si spoľahlivú ochranu pre svoje auto

 • Široké poistné krytie
 • Pripoistenie čelného skla zahŕňa všetky sklá
 • Možnosť získať až 60 % bonus za bezškodový
  priebeh

Prečo AXA?

 • Pobočky po celom Slovensku
 • Finančný plán na mieru
 • Jednoducho z domova

Dohodnite si stretnutie

Kliknutím na tlačítko "Kontaktujte ma" poskytujem súhlas spoločnostiam AXA životní pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, AXA d.s.s., a.s., AXA d.d.s., a.s., AXA investiční společnost a.s., organizačná zložka Slovensko, AXA pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu a AXA Services, s.r.o. so spracovaním vyššie uvedených osobných údajov v zmysle zákona č. 122/20013 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“), za účelom poskytnutia informácií alebo finančnej alebo obchodnej služby jednotlivých Spoločností po dobu troch rokov. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. V prípade, ak majú Spoločnosti podľa zákona o ochrane osobných údajov oznamovaciu povinnosť voči dotknutej osobe, táto povinnosť môže byť splnená zverejnením oznamu na webovom sídle jednotlivých Spoločností. Moje práva ako dotknutej osoby v súvislosti so spracúvaním mojich osobných údajov stanovuje zákon o ochrane osobných údajov, je to však najmä právo na potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o dotknutej osobe spracúvané, právo na zoznam osobných údajov dotknutej osoby, ktoré sú predmetom spracúvania a právo na opravu alebo likvidáciu osobných údajov, ktoré sú nesprávne, neúplné alebo neaktuálne.

 
 

Pripoistenia /Produkty/Auto/Havarijne-poistenie/Obsah/Pripoistenia XX | Havarijné poistenie

Komplexné poistenie pre zodpovednú jazdu

Aby ste mali na ceste istotu, že bude o vás v prípade potreby kvalitne postarané, môžete si k havarijnému poisteniu zvoliť ľubovoľný počet pripoistení.

Na výber máte:

Úrazové pripoistenie

Prevážate často aj ďalšie osoby? Potom vám odporúčame úrazové pripoistenie ako súčasť k HAV.

V tomto pripoistení si môžete sami zvoliť limit pre plnenie trvalých následkov. Limit pre smrť úrazom je potom polovica zvoleného limitu plnenia pre trvalé následky. Vybrať si môžete v rozmedzí od 4 tis. € a ž 200 tis. €. Môžete si zvoliť medzi variantami pripoistenia iba pre vodiča alebo pre vodiča a všetky osoby prepravované vo vozidle.

Pripoistenie náhradného vozidla

Pokrýva náklady za prenájom náhradného vozidla po dobu opravy poisteného vozidla v dôsledku poškodenia vozidla následkom dopravnej nehody.

 • Maximálny celkový limit 400 €, maximálne však po dobu 10 dní.
 • Pripoistenie sa uzatvára bez spoluúčasti.
Pripoistenie batožiny

Slúži pre prípad poškodenia alebo zničenia batožiny prepravovanej vo vozidle pri nehode, živelnej udalosti, krádeži vlámaním alebo lúpežným prepadnutím.

Vzťahuje sa na batožinu a veci osobnej potreby, ktoré sú v danej chvíli vo vozidle, prípadne sú umiestnené v strešnom boxe. Za batožinu považujeme aj detskú sedačku pre dieťa žijúce v spoločnej domácnosti poistníka či poisteného.

Maximálny limit plnenia je 1 000 €. Pri krádeži zo strešného boxu je maximálne plnenie stanovené na 500 €.

Poistenie sa dojednáva bez spoluúčasti s výnimkou krádeže z uzamykateľného strešného boxu, kde sa poistenie dojednáva so spoluúčasťou vo výške 166 €.

Pripoistenie skiel

Pripoistenie skiel slúži pre prípad poškodenia, zničenia alebo krádeže všetkých skiel akoukoľvek náhodnou udalosťou. Pripoistenie platí pre všetky sklá na aute. V prípade, že nám v prípade škody dodáte fotodokumentáciu skiel, dohodnutá spoluúčasť z poistného plnenia v prvom roku bude 20 % a od druhého roku 80 € pre každú poistnú udalosť (pokiaľ fotodokumentáciu nedodáte, uplatňuje sa navýšenie spoluúčasti o 30 %). Ak si navyše necháte poškodené sklo opraviť (vymeniť) v zmluvnom servise, bude spoluúčasť znížená o 40 €.

Ponúkame 3 varianty limitov:

 • 400 €
 • 800 €
 • 1 600 €
Pripoistenie asistencie MAX

Toto pripoistenie slúži ako doplnkové pripoistenie a od bežného pripoistenia asistencie, ktoré máte v rámci poistenia zadarmo sa odlišuje vyššími limitmi poistného plnenia a väčším rozsahom poskytovaných služieb. Viac o pripoistení asistencie MAX sa dozviete v časti Výhody / Pomoc v núdzi na cestách 24 hodín denne a bezplatne. Toto pripoistenie je súčasťou havarijného poistenia a povinného zmluvného poistenia.

Spolu s poistením a pripoisteniami si môžete súčasne uzatvoriť aj Úrazové poistenie poistníka, ktoré chráni vás ako poisteného v akomkoľvek vozidle, ktoré používate.