Vyberte si spoľahlivú ochranu pre svoje auto

  • Široké poistné krytie
  • Pripoistenie čelného skla zahŕňa všetky sklá
  • Možnosť získať až 60 % bonus za bezškodový
    priebeh

Prečo AXA?

  • Pobočky po celom Slovensku
  • Finančný plán na mieru
  • Jednoducho z domova

Dohodnite si stretnutie

Kliknutím na tlačítko "Kontaktujte ma" poskytujem súhlas spoločnostiam AXA životní pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, AXA d.s.s., a.s., AXA d.d.s., a.s., AXA investiční společnost a.s., organizačná zložka Slovensko, AXA pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu a AXA Services, s.r.o. so spracovaním vyššie uvedených osobných údajov v zmysle zákona č. 122/20013 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“), za účelom poskytnutia informácií alebo finančnej alebo obchodnej služby jednotlivých Spoločností po dobu troch rokov. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. V prípade, ak majú Spoločnosti podľa zákona o ochrane osobných údajov oznamovaciu povinnosť voči dotknutej osobe, táto povinnosť môže byť splnená zverejnením oznamu na webovom sídle jednotlivých Spoločností. Moje práva ako dotknutej osoby v súvislosti so spracúvaním mojich osobných údajov stanovuje zákon o ochrane osobných údajov, je to však najmä právo na potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o dotknutej osobe spracúvané, právo na zoznam osobných údajov dotknutej osoby, ktoré sú predmetom spracúvania a právo na opravu alebo likvidáciu osobných údajov, ktoré sú nesprávne, neúplné alebo neaktuálne.

 
 

Úrazové poistenie poistníka /Produkty/Auto/Havarijne-poistenie/Obsah/Urazove-poistenie-poistnika XX | Havarijné poistenie

Komplexné poistenie pre zodpovednú jazdu

V tomto poistení poisťujeme len vás ako poistníka, pričom môžete byť vodičom v akomkoľvek osobnom alebo ľahkom úžitkovom vozidle do 3,5t s maximálnym počtom 9 sedadiel. Platí pre poistné udalosti typu trvalého telesného poškodenia a smrti, ak nastala do 1 roka od úrazu.

Základné poistné sumy v prípade poistnej udalosti sú:

  • v prípade smrti následkom úrazu 50 % výšky limitu uvedeného v zmluve
  • v prípade trvalého telesného poškodenia plná výška limitu uvedeného v zmluve

Poistné plnenie sa vypočítava na základe oceňovacej tabuľky pre trvalé telesné poškodenia, ktorá je súčasťou poistných podmienok. Poistné plnenie vyplácame už od 1 % trvalého telesného poškodenia.