Cestujte v pohode

 • Uzatvorenie v priebehu niekoľkých minút online
 • Možnosť výberu z troch variantov cestovného poistenia s možnosťou neobmedzeného krytia

Prečo AXA?

 • Pobočky po celom Slovensku
 • Finančný plán na mieru
 • Jednoducho z domova


Poistite sa online

Uzatvorte si cestovné poistenie za pár minút online so zľavou 30 %


Uzatvoriť online

Pripoistenia | Cestovné poistenie

Cestujte v pohode a všetko ostatné nechajte na nás

Aby ste sa cítili na vašej ceste ešte bezpečnejšie, môžete si k základnému cestovnému poisteniu uzatvoriť aj niektoré z nasledujúcich pripoistení: Pripoistenie storna na cesty, pripoistenie chronických ochorení, pripoistenie pracovných manuálnych ciest a pripoistenie rizikových športov.

Aby sme vám ešte viac uľahčili vaše plánovanie cesty, v rámci základného cestovného poistenia máte možnosť predvoliť si jednu z prednastavených alternatív poistenia: Rodinné poistenie, Bezpečný domov, Bezstarostní rodičia a Dovolenka bez starostí. Ku všetkým spomenutým alternatívam poistenia si zároveň môžete pripoistiť aj niektoré zo samostatných pripoistení.

Na výber máte z nasledujúciej alternatívy poistenia a pripoistení:

Rodinné poistenie opakovaných výjazdov - alternatíva poistenia

Chránime vás aj vaše deti na zahraničných cestách počas celého roka. Či už cestujete sami, s celou rodinou alebo cestujú len vaše deti – na naše poistenie sa môžete vždy spoľahnúť.

Výhody:

 • ideálne dlhodobé riešenie pre rodiny s deťmi pri opakovaných výjazdoch do zahraničia
 • cenovo výhodnejšie než krátkodobé poistenie na jednotlivé cesty v závislosti na frekvencii uskutočnených ciest
 • vzťahuje sa na rodinu poisteného (manžel/manželka, druh/družka, za predpokladu zdieľania spoločnej domácnosti a všetky neplnoleté deti, ktorých zákonným zástupcom je jeden z poistených)
 • platí pre spoločné aj samostatné cesty a na neobmedzený počet až 90 denných ciest
 • pokrýva študijné, turistické aj pracovné cesty administratívneho charakteru
 • je možné k nemu uzatvoriť všetky ponúkané pripoistenia, ktoré sa následne automaticky vzťahujú na všetkých členov
 • uzatvára sa na čas neurčitý s ročnou platbou poistného
 • jednotliví členovia nemusia byť menovite v zmluve uvedení
Bezpečný domov - pripoistenie

Užívajte si svoju dovolenku v zahraničí bez starostí a my medzitým ochránime váš domov! Bojíte sa, že zatiaľ čo ste preč praskne vodovodné potrubie alebo vás navštívia zlodeji? Naše pripoistenie pokryje vzniknutú škodu a my zaistíme zásahy sklenárov, inštalatérov a všetkých, ktorí by mohli byť potrební.

Výhody:

 • spoľahlivá ochrana domácnosti v čase vášho pobytu v zahraničí
 • zahŕňa poistenie technickej asistencie opustenej domácnosti (zásah inštalatéra, sklenára, elektrikára atď.)
 • pokrýva náklady na príjazd technickej služby na miesto havárie a odstránenie jej príčiny
 • v prípade potreby je nutné zaistiť vstup do opustenej domácnosti a osobu, ktorá bude prítomná počas zásahu
 • vzťahuje sa aj na prípad krádeže či poškodenia vodou z vodovodného systému
 • pripoistenie je možné uzavrieť k jednorazovým i opakovaným cestám
 • v prípade uzatvorenia k rodinnému poisteniu je nevyhnutné, aby v zahraničí boli všetky poistené osoby
 
Bezpečný domov EXCELENT KOMFORT REFERENCE
Poistenie domácnosti pre prípad krádeže alebo poškodenia vodou z vodovodného zariadenia
Celkový limit 12 500 €
Elektronika 3 500 €
Cennosti 1 750 €
Poistenie technickej asistencie opustenej domácnosti
Príjazd technickej služby skutočné náklady
Odstránenie príčiny havárie (zásah inštalatéra a pod.) 100 €
Bezstarostní rodičia - pripoistenie

Myslíme nielen na tých najmenších, ale i na ich rodičov! Aj dôjde k hospitalizácii dieťaťa v zahraničí, zaistíme rodičom prevoz a pobyt v nemocnici a poskytneme maximálnu súčinnosť v týchto nepríjemných chvíľach.

Výhody:

 • rozširuje limity štandardného poistenia (predlžuje hradený čas pobytu rodičov s dieťaťom v nemocnici)
 • zahŕňa náklady na pobyt s dieťaťom v nemocnici obom rodičom, ktorí cestovali s dieťaťom vrátane denného odškodného pri hospitalizácii
 • pokrýva úhradu dopravy jedného z rodičov a ubytovanie, ak je dieťa v zahraničí bez rodinného príslušníka
 • pre spríjemnenie rekonvalescencie po návrate na Slovensko zaistíme návštevu klauna alebo kúzelníka
 
Bezstarostní rodičia EXCELENT KOMFORT REFERENCE
Doprava jedného z rodičov z SR pri hospitalizácii dieťaťa dlhšej než 3 dni reálne náklady do limitu PLN* reálne náklady do limitu PLN* reálne náklady do limitu PLN*
Ubytovanie jedného z rodičov z SR pri hospitalizácii dieťaťa 200 € / noc max. 30 nocí 150 € / noc max. 30 nocí 150 € / noc max. 30 nocí
Ubytovanie druhého z rodičov pri hospitalizácii dieťaťa 200 € / noc max. 10 nocí 150 € / noc max. 10 nocí 100 € / noc max. 10 nocí
Denné odškodné pri hospitalizácii dieťaťa 150 € / noc max. 30 dní 150 € / noc max. 20 dní 100 € / noc max. 20 dní
Animačný program pri rekonvalescencii dieťaťa (návšteva klauna, kúzelníka) po návrate do SR 2 návštevy na každú poistnú udalosť

* PLN - Poistenie liečebných výdavkov

Dovolenka bez starostí - pripoistenie

Na dovolenku idete za odpočinkom. S naším pripoistením dovolenky bez starostí si môžete vychutnať všetky chvíle v zahraničí v pokoji a pohode – riešenie nepríjemných situácií nechajte na nás. Postaráme sa o vás, keby sa vám na dovolenke niečo stalo – a to i po príjazde späť na Slovensko! Dopravíme vás k lekárovi, pomôžeme s dovozom liekov a zaistíme starostlivosť o vášho domáceho maznáčika, ak vy nebudete môcť. A keby sa niečo stalo s autom? Zaistíme odtiahnutie, opravu alebo váš návrat späť domov. V prípade potreby sa postaráme i o vaše ubytovanie a nepojazdné auto dopravíme späť na Slovensko!

Výhody:

 • zahŕňa poistenie zdravotnej asistencie, domáceho maznáčika a technickej asistencie
 • je možné uzavrieť k jednorazovým i opakovaným cestám
 • poistenie zdravotnej asistencie zahŕňa zdravotnú asistenciu poistenému po návrate do SR (v prípade, že liečba sa začala v zahraničí)
 • poistenie domáceho maznáčika zahŕňa náklady na nutnú a neodkladnú starostlivosť v zahraničí,
 • zaistenie dopravy k veterinárovi a zodpovednosť za škodu spôsobenú poisteným zvieraťom
 • poistenie vozidla zahŕňa opravu na mieste, kde vozidlo prestalo byť prevádzkyschopné, alebo odtiahnutie do najbližšieho servisu, dočasné ubytovanie, pokračovanie v ceste a v prípade nemožnosti opravy do piatich pracovných dní aj odtiahnutie späť na Slovensko
 
Dovolenka bez starostí EXCELENT KOMFORT REFERENCE
Asistencia po návrate pri zníženej pohyblivosti následkom poistnej udalosti
Doprava z nemocnice po hospitalizácii 800 €
Doprava k lekárovi a späť 800 €
Dovoz nevyhnutných liečiv alebo potravín 800 €
Doprava a pobyt zvieraťa vo zvieracom útulku/hoteli 800 €
Poistenie domácich maznáčikov
Poistenie veterinárnej starostlivosti 800 €
Doprava zvieraťa k veterinárovi 800 €
Rozšírenie krytia z poistenia zodpovednosti za škody spôsobené zvieraťom do limitu ZOD
Poistenie technickej asistencie (európske krajiny zelené karty)
Oprava na mieste alebo odtiahnutie do najbližšieho servisu 200 €
Pokračovanie v ceste/návrat domov (hromadná doprava) reálne náklady
Taxi z miesta udalosti do miesta prechodného ubytovania/na stanicu 100 €
Prechodné ubytovanie 100 € /noc, max. 3 noci
Repatriácia neopraveného vozidla 1000 € (ak vozidlo nie je opraviteľné do 5 pracovných dní)
Pripoistenie storna cesty - pripoistenie

Tešíte sa na vysnenú dovolenku, ale zo závažných dôvodov ste nútení ju zrušiť? S naším pripoistením storna cesty sa nemusíte obávať – vymerané storno poplatky uhradíme! Nechajte tieto nepríjemné starosti na nás.

Výhody:

 • účinná ochrana proti neočakávanému zrušeniu cesty zo strany klienta
 • je možné uzatvoriť najneskôr 14 dní po úhrade cesty v prípade, že cestujete o viac ako 30 dní alebo najneskôr v deň úhrady cesty v prípade, že je poistenie uzatvorené menej než 30 dní pred začiatkom cesty
 • v prípade uzatvorenia na opakované cesty platí pre všetky cesty uhradené a uskutočnené v čase platnosti poistenia
 • pokrýva stornovacie poplatky, ktoré požaduje cestovná kancelária alebo dopravca pri zrušení cesty pred vycestovaním
 • cestu je možné zrušiť iba zo zvlášť závažného dôvodu (úmrtie, hospitalizácia alebo pripútanie na lôžko následkom závažného ochorenia alebo úrazu, osoby blízkej poistenému alebo osoby cestujúcej spolu s poisteným a i.)
 • pokrýva aj náklady na spiatočnú cestu v prípade predčasného ukončenia začatej cesty zo závažných dôvodov (úmrtie, hospitalizácia, škoda na majetku nad 8 000 EUR)
 • zahŕňa kompenzáciu za každý deň nevyužitej dovolenky, ak ju poistený musel z vážnych dôvodov predčasne ukončiť
 
Pripoistenie storna cesty
Poistenie storno poplatkov skutočné náklady do výšky zaplatenej sumy, maximálne 10 000 €
Spoluúčasť 10%
Poistenie nevyužitej dovolenky 25 € za každý deň; max. 200 €
Poistenie predčasného návratu skutočné náklady
Pripoistenie chronických ochorení - pripoistenie

Dlhodobo liečené ochorenie predstavuje jedno z najväčších rizík, ktoré sa v zahraničí prejavuje najčastejšie. Buďte na túto skutočnosť pripravení s naším pripoistením chronických ochorení a nenechajte sa ničím zaskočiť. Ochránime vás pred nečakaným zhoršením vášho zdravotného stavu.

Výhody:

 • prevezmeme náklady na neodkladné ošetrenie a liečenie v zahraničí, ktoré súvisia s chronickým ochorením. Zahrnuté je i ambulantné ošetrenie chirurgického zákroku, ku ktorému došlo menej než 30 dní pred začiatkom cesty
 • kryje poistenie liečebných výdavkov o pokrytie nákladov spojených so zhoršením chronického ochorenia, ak došlo za posledných 12 mesiacov k zmene vášho zdravotného stavu
 • stabilizované chronické ochorenia sú súčasťou základného cestovného poistenia
 • zahŕňa úhradu akútnej a neodkladnej liečby nevyhnutnej na stabilizovanie vášho zdravotného stavu v prípade zhoršenia
 • nezahŕňa liečbu tuberkulózy, liečbu pacientov indikovaných na orgánovú transplantáciu, liečbu rakoviny, inzulínoterapiu a liečbu chronickej obličkovej nedostatočnosti, okrem poskytnutia prvej pomoci
 • nezahŕňa liečbu chorôb, keď bola poistenému oznámená terminálna diagnóza
 
Pripoistenie chronických chorôb EXCELENT KOMFORT REFERENCE
Poistenie liečebných nákladov - celkový limit 200 000 € 200 000 € X
Pripoistenie pracovných manuálnych ciest - pripoistenie

Chystáte sa pracovne do zahraničia? Potom nenechávajte nič na náhodu! Toto pripoistenie vám zaistí účinnú ochranu pred nepríjemnými situáciami vzniknutými pri práci v zahraničí a vy sa tak budete môcť maximálne sústrediť na prácu.

Výhody:

 • vzťahuje sa na udalosti, ku ktorým došlo v súvislosti s pracovnou manuálnou činnosťou
 • rozširuje krytie štandardného poistenia programu Reference, Komfort i Excelent
 • nie je možné uzatvoriť pre deti a seniorov
 • manuálnou činnosťou je podnikateľská činnosť, výkon povolania či zárobková činnosť iného než administratívneho charakteru
Rizikové športy - pripoistenie

Užite si svoju dovolenku naplno! Vďaka nášmu pripoisteniu rizikových športov budete môcť podnikať svoje obľúbené aktivity takmer bez obmedzenia! Postaráme sa o vás pri letnej i zimnej dovolenke, či už idete k moru, alebo na horské túry. Nenechajte sa na dovolenke obmedzovať a všetko, čo chcete, jednoducho vyskúšajte!

Výhody:

 • účinná ochrana pri aktívnej dovolenke
 • je nutné pre výkonnostné prevádzkovanie bežných športov, a to v rámci verejne organizovaných súťaží alebo profesionálne prevádzkovaných športov
 • nutné pre rizikové športy
 • ak šport nie je uvedený v žiadnej z kategórií športov, jeho pripoistenie je možné iba na základe písomnej dohody s poistiteľom
 

Kompletný zoznam rizikových športov nájdete v dokumente Kategória športov

Vitajte v AXA | 02 2929 2929 | facebook-(3).png