Určite si sami výšku svojho dôchodku

Prečo AXA?

  • Pobočky po celom Slovensku
  • Finančný plán na mieru
  • Jednoducho z domova

Dohodnite si stretnutie

Kliknutím na tlačítko "Kontaktujte ma" poskytujem súhlas spoločnostiam AXA životní pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, AXA d.s.s., a.s., AXA d.d.s., a.s., AXA investiční společnost a.s., organizačná zložka Slovensko, AXA pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu a AXA Services, s.r.o. so spracovaním vyššie uvedených osobných údajov v zmysle zákona č. 122/20013 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“), za účelom poskytnutia informácií alebo finančnej alebo obchodnej služby jednotlivých Spoločností po dobu troch rokov. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. V prípade, ak majú Spoločnosti podľa zákona o ochrane osobných údajov oznamovaciu povinnosť voči dotknutej osobe, táto povinnosť môže byť splnená zverejnením oznamu na webovom sídle jednotlivých Spoločností. Moje práva ako dotknutej osoby v súvislosti so spracúvaním mojich osobných údajov stanovuje zákon o ochrane osobných údajov, je to však najmä právo na potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o dotknutej osobe spracúvané, právo na zoznam osobných údajov dotknutej osoby, ktoré sú predmetom spracúvania a právo na opravu alebo likvidáciu osobných údajov, ktoré sú nesprávne, neúplné alebo neaktuálne.

 

Výhody | Doplnkové dôchodkové sporenie

Doplnkové dôchodkové sporenie

Rozhodnite, aký bude váš doplnkový príjem k dôchodku, ktorý vám umožní nasporiť si na jeseň vášho života.

Využite III. pilier dôchodkového zabezpečenia a sami rozhodnite, aký bude váš dôchodok. Doplnkové dôchodkové sporenie od AXA vám umožní nasporiť si doplnkový príjem na jesen vášho života.

Výhody Doplnkového dôchodkového sporenia od AXA:

  • Môžete získať príspevok od svojho zamestnávateľa
  • Výšku príspevku môžete meniť podľa svojich potrieb
  • Možnosť zvoliť si investičnú stratégiu výberom dôchodkového fondu
    (príspevkový fond, globálny akciový fond)
  • Máte stály prehľad o svojej investícii prostredníctvom internetu – Osobný účet
  • Ochrana investícii vďaka dohľadu Národnej banky Slovenska