Prečo AXA?

 • Pobočky po celom Slovensku
 • Finančný plán na mieru
 • Jednoducho z domova

Dohodnite si stretnutie

Udeľujem súhlas spoločnostiam finančnej skupiny AXA na Slovensku so spracúvaním osobných údajov v rozsahu: meno a priezvisko, dátum narodenia, e-mail, telefónne číslo, korešpondenčná adresa, adresa trvalého pobytu, socio-demografické dáta, transakčné a geolokačné údaje s cieľom:

- ponúkať produkty týchto spoločností,
- zasielať obchodné oznámenia (elektronickou formou ponuky produktov a služieb),
- automatizovaného spracúvania osobných údajov kvôli prispôsobeniu obchodnej ponuky Vašim individuálnym potrebám,
- poskytnúť osobné údaje v rovnakom rozsahu obchodnému partnerovi AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o.,
- prieskumu trhu a spokojnosti s využívanými produktmi a službami,

pričom takýto súhlas udeľujem na obdobie trvania zmluvného vzťahu s ktoroukoľvek z vymenovaných spoločností a následne aj na obdobie 5 rokov po skončení takéhoto zmluvného vzťahu. Ak sa nestanem klientom žiadnej zo spoločností AXA, udeľujem súhlas na obdobie 5 rokov od tohto udelenia.

Ďalej by sme Vás chceli informovať, že poskytnutý súhlas je dobrovoľný a môžete ho kedykoľvek odvolať, buď telefonicky na AXA linke +421 2 2929 2929, e-mailom na info@axa.sk, alebo písomne na adrese AXA, Kolárska 6, 811 06 Bratislava.

Zároveň potvrdzujete, že ste sa oboznámili s textom Informačného memoranda. Jeho znenie nájdete na webovej stránke AXA, na www.axa.sk/osobne-udaje/.

 
 

Popis /Produkty/Dochodok/Doplnkove-dochodkove-sporenie-(III-pilier)/Dochodkove-fondy/Indexovy-globalny-dochodkovy-fond/Obsah/Popis XX | Indexový globálny dôchodkový fond

Indexový globálny dôchodkový fond AXA d.d.s., a.s., príspevkový d.d.f.

Cieľom investovania Indexového globálneho dôchodkového fondu je dosiahnuť rast hodnoty majetku pri miere rizika zodpovedajúci investovaniu do akcií. Investície v rámci fondu budú smerovať do akcií aj prostredníctvom cenných papierov, ktoré sú naviazané na hodnoty finančných indexov.

Pre účely realizácie tejto investičnej stratégie budú sledované finančné indexy s uvedením ich váhy:

 • 90 % akciový index MSCI World Index,
  ktorý reprezentuje spoločnosti so strednou a veľkou trhovou kapitalizáciou z kapitálových trhov najvyspelejších krajín sveta.
 • 10 % akciový index MSCI Emerging Markets Index,
  ktorý reprezentuje spoločnosti z kapitálových trhov rozvíjajúcich sa krajín sveta.

Vyššie uvedená kombinácia indexov je iba indikáciou zloženia majetku fondu a nie je priamo kopírovaná. Pre zvýšenie diverzifikácie a dosiahnutie vyššieho potenciálu výnosu sa portfólio fondu môže v čase meniť a odlišovať od regionálneho, sektorového a iného zloženia indexov. S majetkom v príspevkovom fonde sa bude hospodáriť s cieľom zabezpečiť riadne a bezpečné investovanie majetku v príspevkovom fonde v najlepšom záujme účastníkov. Dlhodobým cieľom doplnkovej dôchodkovej spoločnosti pri správe majetku v príspevkovom fonde je dosiahnutie rastu hodnoty majetku dôchodkového fondu pri súčasnej snahe o zachovanie primeranej miery rizika.

Majetok v príspevkovom fonde nie je súčasťou majetku doplnkovej dôchodkovej spoločnosti.

Vitajte v AXA | 02 2929 2929 | facebook-(3).png

AXA Health Keeper 

 • appStore.png
 • googlePlay.png

AXA VO SVETE  

 • AXA.com