Získajte kontrolu nad svojím dôchodkom

 • Výber z rôznorodých investičných stratégií
 • Možnosť príspevkov od zamestnávateľa
 • Najlepšie zhodnotenie v akciovom doplnkovom dôchodkovom fonde na trhu
 • Správa vášho účtu online 24 hodín denne

Prečo AXA?

 • Pobočky po celom Slovensku
 • Finančný plán na mieru
 • Jednoducho z domova

Dohodnite si stretnutie

Udeľujem súhlas spoločnostiam finančnej skupiny AXA na Slovensku so spracúvaním osobných údajov v rozsahu: meno a priezvisko, dátum narodenia, e-mail, telefónne číslo, korešpondenčná adresa, adresa trvalého pobytu, socio-demografické dáta, transakčné a geolokačné údaje s cieľom:

- ponúkať produkty týchto spoločností,
- zasielať obchodné oznámenia (elektronickou formou ponuky produktov a služieb),
- automatizovaného spracúvania osobných údajov kvôli prispôsobeniu obchodnej ponuky Vašim individuálnym potrebám,
- poskytnúť osobné údaje v rovnakom rozsahu obchodnému partnerovi AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o.,
- prieskumu trhu a spokojnosti s využívanými produktmi a službami,

pričom takýto súhlas udeľujem na obdobie trvania zmluvného vzťahu s ktoroukoľvek z vymenovaných spoločností a následne aj na obdobie 5 rokov po skončení takéhoto zmluvného vzťahu. Ak sa nestanem klientom žiadnej zo spoločností AXA, udeľujem súhlas na obdobie 5 rokov od tohto udelenia.

Ďalej by sme Vás chceli informovať, že poskytnutý súhlas je dobrovoľný a môžete ho kedykoľvek odvolať, buď telefonicky na AXA linke +421 2 2929 2929, e-mailom na info@axa.sk, alebo písomne na adrese AXA, Kolárska 6, 811 06 Bratislava.

Zároveň potvrdzujete, že ste sa oboznámili s textom Informačného memoranda. Jeho znenie nájdete na webovej stránke AXA, na www.axa.sk/osobne-udaje/.

 
 

Firmy /Produkty/Dochodok/Doplnkove-dochodkove-sporenie-(III-pilier)/Doplnkove-dochodkove-sporenie/Obsah/Firmy XX | III. pilier

Dajte zamestnancom lepšiu budúcnosť

Doplnkové dôchodkové sporenie od AXA dáva vašim zamestnancom istotu finančného prilepšenia k štátom uznanému dôchodku. Vďaka doplnkovému dôchodkovému sporeniu od AXA môžete svojim ľuďom poskytnúť lepšiu budúcnosť a svojej firme kvalitnejšiu prítomnosť.

Výhody pre vašu firmu

 • Daňové úľavy
  Vaše príspevky sú nákladovou mzdovou položkou do výšky 6 % hrubej mzdy zamestnanca
 • Úspora na odvodoch do Sociálnej poisťovne
 • Vyššia lojalita zamestnancov
 • Stabilizácia pracovného tímu
 • Možnosť nastavenia rôznej výšky príspevkov pre zamestnancov podľa:
  Postavenia, kvalifikácie či dĺžky zamestnania
 • Jednoduchá administrácia cez internet
  Portál Správa príspevkov

Výhody pre vašich zamestnancov

O konkrétnych výhodách Doplnkového dôchodkového sporenia od AXA pre svojich zamestnancov sa dozviete tu.

Správa príspevkov

Ako funguje? Jednoducho, cez internet.

 • Správa príspevkov cez internet vám umožní nahrať vytvorené elektronické výkazy cez portál priamo do systému našej spoločnosti.
 • Správnosť súboru sa skontroluje a na prípadné chyby budete ihneď upozornení.
 • Po spracovaní príspevkov, bude môcť oprávnená osoba skontrolovať rozdelenie uhradenej platby medzi svojich zamestnancov.
 • Výkazy v štruktúre XML, optimálnej pre správu príspevkov cez internet, už vytvára ktorýkoľvek softvér pre spracovanie miezd využívaný na Slovensku.

Dokumenty na stiahnutie

 • Návrh zmeny výšky príspevku zamestnávateľa
  Zmenový formulár slúži na oznámenie zmeny výšky príspevku, na základe ktorej spoločnosť AXA d.d.s., a.s. vyhotoví nový dodatok k zamestnávateľskej zmluve.
 • Príručka pre mzdové učtárne 
  V príručke pre mzdové učtárne nájdete dôležité informácie o spôsobe úhrad príspevkov doplnkového dôchodkového sporenia a zasielaní mesačných rozpisov platieb.
 • Príručka k správe príspevkov DDS cez internet 
  Správa príspevkov doplnkového dôchodkového sporenia cez internet zjednodušuje a urýchľuje spracovanie príspevkov, ktoré svojim zamestnancom odvádzate. V príručke nájdete všetky potrebné informácie pre využívanie tohto portálu.
 • Príručka k vytvoreniu rozpisu DDS na portáli 
  Pokiaľ spracovávate príspevky pre menej zamestnancov a nemáte k dispozícii vhodný software, najlepším riešením pre vás je vytvorenie rozpisu príspevkov doplnkového dôchodkového sporenia priamo na portáli.
 • Žiadanka o prístup na portál 
  Pokiaľ nemáte prístup na náš portál, alebo ho potrebujete zmeniť, zašlite nám vyplnenú návratku.
 • Vzor rozpisu príspevkov v Exceli
  Výkazy s rozpisom hromadnej platby príspevkov v Exceli môžete používať, pokiaľ Váš mzdový softvér neumožňuje vytvárať rozpisy v štruktúre XML. Výkazy je možné posielať cez náš internetový portál pre správu príspevkov, prípadne mailom na sprava.prispevkov@axa.sk. Spôsob vyplnenia výkazu nájdete v Príručke pre mzdové učtárne.
Vitajte v AXA | 02 2929 2929 | facebook-(3).png

AXA Health Keeper 

 • appStore.png
 • googlePlay.png

AXA VO SVETE  

 • AXA.com