Získajte kontrolu nad svojím dôchodkom

 • Výber z rôznorodých investičných stratégií
 • Možnosť príspevkov od zamestnávateľa
 • Najlepšie zhodnotenie v akciovom doplnkovom dôchodkovom fonde na trhu
 • Správa vášho účtu online 24 hodín denne

Prečo AXA?

 • Pobočky po celom Slovensku
 • Finančný plán na mieru
 • Jednoducho z domova

Dohodnite si stretnutie

Kliknutím na tlačítko "Kontaktujte ma" poskytujem súhlas spoločnostiam AXA životní pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, AXA d.s.s., a.s., AXA d.d.s., a.s., AXA investiční společnost a.s., organizačná zložka Slovensko, AXA pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu a AXA Services, s.r.o. so spracovaním vyššie uvedených osobných údajov v zmysle zákona č. 122/20013 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“), za účelom poskytnutia informácií alebo finančnej alebo obchodnej služby jednotlivých Spoločností po dobu troch rokov. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. V prípade, ak majú Spoločnosti podľa zákona o ochrane osobných údajov oznamovaciu povinnosť voči dotknutej osobe, táto povinnosť môže byť splnená zverejnením oznamu na webovom sídle jednotlivých Spoločností. Moje práva ako dotknutej osoby v súvislosti so spracúvaním mojich osobných údajov stanovuje zákon o ochrane osobných údajov, je to však najmä právo na potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o dotknutej osobe spracúvané, právo na zoznam osobných údajov dotknutej osoby, ktoré sú predmetom spracúvania a právo na opravu alebo likvidáciu osobných údajov, ktoré sú nesprávne, neúplné alebo neaktuálne.

 
 

Firmy /Produkty/Dochodok/Doplnkove-dochodkove-sporenie-(III-pilier)/Doplnkove-dochodkove-sporenie/Obsah/Firmy XX | III. pilier

Dajte zamestnancom lepšiu budúcnosť

Doplnkové dôchodkové sporenie od AXA dáva vašim zamestnancom istotu finančného prilepšenia k štátom uznanému dôchodku. Vďaka doplnkovému dôchodkovému sporeniu od AXA môžete svojim ľuďom poskytnúť lepšiu budúcnosť a svojej firme kvalitnejšiu prítomnosť.

Výhody pre vašu firmu

 • Daňové úľavy
  Vaše príspevky sú nákladovou mzdovou položkou do výšky 6 % hrubej mzdy zamestnanca
 • Úspora na odvodoch do Sociálnej poisťovne
 • Vyššia lojalita zamestnancov
 • Stabilizácia pracovného tímu
 • Možnosť nastavenia rôznej výšky príspevkov pre zamestnancov podľa:
  Postavenia, kvalifikácie či dĺžky zamestnania
 • Jednoduchá administrácia cez internet
  Portál Správa príspevkov

Výhody pre vašich zamestnancov

O konkrétnych výhodách Doplnkového dôchodkového sporenia od AXA pre svojich zamestnancov sa dozviete tu.

Správa príspevkov

Ako funguje? Jednoducho, cez internet.

 • Správa príspevkov cez internet vám umožní nahrať vytvorené elektronické výkazy cez portál priamo do systému našej spoločnosti.
 • Správnosť súboru sa skontroluje a na prípadné chyby budete ihneď upozornení.
 • Po spracovaní príspevkov, bude môcť oprávnená osoba skontrolovať rozdelenie uhradenej platby medzi svojich zamestnancov.
 • Výkazy v štruktúre XML, optimálnej pre správu príspevkov cez internet, už vytvára ktorýkoľvek softvér pre spracovanie miezd využívaný na Slovensku.

Dokumenty na stiahnutie

 • Návrh zmeny výšky príspevku zamestnávateľa
  Zmenový formulár slúži na oznámenie zmeny výšky príspevku, na základe ktorej spoločnosť AXA d.d.s., a.s. vyhotoví nový dodatok k zamestnávateľskej zmluve.
 • Príručka pre mzdové učtárne 
  V príručke pre mzdové učtárne nájdete dôležité informácie o spôsobe úhrad príspevkov doplnkového dôchodkového sporenia a zasielaní mesačných rozpisov platieb.
 • Príručka k správe príspevkov DDS cez internet 
  Správa príspevkov doplnkového dôchodkového sporenia cez internet zjednodušuje a urýchľuje spracovanie príspevkov, ktoré svojim zamestnancom odvádzate. V príručke nájdete všetky potrebné informácie pre využívanie tohto portálu.
 • Príručka k vytvoreniu rozpisu DDS na portáli 
  Pokiaľ spracovávate príspevky pre menej zamestnancov a nemáte k dispozícii vhodný software, najlepším riešením pre vás je vytvorenie rozpisu príspevkov doplnkového dôchodkového sporenia priamo na portáli.
 • Žiadanka o prístup na portál 
  Pokiaľ nemáte prístup na náš portál, alebo ho potrebujete zmeniť, zašlite nám vyplnenú návratku.
 • Výsledky prieskumu medzi užívateľmi portálu Správa príspevkov 
  Pozrite si, ako Správa príspevkov cez internet uľahčila prácu mzdovým učtárňam.
 • Vzor rozpisu príspevkov v Exceli
  Výkazy s rozpisom hromadnej platby príspevkov v Exceli môžete používať, pokiaľ Váš mzdový softvér neumožňuje vytvárať rozpisy v štruktúre XML. Výkazy je možné posielať cez náš internetový portál pre správu príspevkov, prípadne mailom na sprava.prispevkov@axa.sk. Spôsob vyplnenia výkazu nájdete v Príručke pre mzdové učtárne.