Získajte kontrolu nad svojím dôchodkom

  • Výber z rôznorodých investičných stratégií
  • Možnosť príspevkov od zamestnávateľa
  • Najlepšie zhodnotenie v akciovom doplnkovom dôchodkovom fonde na trhu
  • Správa vášho účtu online 24 hodín denne

Prečo AXA?

  • Pobočky po celom Slovensku
  • Finančný plán na mieru
  • Jednoducho z domova

Dohodnite si stretnutie

Kliknutím na tlačítko "Kontaktujte ma" poskytujem súhlas spoločnostiam AXA životní pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, AXA d.s.s., a.s., AXA d.d.s., a.s., AXA investiční společnost a.s., organizačná zložka Slovensko, AXA pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu a AXA Services, s.r.o. so spracovaním vyššie uvedených osobných údajov v zmysle zákona č. 122/20013 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“), za účelom poskytnutia informácií alebo finančnej alebo obchodnej služby jednotlivých Spoločností po dobu troch rokov. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. V prípade, ak majú Spoločnosti podľa zákona o ochrane osobných údajov oznamovaciu povinnosť voči dotknutej osobe, táto povinnosť môže byť splnená zverejnením oznamu na webovom sídle jednotlivých Spoločností. Moje práva ako dotknutej osoby v súvislosti so spracúvaním mojich osobných údajov stanovuje zákon o ochrane osobných údajov, je to však najmä právo na potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o dotknutej osobe spracúvané, právo na zoznam osobných údajov dotknutej osoby, ktoré sú predmetom spracúvania a právo na opravu alebo likvidáciu osobných údajov, ktoré sú nesprávne, neúplné alebo neaktuálne.

 
 

Rozumné sporenie /Produkty/Dochodok/Doplnkove-dochodkove-sporenie-(III-pilier)/Doplnkove-dochodkove-sporenie/Obsah/Rozumne-sporenie XX | III. pilier

Pre svoje úspory môžete urobiť viac. Nebojte sa dynamickej jazdy za lepším dôchodkom

O miere rizika a potenciálneho výnosu v III. pilieri rozhodujete aj vy voľbou investičnej stratégie. Na výber máte z dvoch investičných možností s rôznym rizikovým profilom, ktoré môžete medzi sebou v prípade záujmu kombinovať.

Investičné stratégie, z ktorých si môžete vybrať:

Globálny akciový dôchodkový fond
Globálny akciový dôchodkový fond AXA d.d.s., a.s., príspevkový d.d.f. je zameraný na investície do diverzifikovaného portfólia zloženého najmä z akciových investícií a úročených investičných nástrojov. Viac o fonde >

Príspevkový doplnkový dôchodkový fond
Príspevkový doplnkový dôchodkový fond AXA d.d.s., a.s., príspevkový d.d.f. je zameraný na investície so strednou mierou rizika investovania a vyvážený pomer medzi akciovými, dlhopisovými a peňažnými investíciami. Viac o fonde >

Investičná stratégia, ktorá slúži na výplatu dôchodkových úspor:

Výplatný doplnkový dôchodkový fond
Výplatný doplnkový dôchodkový fond AXA d.d.s., a.s., výplatný d.d.f. je zameraný na investície s nízkou mierou rizika, so stabilným rastom investícií. Tento fond je výplatný fond, čo znamená, že v prípade vzniknutého nároku na dávku počas sporenia sa všetky prostriedky z ostatných fondov automaticky presunú do výplatného fondu. Viac o fonde >

Pozrite si vývoj našich fondov za posledných 5 rokov:


Všetky dôležité informácie ohľadom vývoja a aktuálnej hodnoty dôchodkových fondov nájdete aj v interaktívnom grafe fondov III. piliera.

Pre svoje úspory dnes môžete urobiť ešte viac. Ako?

Ak máte pred sebou ešte dostatočne dlhé obdobie, počas ktorého budete sporiť, je na vašom zvážení, či presunúť vaše úspory, resp. časť z nich aj do Globálneho akciového dôchodkového fondu, ktorý je v dlhodobom horizonte jedným z najvýkonnejších fondov na trhu.

Prečo si vybrať práve akciový fond?
Akcie sú v prípade dlhodobého investovania odborníkmi považované za vhodnú súčasť investičnej stratégie. Dôvodom je ich schopnosť generovať dostatočný výnos v dlhodobom horizonte, napriek ich vysokému riziku kolísania hodnoty1. Práve dlhodobý horizont investovania (teda obdobie sporenia v III. pilieri) dokáže riziko kolísania hodnoty účinne znížiť.

1 Zdroj: Začínáme investovat a obchodovat na kapitálových trzích, autor: Štýbr David
Zhodnotenie vo fondoch za rok 2016

Našim fondom sa v III. pilieri v roku 2016 darilo veľmi dobre. V rámci akciových fondov náš Globálny akciový dôchodkový fond za rok 2016 dosiahol príjemné zhodnotenie 6,05 %.

Doplnkové fondy Príspevkový doplnkový dôchodkový fond dosiahol 3,16 % a Výplatný doplnkový dôchodkový fond dosiahol zhodnotenie 0,18 %. Výkonnosť dôchodkových fondov nezohľadňuje mieru inflácie, ktorá bola za rok 2016 podľa štatistického úradu –0,5 %.

Vyhlásenie:
S uzatvorením účastníckej zmluvy s doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou je spojené riziko a doterajší alebo propagovaný výnos portfólia doplnkového dôchodkového fondu v jej správe nie je zárukou budúceho výnosu portfólia doplnkového dôchodkového fondu. Činnosť doplnkovej dôchodkovej spoločnosti je pod dohľadom Národnej banky Slovenska.