Získajte kontrolu nad svojím dôchodkom

 • Výber z rôznorodých investičných stratégií
 • Možnosť príspevkov od zamestnávateľa
 • Najlepšie zhodnotenie v akciovom doplnkovom dôchodkovom fonde na trhu
 • Správa vášho účtu online 24 hodín denne

Prečo AXA?

 • Pobočky po celom Slovensku
 • Finančný plán na mieru
 • Jednoducho z domova

Dohodnite si stretnutie

Kliknutím na tlačítko "Kontaktujte ma" poskytujem súhlas spoločnostiam AXA životní pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, AXA d.s.s., a.s., AXA d.d.s., a.s., AXA investiční společnost a.s., organizačná zložka Slovensko, AXA pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu a AXA Services, s.r.o. so spracovaním vyššie uvedených osobných údajov v zmysle zákona č. 122/20013 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“), za účelom poskytnutia informácií alebo finančnej alebo obchodnej služby jednotlivých Spoločností po dobu troch rokov. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. V prípade, ak majú Spoločnosti podľa zákona o ochrane osobných údajov oznamovaciu povinnosť voči dotknutej osobe, táto povinnosť môže byť splnená zverejnením oznamu na webovom sídle jednotlivých Spoločností. Moje práva ako dotknutej osoby v súvislosti so spracúvaním mojich osobných údajov stanovuje zákon o ochrane osobných údajov, je to však najmä právo na potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o dotknutej osobe spracúvané, právo na zoznam osobných údajov dotknutej osoby, ktoré sú predmetom spracúvania a právo na opravu alebo likvidáciu osobných údajov, ktoré sú nesprávne, neúplné alebo neaktuálne.

 
 

Úhrada príspevkov /Produkty/Dochodok/Doplnkove-dochodkove-sporenie-(III-pilier)/Doplnkove-dochodkove-sporenie/Obsah/Uhrada-prispevkov XX | III. pilier

Všetky príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie musia byť zaplatené účastníkom alebo odvedené zamestnávateľom na účet nepriradených platieb.

Platby nám, prosím, zasielajte bezhotovostne na účet našej spoločnosti, vedený u Unicredit Bank.

Číslo účtu:
IBAN: SK8511110000001423282008
SWIFT (BIC): UNCRSKBX

Variabilným symbolom je v prípade, že:

 • Príspevky si hradí sám účastník:
  číslo účastníckej zmluvy
   
 • Príspevky odvádza zamestnávateľ za každého zamestnanca samostatne:
  číslo účastníckej zmluvy
   
 • Príspevky odvádza zamestnávateľ hromadne:
  • číslo zamestnávateľskej zmluvy (pokiaľ zamestnávateľ s nami zmluvu uzatvoril)
  • IČO (pokiaľ zamestnávateľ nemá s nami uzatvorenú zamestnávateľskú zmluvu)