17.1.2018:0,046252 EUR Zmena (%):0,09 Interaktívny graf

Prečo AXA?

  • Pobočky po celom Slovensku
  • Finančný plán na mieru
  • Jednoducho z domova

Dohodnite si stretnutie

Kliknutím na tlačítko "Kontaktujte ma" poskytujem súhlas spoločnostiam AXA životní pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, AXA d.s.s., a.s., AXA d.d.s., a.s., AXA investiční společnost a.s., organizačná zložka Slovensko, AXA pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu a AXA Services, s.r.o. so spracovaním vyššie uvedených osobných údajov v zmysle zákona č. 122/20013 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“), za účelom poskytnutia informácií alebo finančnej alebo obchodnej služby jednotlivých Spoločností po dobu troch rokov. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. V prípade, ak majú Spoločnosti podľa zákona o ochrane osobných údajov oznamovaciu povinnosť voči dotknutej osobe, táto povinnosť môže byť splnená zverejnením oznamu na webovom sídle jednotlivých Spoločností. Moje práva ako dotknutej osoby v súvislosti so spracúvaním mojich osobných údajov stanovuje zákon o ochrane osobných údajov, je to však najmä právo na potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o dotknutej osobe spracúvané, právo na zoznam osobných údajov dotknutej osoby, ktoré sú predmetom spracúvania a právo na opravu alebo likvidáciu osobných údajov, ktoré sú nesprávne, neúplné alebo neaktuálne.

 
 

Popis /Produkty/Dochodok/Starobne-dochodkove-sporenie-(II-pilier)/Dochodkove-fondy/Akciovy-negarantovany-a-d-f-AXA-d-s-s-,-a-s/Obsah/Popis XX | Akciový negarantovaný a.d.f. AXA d.s.s., a.s.

Akciový negarantovaný a.d.f. AXA d.s.s, a.s.

Akciový negarantovaný dôchodkový fond je určený predovšetkým pre sporiteľov, ktorí v záujme uprednostnenia potenciálne možného vysokého zhodnotenia investícií akceptujú vyššiu mieru rizika spojeného s investovaním do akciových investícií.

Zároveň je určený pre tých, ktorí sú v krátkodobom období ochotní akceptovať aj možné výraznejšie kolísanie hodnoty dôchodkových jednotiek na svojich osobných dôchodkových účtoch.

Dlhodobým cieľom dôchodkovej správcovskej spoločnosti s majetkom v dôchodkovom fonde je dosiahnutie nadpriemerného zhodnotenia v dlhodobom horizonte pri súčasnej snahe o zachovanie primeranej miery rizika.