8.12.2017:0,060704 EUR Zmena (%):0,61 Interaktívny graf

Prečo AXA?

  • Pobočky po celom Slovensku
  • Finančný plán na mieru
  • Jednoducho z domova

Dohodnite si stretnutie

Kliknutím na tlačítko "Kontaktujte ma" poskytujem súhlas spoločnostiam AXA životní pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, AXA d.s.s., a.s., AXA d.d.s., a.s., AXA investiční společnost a.s., organizačná zložka Slovensko, AXA pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu a AXA Services, s.r.o. so spracovaním vyššie uvedených osobných údajov v zmysle zákona č. 122/20013 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“), za účelom poskytnutia informácií alebo finančnej alebo obchodnej služby jednotlivých Spoločností po dobu troch rokov. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. V prípade, ak majú Spoločnosti podľa zákona o ochrane osobných údajov oznamovaciu povinnosť voči dotknutej osobe, táto povinnosť môže byť splnená zverejnením oznamu na webovom sídle jednotlivých Spoločností. Moje práva ako dotknutej osoby v súvislosti so spracúvaním mojich osobných údajov stanovuje zákon o ochrane osobných údajov, je to však najmä právo na potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o dotknutej osobe spracúvané, právo na zoznam osobných údajov dotknutej osoby, ktoré sú predmetom spracúvania a právo na opravu alebo likvidáciu osobných údajov, ktoré sú nesprávne, neúplné alebo neaktuálne.

 
 

Popis /Produkty/Dochodok/Starobne-dochodkove-sporenie-(II-pilier)/Dochodkove-fondy/Indexovy-negarantovany-a-d-f-AXA-d-s-s-,-a-s/Obsah/Popis XX | Indexový negarantovaný a.d.f. AXA d.s.s., a.s.

Indexový negarantovaný a.d.f. AXA d.s.s., a.s.

Indexový dôchodkový fond je určený predovšetkým sporiteľom, ktorí v záujme uprednostnenia potenciálne možného vyššieho zhodnotenia akceptujú najvyššiu mieru rizika spojeného s investovaním do akciových investícií a sú si teda vedomí rizika možného výrazného kolísania hodnoty a ktorí spĺňajú zákonom povolený vek.

Zloženie referenčnej hodnoty Indexového a.d.f. AXA d.s.s., a.s.

Referenčnú hodnotu indexového dôchodkového fondu tvorí akciový index MSCI World Index (skrátené označenie Bloomberg: MSDUWI).

  • Mena, v ktorej sa porovnávajú hodnoty indexu : EUR
  • Tvorca indexu: Morgan Stanley Capital International
 

Tento index obsahuje spoločnosti s veľkou, strednou aj malou trhovou kapitalizáciou z 24 vyspelých trhov nasledovných krajín:

 
Vyspelé trhy
Severná Amerika Európa & Stredný východ Pacifická oblasť
Kanada Rakúsko Austrália
USA Rakúsko Hong Kong
  Belgicko Japonsko
  Dánsko Nový Zéland
  Fínsko Singapur
  Francúzsko  
  Nemecko  
  Grécko  
  Írsko  
  Izrael  
  Taliansko  
  Holandsko  
  Nórsko  
  Portugalsko  
  Španielsko  
  Švédsko  
  Švajčiarsko  
  Spojené kráľovstvo  
 

Výkonnosťou referenčnej hodnoty indexového dôchodkového fondu sa rozumie pomer referenčnej hodnoty predchádzajúceho dňa k referenčnej hodnote dôchodkového fondu platnou pre rovnaký deň kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, pre ktorý sa výkonnosť dôchodkového fondu počíta, znížený o hodnotu 1.

Výkonnosťou indexového dôchodkového fondu sa rozumie pomer aktuálnej hodnoty dôchodkovej jednotky dôchodkového fondu za predchádzajúci deň k aktuálnej hodnote dôchodkovej jednotky dôchodkového fondu platnej pre rovnaký deň kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, pre ktorý sa výkonnosť dôchodkového fondu počíta, znížený o hodnotu 1.

Najvyššia prípustná miera odchýlky výkonnosti hodnoty dôchodkovej jednotky od výkonnosti referenčnej hodnoty dôchodkového fondu je 10 %.