12.7.2019:0,068308 EUR Zmena (%):0,16 Interaktívny graf

Prečo AXA?

  • Pobočky po celom Slovensku
  • Finančný plán na mieru
  • Jednoducho z domova

Dohodnite si stretnutie

Udeľujem súhlas spoločnostiam finančnej skupiny AXA na Slovensku, tj.: AXA životní pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, AXA pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, AXA investiční společnost a.s., organizačná zložka Slovensko, AXA d.d.s., a.s., AXA Management Services s.r.o., organizačná zložka Slovensko so spracúvaním osobných údajov v rozsahu: meno a priezvisko, telefónne číslo s cieľom:

- ponúkať produkty týchto spoločností,
- zasielať obchodné oznámenia (elektronickou formou ponuky produktov a služieb),
- automatizovaného spracúvania osobných údajov kvôli prispôsobeniu obchodnej ponuky mojim individuálnym potrebám,
- poskytnúť osobné údaje v rovnakom rozsahu obchodnému partnerovi AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o.,
- prieskumu trhu a spokojnosti s využívanými produktmi a službami,

pričom takýto súhlas udeľujem na obdobie trvania zmluvného vzťahu s ktoroukoľvek z vymenovaných spoločností a následne aj na obdobie 5 rokov po skončení takéhoto zmluvného vzťahu. Ak sa nestanem klientom žiadnej zo spoločností AXA, udeľujem súhlas na obdobie 5 rokov od tohto udelenia.

Ďalej by sme Vás chceli informovať, že poskytnutý súhlas je dobrovoľný a môžete ho kedykoľvek odvolať, buď telefonicky na AXA linke +421 2 2929 2929, e-mailom na info@axa.sk, alebo písomne na adrese AXA, Kolárska 6, 811 06 Bratislava.

Zároveň potvrdzujete, že ste sa oboznámili s textom Informačného memoranda. Jeho znenie nájdete na webovej stránke AXA, na www.axa.sk/osobne-udaje/.

 
 

Popis /Produkty/Dochodok/Starobne-dochodkove-sporenie-(II-pilier)/Dochodkove-fondy/Indexovy-negarantovany-a-d-f-AXA-d-s-s-,-a-s/Obsah/Popis XX | Indexový negarantovaný a.d.f. AXA d.s.s., a.s.

Indexový negarantovaný a.d.f. AXA d.s.s., a.s.

Indexový dôchodkový fond je určený predovšetkým sporiteľom, ktorí v záujme uprednostnenia potenciálne možného vyššieho zhodnotenia akceptujú najvyššiu mieru rizika spojeného s investovaním do akciových investícií a sú si teda vedomí rizika možného výrazného kolísania hodnoty a ktorí spĺňajú zákonom povolený vek.

Zloženie referenčnej hodnoty Indexového a.d.f. AXA d.s.s., a.s.

Referenčnú hodnotu indexového dôchodkového fondu tvorí akciový index MSCI World Index (skrátené označenie Bloomberg: MSDUWI).

  • Mena, v ktorej sa porovnávajú hodnoty indexu : EUR
  • Tvorca indexu: Morgan Stanley Capital International
 

Tento index obsahuje spoločnosti s veľkou, strednou aj malou trhovou kapitalizáciou z 24 vyspelých trhov nasledovných krajín:

 
Vyspelé trhy
Severná Amerika Európa & Stredný východ Pacifická oblasť
Kanada Rakúsko Austrália
USA Rakúsko Hong Kong
  Belgicko Japonsko
  Dánsko Nový Zéland
  Fínsko Singapur
  Francúzsko  
  Nemecko  
  Grécko  
  Írsko  
  Izrael  
  Taliansko  
  Holandsko  
  Nórsko  
  Portugalsko  
  Španielsko  
  Švédsko  
  Švajčiarsko  
  Spojené kráľovstvo  
 

Výkonnosťou referenčnej hodnoty indexového dôchodkového fondu sa rozumie pomer referenčnej hodnoty predchádzajúceho dňa k referenčnej hodnote dôchodkového fondu platnou pre rovnaký deň kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, pre ktorý sa výkonnosť dôchodkového fondu počíta, znížený o hodnotu 1.

Výkonnosťou indexového dôchodkového fondu sa rozumie pomer aktuálnej hodnoty dôchodkovej jednotky dôchodkového fondu za predchádzajúci deň k aktuálnej hodnote dôchodkovej jednotky dôchodkového fondu platnej pre rovnaký deň kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, pre ktorý sa výkonnosť dôchodkového fondu počíta, znížený o hodnotu 1.

Najvyššia prípustná miera odchýlky výkonnosti hodnoty dôchodkovej jednotky od výkonnosti referenčnej hodnoty dôchodkového fondu je 10 %.

Vitajte v AXA | 02 2929 2929 | facebook-(3).png