Dôchodkové sporenie, ktoré na vás počká

 • Výber z troch rôznorodých investičných stratégií
 • Možnosť dobrovoľných príspevkov
 • Zhodnocujeme úspory, ktoré sú vaším vlastníctvom

Prečo AXA?

 • Pobočky po celom Slovensku
 • Finančný plán na mieru
 • Jednoducho z domova

Dohodnite si stretnutie

Udeľujem súhlas spoločnostiam finančnej skupiny AXA na Slovensku so spracúvaním osobných údajov v rozsahu: meno a priezvisko, dátum narodenia, e-mail, telefónne číslo, korešpondenčná adresa, adresa trvalého pobytu, socio-demografické dáta, transakčné a geolokačné údaje s cieľom:

- ponúkať produkty týchto spoločností,
- zasielať obchodné oznámenia (elektronickou formou ponuky produktov a služieb),
- automatizovaného spracúvania osobných údajov kvôli prispôsobeniu obchodnej ponuky Vašim individuálnym potrebám,
- poskytnúť osobné údaje v rovnakom rozsahu obchodnému partnerovi AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o.,
- prieskumu trhu a spokojnosti s využívanými produktmi a službami,

pričom takýto súhlas udeľujem na obdobie trvania zmluvného vzťahu s ktoroukoľvek z vymenovaných spoločností a následne aj na obdobie 5 rokov po skončení takéhoto zmluvného vzťahu. Ak sa nestanem klientom žiadnej zo spoločností AXA, udeľujem súhlas na obdobie 5 rokov od tohto udelenia.

Ďalej by sme Vás chceli informovať, že poskytnutý súhlas je dobrovoľný a môžete ho kedykoľvek odvolať, buď telefonicky na AXA linke +421 2 2929 2929, e-mailom na info@axa.sk, alebo písomne na adrese AXA, Kolárska 6, 811 06 Bratislava.

Zároveň potvrdzujete, že ste sa oboznámili s textom Informačného memoranda. Jeho znenie nájdete na webovej stránke AXA, na www.axa.sk/osobne-udaje/.

 
 

Dobrovoľné príspevky /Produkty/Dochodok/Starobne-dochodkove-sporenie-(II-pilier)/Starobne-dochodkove-sporenie/Obsah/Dobrovolne-prispevky XX | II. pilier

Zverte časť svojich povinných dôchodkových odvodov do II. piliera. Sporte a zároveň investujte vaše odvody zodpovedne

Chcete mať na svojom dôchodkovom účte vyššiu sumu ako iba 4 % z vašich odvodov? Využite možnosť prispievať si na váš dôchodok aj prostredníctvom dobrovoľných príspevkov v takej výške, ako si sami zvolíte.

Ako si dohodnúť platbu dobrovoľných príspevkov?

Ak už máte starobné dôchodkové sporenie uzatvorené, stačí, ak podpíšete dodatok k zmluve a ten pošlete na našu korešpondenčnú adresu. V prípade, že ešte nemáte dôchodkové sporenie uzatvorené, platbu dobrovoľných príspevkov si môžete dohodnúť pri podpise zmluvy.

Dobrovoľnými príspevkami máte šancu navýšiť váš dôchodok ešte viac. Od roku 2017 dochádza k zmene a dobrovoľné príspevky zaplatené na starobné dôchodkové sporenie nie sú viac daňovo uznateľnou položkou. Posledný krát využiť daňovú úľavu a uplatniť si nezdaniteľnú časť bolo možné za rok 2016.

Platba dobrovoľných príspevkov

Dobrovoľné príspevky si môžete platiť sami a v prípade dohody ich môže za vás uhrádzať aj váš zamestnávateľ, ktorý s vami uzatvorí písomnú dohodu a je povinný spolu s každou platbou zasielať AXA d.s.s., a.s. rozpis dobrovoľných príspevkov. Dohodu o zrážkach dobrovoľných príspevkov zo mzdy môžete nájsť tu. Dohodu o zrážkach si prosím vytlačte a vyplňte v dvoch vyhotoveniach, pričom jeden originál slúži pre zamestnávateľa a druhý si ponecháte. Dôchodkovej správcovskej spoločnosti túto dohodu neposielate.

Ako si platiť dobrovoľné príspevky sám?

Pre správne platenie a pripisovanie vašich dobrovoľných príspevkov použite, prosím, pri platbe nasledovné údaje:

Údaje k platbe dobrovoľných príspevkov
Variabilný symbol: číslo vašej zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení, alebo je možné použiť aj vaše rodné číslo
Konštantný symbol: 3558
Špecifický symbol: nepovinný údaj
Číslo účtu pre odvádzanie dobrovoľných príspevkov: 1423153484
Kód banky: 1111
IBAN: SK5811110000001423153484
SWIFT (BIC): UNCRSKBX
 

Pri dodržaní uvedených údajov pri platbe dobrovoľného príspevku na starobné dôchodkové sporenie, vám spoločnosť AXA d.s.s., a.s. pripíše váš dobrovoľný príspevok na váš osobný dôchodkový účet. Nie je potrebné spoločnosť AXA d.s.s., a.s. o realizácii platby informovať.

Ako má platiť dobrovoľné príspevky váš zamestnávateľ?

Každý zamestnávateľ, ktorý odvádza dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie za svojich zamestnancov, musí okrem platby zaslať spoločnosti AXA d.s.s., a.s. aj rozpis platieb; to neplatí, ak zamestnávateľ zasiela platbu dobrovoľných príspevkov za každého zamestnanca samostatne. Rozpis platieb slúži na správne identifikovanie a pripísanie odvedených dobrovoľných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie za zamestnancov.

Rozpis platieb je možné spoločnosti AXA d.s.s., a.s., zaslať dvoma spôsobmi, a to buď v štruktúre xml alebo formou ručne vyplnenej tabuľky, ktorá je k dispozícii tu.
Pre formát xml je potrebné, aby mzdový systém mal možnosť vygenerovať rozpis platieb. Pre zapracovanie tohto spôsobu sú k dispozícii súbory potrebné pre mzdový systém. Súbory sú k dispozícii prostredníctvom tohto odkazu tu.

Pre formát ručne vyplnenej tabuľky postačí stiahnuť vzorovú tabuľku a do nej vyplniť požadované údaje. Popis jednotlivých stĺpcov nájdete priamo v tabuľke, ktorá je dostupná tu. Pre každý ďalší odvod, prosím, zmeňte údaje a opakovane zašlite spoločnosti AXA d.s.s., a.s.

Pre odvod dobrovoľných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie zamestnávateľom, prosím, použite nasledovné údaje:

Údaje na platbu dobrovoľných príspevkov zamestnávateľom - hromadná platba na rozpis platieb
Variabilný symbol: IČO
Konštantný symbol: 3558
Špecifický symbol: nepovinný údaj
Číslo účtu pre odvádzanie dobrovoľných príspevkov: 1423153484
Kód banky: 1111
IBAN: SK5811110000001423153484
BIC kód: UNCRSKBX
 
Údaje na platbu dobrovoľných príspevkov zamestnávateľom – za každého zamestnanca samostatne
Variabilný symbol: identifikačné číslo sociálneho zabezpečenia zamestnanca bez znaku lomky
Konštantný symbol: 3558
Špecifický symbol: číslo zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení
Číslo účtu pre odvádzanie dobrovoľných príspevkov: 1423153484
Kód banky: 1111
IBAN: SK5811110000001423153484
BIC kód: UNCRSKBX
 

Kontaktné údaje:

 • AXA linka 02 / 2929 2929
 • E-mail pre zasielanie rozpisov platieb: rozpisy.dss@axa.sk
 • www.axa.sk

 

Vyhlásenie:

S uzatvorením zmluvy s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou je spojené aj riziko a doterajší alebo propagovaný výnos portfólia dôchodkového fondu v jej správe nie je zárukou budúceho výnosu portfólia dôchodkového fondu. Činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti je pod dohľadom Národnej banky Slovenska.

Ak v najbližšom období plánujete požiadať o dôchodok zo starobného dôchodkového sporenia, určite vás budú zaujímať všeobecné informácie o dôchodkoch, ktoré nájdete na www.axa.sk/dochodky alebo na webovom sídle Sociálnej poisťovne. Tieto informácie získate aj na našich pobočkách a v Sociálnej poisťovni alebo vám ich na základe vašej písomnej žiadosti bez náhrady zašleme. Ďalej by sme vás radi upozornili, že od 1. 1. 2015 sa vznik povinnosti viesť minimálny percentuálny pomer čistej hodnoty majetku v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde posunul na 52 rokov veku. Sporitelia, ktorých sa to týka, majú možnosť znížiť si tento percentuálny pomer o polovicu prostredníctvom písomnej žiadosti.

Vitajte v AXA | 02 2929 2929 | facebook-(3).png

AXA Health Keeper 

 • appStore.png
 • googlePlay.png

AXA VO SVETE  

 • AXA.com