Dôchodkové sporenie, ktoré na vás počká

 • Výber z troch rôznorodých investičných stratégií
 • Možnosť dobrovoľných príspevkov
 • Zhodnocujeme úspory, ktoré sú vaším vlastníctvom

Prečo AXA?

 • Pobočky po celom Slovensku
 • Finančný plán na mieru
 • Jednoducho z domova

Dohodnite si stretnutie

Udeľujem súhlas spoločnostiam finančnej skupiny AXA na Slovensku so spracúvaním osobných údajov v rozsahu: meno a priezvisko, dátum narodenia, e-mail, telefónne číslo, korešpondenčná adresa, adresa trvalého pobytu, socio-demografické dáta, transakčné a geolokačné údaje s cieľom:

- ponúkať produkty týchto spoločností,
- zasielať obchodné oznámenia (elektronickou formou ponuky produktov a služieb),
- automatizovaného spracúvania osobných údajov kvôli prispôsobeniu obchodnej ponuky Vašim individuálnym potrebám,
- poskytnúť osobné údaje v rovnakom rozsahu obchodnému partnerovi AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o.,
- prieskumu trhu a spokojnosti s využívanými produktmi a službami,

pričom takýto súhlas udeľujem na obdobie trvania zmluvného vzťahu s ktoroukoľvek z vymenovaných spoločností a následne aj na obdobie 5 rokov po skončení takéhoto zmluvného vzťahu. Ak sa nestanem klientom žiadnej zo spoločností AXA, udeľujem súhlas na obdobie 5 rokov od tohto udelenia.

Ďalej by sme Vás chceli informovať, že poskytnutý súhlas je dobrovoľný a môžete ho kedykoľvek odvolať, buď telefonicky na AXA linke +421 2 2929 2929, e-mailom na info@axa.sk, alebo písomne na adrese AXA, Kolárska 6, 811 06 Bratislava.

Zároveň potvrdzujete, že ste sa oboznámili s textom Informačného memoranda. Jeho znenie nájdete na webovej stránke AXA, na www.axa.sk/osobne-udaje/.

 
 

Otázky a odpovede /Produkty/Dochodok/Starobne-dochodkove-sporenie-(II-pilier)/Starobne-dochodkove-sporenie/Obsah/Otazky-a-odpovede XX | II. pilier

Zverte časť svojich povinných odvodov niektorému z našim dôchodkových fondov a získajte prehľad o svojich peniazoch

1. Prečo nemám pripísané príspevky na osobnom účte?

AXA d.s.s., a.s. pripisuje príspevky na starobné dôchodkové sporenie, ktoré obdrží od Sociálnej poisťovne, bezodkladne, vo výške určenej zákonom. V prípade, že v niektorom mesiaci neboli na váš účet pripísané príspevky, kontaktujte prosím:

 • Mzdovú učtáreň alebo personálne oddelenie
  • či už bol odoslaný mesačný výkaz poistného do Sociálnej poisťovne
  • či boli vaše údaje uvedené vo výkaze správne
  • či bolo poistné zaplatené na účet Sociálnej poisťovne
 • Sociálnu poisťovňu
  • či v nej máte všetky údaje zhodné s údajmi na výkaze, ktorý dáva zamestnávateľ
  • či eviduje zaplatené poistné od zamestnávateľa za príslušný kalendárny mesiac
2. Ktoré zmeny vám musím oznamovať a ako ich môžem vykonať?

Zo zákona máte povinnosť oznámiť zmenu osobných údajov (meno, priezvisko, rodné číslo) a trvalého bydliska.

Zmenu osobných údajov nám môžete oznámiť prostredníctvom:

 • Osobného dôchodkového účtu v časti Moje požiadavky
  Môžete požiadať o zmenu všetkých svojich údajov mimo rodného čísla a určených poberateľov. Tieto dve zmeny musia byť k nám zaslané vo forme písomnej žiadosti.
 • AXA linky: +421 2 2929 2929
  Operátor AXA linky pre účely vašej identifikácie bude potrebovať číslo vašej zmluvy starobného dôchodkového sporenia a posledné štvorčíslie PIN kódu. Po identifikácii s vami spíše vašu požiadavku, ktorú si následne môžete overiť na svojom Osobnom účte v časti Moje požiadavky.
 • Zmenového formulára
 • Regionálneho riaditeľstva
3. Idem pracovať do zahraničia. Čo sa stane s mojim účtom?

V čase kedy nebudete mať realizované odvody do Sociálnej poisťovne, nebudú vám postupované príspevky zo Sociálnej poisťovne a vaše sporenie bude po túto dobu prerušené.

Keď sa znova dôchodkovo poistíte, znova budú postupované príspevky. Nie je potrebné správcovskej spoločnosti oznamovať ukončenie prerušenia respektíve obnovenie tohto sporenia. Doba prerušenia sa nezapočítava do doby sporenia.

4. Ako funguje elektronická komunikácia?

Doplnková dôchodková spoločnosť AXA d.d.s., a.s. umožňuje všetkým účastníkom využiť možnosti zasielania vybranej korešpondencie (ako napr. výpis, potvrdenie zmeny zmluvy) na zvolený e-mail a byť informovaný o všetkých podstatných náležitostiach v zmluve prostredníctvom SMS.

Zasielanie zabezpečenej korešpondencie e-mailom:

 • Veľmi rýchly spôsob komunikácie - zásielka z daného dňa je večer dostupná k vyzdvihnutiu vo vašej e-mailovej schránke.
 • Bezpečný spôsob komunikácie – zásielku je možné vyzdvihnúť len s bezpečnostným kódom, ktorý bol odoslaný na vaše telefónne číslo, nehrozí teda jej zneužitie.
 • 100% využiteľný spôsob – zásielka plne nahradzuje písomný dokument.

Ako to funguje?

 • Na vami zadaný e-mail bude zaslaná správa obsahujúca odkaz k vyzdvihnutiu zásielky.
 • Na vami zadané telefónne číslo bude zaslaný kód k vyzdvihnutiu zásielky.
 • Po kliknutí na odkaz v e-maile stačí prepísať bezpečnostný kód a zásielku si vyzdvihnúť.

Chráňte s nami životné prostredie a dostávajte svoje zásielky rýchlo, efektívne a bezpečne.

Riešenia možných problémov:

 • Odkaz na vyzdvihnutie zásielky nie je v e-maile aktívny, nie je možné na neho kliknúť.
 • Prišiel vám iba kód k vyzdvihnutiu na váš telefón, ale neprišiel vám odkaz do e-mailu – počkajte prosím na doručenie e-mailu. V prípade, že vám nebude doručený do druhého dňa, volajte, prosím, AXA linku +421 2 2929 2929.

Prišiel vám iba odkaz do e-mailu, ale neprišiel vám SMS kód k vyzdvihnutiu na váš telefón – vygenerujte si nový SMS kód v zaslanom e-maile alebo volajte, prosím, AXA linku +421 2 2929 2929.

5. Nepracujem, môžem si platiť príspevky sám?

Povinné príspevky nemôžete platiť priamo do správcovskej spoločnosti. Povinné príspevky posiela výlučne Sociálna poisťovňa, a to z odvodov na dôchodkové poistenie.
V prípade, ak by ste mal záujem o pokračovanie povinných príspevkov aj počas vašej nezamestnanosti, musíte sa dobrovoľne dôchodkovo poistiť v Sociálnej poisťovni a platiť si mesačne odvody z určeného vymeriavacieho základu.

6. Môžem si vybrať časť finančných prostriedkov?

Zo zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení nie je možné čerpať časť finančných prostriedkov. Zo zmluvy vám môže byť vyplatený iba doživotný starobný dôchodok a doživotný predčasný starobný dôchodok.

7. Čo musím spraviť, aby mi boli postupované príspevky v čase materskej/rodičovskej dovolenky?

Ak ste nastupovali na materskú dovolenku po 1.1.2008, musíte sa prihlásiť do 15 dní od narodenia dieťaťa na príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne ako osoba starajúca sa o dieťa a zároveň musíte pred pracovníčkou pobočky Sociálnej poisťovne podpísať tlačivo: Oznámenie sporiteľa o účasti na starobnom dôchodkovom sporení príp. ak toto tlačivo nie je podpísané pred pracovníčkou pobočky Sociálnej poisťovne musí byť podpis na ňom úradne osvedčený notárom, obvodným úradom alebo obcou. Je tiež potrebné podpísať čestné vyhlásenie, že sa celodenne staráte o dieťa. Toto oznámenie je potrebné doručiť buď osobne alebo poštou doporučene najneskôr v deň podania prihlášky na dôchodkové poistenie. Dané tlačivo: Oznámenie sporiteľa o účasti na starobnom dôchodkovom sporení sa nachádza na internetovej stránke Sociálnej poisťovne www.socpoist.sk vo formulároch, kde je možné si ho stiahnuť a je tiež k dispozícii na pobočkách Sociálnej poisťovne. Takisto ste potom povinný prihlásiť sa aj na rodičovskú dovolenku registračným listom fyzickej osoby.

8. V prípade, ak sa rozhodnem z II. piliera vystúpiť, budú mi vyplatené moje úspory?

Bohužiaľ nie. V prípade, že vystúpite z II. piliera, musia byť vaše úspory vrátené do Sociálnej poisťovne. Sociálne poisťovňa následne peniaze použije na výplatu súčasných dôchodkov.

9. Prečo vlastne vznikol II. pilier?

Najhlavnejším dôvodom bol nepriaznivý demografický vývoj. II. pilier vznikol z obavy, že v budúcnosti nebude dostatok pracujúcich ľudí na pomer dôchodcov. Z toho dôvodu by nebolo možné v dostatočnej miere na dôchodky prispievať. Vytvoril sa tak II. pilier, do ktorého si môžu ľudia odvádzať časť svojich odvodov tak, aby sa stali ich osobným vlastníctvom.

10. Pre koho je II. pilier výhodný?

II. pilier je výhodný pre všetkých tých, ktorí zarábajú viac, ako je minimálna mzda a majú trvalý prísun peňazí. Mladí ľudia do 35 rokov, aj v prípade, že v súčasnej dobe nezarábajú veľa peňazí, by mali taktiež porozmýšľať o vstupe do II. piliera z dôvodu, že sa ich príjmy budú pravdepodobne časom zvyšovať.

11. Pre koho je II. pilier nevýhodný?

V prípade, že nezarábate viac ako je minimálna mzda, máte nepravidelný príjem a dosahujete vyšší vek, II. pilier pravdepodobne nie je pre vás.