Dôchodkové sporenie, ktoré na vás počká

 • Výber z troch rôznorodých investičných stratégií
 • Možnosť dobrovoľných príspevkov
 • Zhodnocujeme úspory, ktoré sú vaším vlastníctvom

Prečo AXA?

 • Pobočky po celom Slovensku
 • Finančný plán na mieru
 • Jednoducho z domova

Dohodnite si stretnutie

Udeľujem súhlas spoločnostiam finančnej skupiny AXA na Slovensku so spracúvaním osobných údajov v rozsahu: meno a priezvisko, dátum narodenia, e-mail, telefónne číslo, korešpondenčná adresa, adresa trvalého pobytu, socio-demografické dáta, transakčné a geolokačné údaje s cieľom:

- ponúkať produkty týchto spoločností,
- zasielať obchodné oznámenia (elektronickou formou ponuky produktov a služieb),
- automatizovaného spracúvania osobných údajov kvôli prispôsobeniu obchodnej ponuky Vašim individuálnym potrebám,
- poskytnúť osobné údaje v rovnakom rozsahu obchodnému partnerovi AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o.,
- prieskumu trhu a spokojnosti s využívanými produktmi a službami,

pričom takýto súhlas udeľujem na obdobie trvania zmluvného vzťahu s ktoroukoľvek z vymenovaných spoločností a následne aj na obdobie 5 rokov po skončení takéhoto zmluvného vzťahu. Ak sa nestanem klientom žiadnej zo spoločností AXA, udeľujem súhlas na obdobie 5 rokov od tohto udelenia.

Ďalej by sme Vás chceli informovať, že poskytnutý súhlas je dobrovoľný a môžete ho kedykoľvek odvolať, buď telefonicky na AXA linke +421 2 2929 2929, e-mailom na info@axa.sk, alebo písomne na adrese AXA, Kolárska 6, 811 06 Bratislava.

Zároveň potvrdzujete, že ste sa oboznámili s textom Informačného memoranda. Jeho znenie nájdete na webovej stránke AXA, na www.axa.sk/osobne-udaje/.

 
 

Prečo sporiť v II. pilieri /Produkty/Dochodok/Starobne-dochodkove-sporenie-(II-pilier)/Starobne-dochodkove-sporenie/Obsah/Preco-sporit-v-II-pilieri XX | II. pilier

Zverte časť svojich povinných dôchodkových odvodov do II. piliera. Sporte a zároveň investujte vaše odvody zodpovedne

Viete si predstaviť, ako bude vyzerať štátny dôchodkový systém v čase vášho odchodu do dôchodku?

Kombinácia I. a II. piliera znižuje vašu závislosť na výplate štátnych dôchodkov v budúcnosti, ktorých výška bude okrem iného negatívne ovplyvnená predpokladaným demografickým vývojom . Ďalšou výhodou kombinácie pilierov je aj oddelené hospodárenie s vašimi dôchodkovými odvodmi, investované peniaze v II. pilieri sú oddelené od majetku správcovskej spoločnosti a z toho dôvodu ostávajú vaším majetkom.

Tri piliere dôchodkového sporenia

Starobné dôchodkové sporenie od AXA je súčasťou trojpilierového systému sporenia na dôchodok:

I. pilier Povinné odvody z vášho príjmu do Sociálnej poisťovne
II. pilier Starobné dôchodkové sporenie od AXA, na ktoré sa presúva a následne zhodnocuje časť z vašich povinných odvodov
III. pilier Doplnkové dôchodkové sporenie od AXA, ktoré vám umožňuje nasporiť si navyše dodatočný príjem k vášmu dôchodku
Viac o doplnkovom dôchodkovom sporení od AXA

Využitím II. a III. piliera získate výhody, ktoré vám tento systém ponúka a súčasne znížite svoju závislosť od štátneho dôchodku, ktorého výšku môže nepriaznivo ovplyvniť vývoj v budúcnosti.

Čo hovorí demografia?

Viete si predstaviť, ako bude vyzerať štátny dôchodkový systém v čase vášho odchodu do dôchodku? V prípade, že vám dôchodkový vek ešte neklope na dvere, neviete presne ani vy a ani štát predpovedať, aká bude budúca dôchodková situácia.

Súčasné štatistiky nám však dávajú celkom jasne najavo, akým smerom sa bude vyplácanie budúcich dôchodkov zrejme vyvíjať.

V súčasnosti pripadá na jedného dôchodcu približne 2,64 pracujúcich, no odhaduje sa, že do roku 2049 bude na jedného dôchodcu pripadať iba 0,9 pracujúcich1). Vidieť to môžete na jednoduchom grafe, kde počet súčasných 20 - 35 ročných obyvateľov je o poznanie vyšší ako mladšie ročníky, na ktorých bude závisieť budúce vyplácanie starobných dôchodkov.


 

PVýška starobného dôchodku k 31.12.2016 bola 417,46 €. Priemerná hrubá mzda v rovnakom roku bola 912 €. Percentuálny podiel priemernej výšky starobného dôchodku na priemernej mzde (nazývaný ako miera náhrady) bol 45,77 %. Priemerná miera náhrad doposiaľ mala skôr klesajúcu tendenciu (s občasnými miernymi nárastmi hodnoty). Do budúcna, vzhľadom na demografický vývoj, sa s veľkou pravdepodobnosťou dá očakávať pokračovanie postupného znižovania miery náhrady.

Eurostatom zverejnené demografické predpoklady vývoja populácie na Slovensku do roku 2060 predpovedajú, že naša populácia bude postupne starnúť a počet ľudí v dôchodkovom veku sa bude po roku 2022 prudko zvyšovať. Vtedy totiž dosiahnu dôchodkový vek silné ročníky, narodené v rokoch 1960-1985.

1)Zdroj: www.adss.sk

Prečo vstúpiť do II. piliera ?
 • Nepriaznivý demografický vývoj nemá vplyv na výšku vášho dôchodku v II. pilieri
 • Na základe historickej skúsenosti je pravidelné investovanie, za ktoré môžeme považovať aj sporenie v II. pilieri, najlepšia forma tvorby finančnej rezervy.
 • Vaše peniaze ostanú iba vám a nebudú slúžiť na výplatu dôchodkov pre iné osoby
 • Vďaka investovaniu vašich odvodov je predpoklad, že budete mať na dôchodku viac peňazí, ako keby ste využívali iba I. pilier dôchodkového zabezpečenia
 • Vaše peniaze sú pod kontrolou nezávislých inštitúcií (Národná banka Slovenska, Sociálna poisťovňa, Depozitár dôchodkovej správcovskej spoločnosti a Audítor)
 • Máte možnosť zvýšiť si výšku svojho dôchodku dobrovoľnými príspevkami
 • II. pilier je doplnkom k I. pilieru
Prečo práve II. pilier od AXA?
 • AXA DSS je súčasťou globálnej skupiny AXA - jedným z najväčších poskytovateľov aktív na svete, spravujúcim celkom 1 200 mld. €
 • Sme druhým najväčším správcom dôchodkových úspor obyvateľov na Slovensku
 • Náš Indexový negarantovaný fond dosiahol v roku 2016 výborné zhodnotenie 9,99 % p.a. (výkonnosť dôchodkového fondu nezohľadňuje mieru inflácie, ktorá bola za rok 2016 podľa štatistického úradu –0,5 %.)
 • Zhodnocujeme úspory, ktoré sú vaším vlastníctvom (nie štátu)
 • Máte na výber z rôznych investičných stratégií (akciová, dlhopisová, indexová)
 • Prostredníctvom Osobného účtu v časti Moja AXA máte stály prehľad o svojich príspevkoch
 • Vždy ste informovaný o aktuálnej situácií fondov - Mesačné reporty fondov a informačné spravodaje pre ešte lepšiu orientáciu na trhu
Aké sú základné rozdiely medzi I. a II. pilierom?
  I. pilier I. pilier + II. pilier
Odvod na dôchodkové zabezpečenie 18 % z vymeriavacieho základu putuje do Sociálnej poisťovne 14 % z vymeriavacieho základu putuje do Sociálnej poisťovne, 4 % do správcovskej spoločnosti (do roku 2024 sa bude postupne zvyšovať %-ný podiel odvodu zo 4 % na 6 % a primerane k tomu znižovať odvod do Sociálnej poisťovne)
Výplata dôchodku Sociálna poisťovňa Sociálna poisťovňa a Životná poisťovňa, DDS spoločnosť
Dedenie Nie Áno, počas doby sporenia sa dedí celá hodnota osobného dôchodkového účtu a v prípade úmrtia počas poberania dôchodku sa vypláca dedičom nevyplatená hodnota účtu v dôchodkovej správcovskej spoločnosti
Jednorazová výplata dôchodku Nie Áno
Úspory Odvody nie sú investované. Odvody z I. piliera sú použité na vyplácanie dôchodkov súčasným dôchodcom Odvody sú investované a klient sa podieľa na zhodnotení úspor výberom dôchodkového fondu
Daňová úľava dobrovoľných príspevkov Dobrovoľné príspevky sa vkladať nemôžu Áno, možnosť odpočtu z dane (v zmysle zákona do roku 2016)
Kontrola Štát NBS, nezávislý audítor, depozitár spoločnosti
Informácia o aktuálnom stave pripisovania a zhodnocovania odvodov Nie Áno. Máte prehľad o vývoji svojich odvodov prostredníctvom osobného dôchodkového účtu

Užitočné informácie ohľadom dôchodkového sporenia nájdete aj v Informáciách pre budúceho poberateľa dôchodku.

 

Vyhlásenie:

S uzatvorením zmluvy s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou je spojené aj riziko a doterajší alebo propagovaný výnos portfólia dôchodkového fondu v jej správe nie je zárukou budúceho výnosu portfólia dôchodkového fondu. Činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti je pod dohľadom Národnej banky Slovenska.

Ak v najbližšom období plánujete požiadať o dôchodok zo starobného dôchodkového sporenia, určite vás budú zaujímať všeobecné informácie o dôchodkoch, ktoré nájdete na www.axa.sk/dochodky alebo na webovom sídle Sociálnej poisťovne. Tieto informácie získate aj na našich pobočkách a v Sociálnej poisťovni alebo vám ich na základe vašej písomnej žiadosti bez náhrady zašleme. Ďalej by sme vás radi upozornili, že od 1. 1. 2015 sa vznik povinnosti viesť minimálny percentuálny pomer čistej hodnoty majetku v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde posunul na 52 rokov veku. Sporitelia, ktorých sa to týka, majú možnosť znížiť si tento percentuálny pomer o polovicu prostredníctvom písomnej žiadosti.

Vitajte v AXA | 02 2929 2929 | facebook-(3).png

AXA Health Keeper 

 • appStore.png
 • googlePlay.png

AXA VO SVETE  

 • AXA.com