Dôchodkové sporenie, ktoré na vás počká

  • Výber z troch rôznorodých investičných stratégií
  • Možnosť dobrovoľných príspevkov
  • Zhodnocujeme úspory, ktoré sú vaším vlastníctvom

Prečo AXA?

  • Pobočky po celom Slovensku
  • Finančný plán na mieru
  • Jednoducho z domova

Dohodnite si stretnutie

Udeľujem súhlas spoločnostiam finančnej skupiny AXA na Slovensku so spracúvaním osobných údajov v rozsahu: meno a priezvisko, dátum narodenia, e-mail, telefónne číslo, korešpondenčná adresa, adresa trvalého pobytu, socio-demografické dáta, transakčné a geolokačné údaje s cieľom:

- ponúkať produkty týchto spoločností,
- zasielať obchodné oznámenia (elektronickou formou ponuky produktov a služieb),
- automatizovaného spracúvania osobných údajov kvôli prispôsobeniu obchodnej ponuky Vašim individuálnym potrebám,
- poskytnúť osobné údaje v rovnakom rozsahu obchodnému partnerovi AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o.,
- prieskumu trhu a spokojnosti s využívanými produktmi a službami,

pričom takýto súhlas udeľujem na obdobie trvania zmluvného vzťahu s ktoroukoľvek z vymenovaných spoločností a následne aj na obdobie 5 rokov po skončení takéhoto zmluvného vzťahu. Ak sa nestanem klientom žiadnej zo spoločností AXA, udeľujem súhlas na obdobie 5 rokov od tohto udelenia.

Ďalej by sme Vás chceli informovať, že poskytnutý súhlas je dobrovoľný a môžete ho kedykoľvek odvolať, buď telefonicky na AXA linke +421 2 2929 2929, e-mailom na info@axa.sk, alebo písomne na adrese AXA, Kolárska 6, 811 06 Bratislava.

Zároveň potvrdzujete, že ste sa oboznámili s textom Informačného memoranda. Jeho znenie nájdete na webovej stránke AXA, na www.axa.sk/osobne-udaje/.

 
 

Rozumné sporenie /Produkty/Dochodok/Starobne-dochodkove-sporenie-(II-pilier)/Starobne-dochodkove-sporenie/Obsah/Rozumne-sporenie XX | II. pilier

Zverte časť svojich povinných dôchodkových odvodov do II. piliera. Sporte a zároveň investujte vaše odvody zodpovedne

O miere rizika a potenciálneho výnosu v II. pilieri rozhodujete voľbou investičnej stratégie vy. U nás si môžete vybrať z troch rôznych ponúkaných fondov:

Akciový negarantovaný a.d.f. AXA d.s.s, a.s.
Akciový negarantovaný dôchodkový fond je určený pre všetkých tých, ktorí sú ochotní podstúpiť vyššie riziko s potenciálom vysokého zhodnotenia. Viac o fonde >

Dlhopisový garantovaný d.d.f. AXA d.s.s., a.s.
Dlhopisový dôchodkový fond je určený pre tých, ktorí uprednostňujú konzervatívne investovanie s nízkou mierou rizika a ktorí majú záujem o stabilný vývoj svojej investície. Viac o fonde >

Indexový negarantovaný a.d.f. AXA d.s.s., a.s.
Indexový dôchodkový fond je určený predovšetkým pre tých, ktorí v záujme uprednostnenia potenciálne vyššieho zhodnotenia akceptujú aj vyššiu mieru rizika spojenú s investovaním do akciových investícií a sú si teda vedomí rizika možného výraznejšieho kolísania hodnoty investície. Viac o fonde >

Pozrite si vývoj našich fondov za posledných 5 rokov:

Všetky dôležité informácie ohľadom vývoja a aktuálnej hodnoty dôchodkových fondov nájdete aj v interaktívnom grafe fondov II. piliera.

Zhodnotenie vo fondoch za rok 2018

Na dynamické fondy mala veľký vplyv korekcia, ktorá postihla dynamické trhy v poslednom kvartáli roku 2018. Indexový negarantovaný fond tak, zaznamenal za uplynulý rok ztratu -6,16 % (najmenej vo svojej kategórii), akciový zaznamenal stratu -2,42 % a dlhopisový mal výkonnosť -0,75 %. Výkonnosť dôchodkových fondov nezohľadňuje mieru inflácie, ktorá bola za rok 2018 podľa štatistického úradu 2,5 %.

Neviete, ktorý fond si vybrať?

V prípade, že nie ste pripravený akceptovať výraznejšie riziko, máte možnosť zvoliť si fond s konzervatívnou investičnou stratégiou (Dlhopisový garantovaný fond). Ak ste pre dosiahnutie vyššieho zhodnotenia ochotný podstúpiť vyššie investičné riziko, máme pre vás alternatívy fondu s dynamickejšou investičnou stratégiou (Akciový alebo Indexový negarantovaný fond).

Nami ponúkané fondy máte možnosť medzi sebou kombinovať tak, aby najlepšie vyhovovali vášmu investičnému profilu a vami preferovanej investičnej stratégii. Ku garantovanému fondu (Dlhopisový garantovaný) si môžete zvoliť jeden z negarantovaných fondov (Akciový negarantovaný alebo Indexový negarantovaný) a určiť si ľubovoľne pomer sporenia v %, okrem prípadu, kedy pomer sporenia určuje zákon.

Prečo dlhodobo investovať?

Výhodou dlhodobého investovania je dostatok času na zmiernenie prípadných prepadov trhu. V prípade, že trh stratí na hodnote, vďaka dlhodobému horizontu je dostatok času na to, aby sa vrátil na pôvodnú úroveň, alebo ešte lepšie - aby ju prekonal.

Ak je investičný horizont krátky, veľmi pravdepodobne nebude mať dostatok času na takéto „vyhladenie“ výnosovej krivky. Aby bolo riziko prepadu trhu pred koncom investičného horizontu čo najviac eliminované, vyplýva v prípade II. piliera zákonná povinnosť presunúť prostriedky desať rokov pred koncom sporenia do konzervatívneho fondu.

 

Vyhlásenie:

S uzatvorením zmluvy s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou je spojené aj riziko a doterajší alebo propagovaný výnos portfólia dôchodkového fondu v jej správe nie je zárukou budúceho výnosu portfólia dôchodkového fondu. Činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti je pod dohľadom Národnej banky Slovenska.

Ak v najbližšom období plánujete požiadať o dôchodok zo starobného dôchodkového sporenia, určite vás budú zaujímať všeobecné informácie o dôchodkoch, ktoré nájdete na www.axa.sk/dochodky alebo na webovom sídle Sociálnej poisťovne. Tieto informácie získate aj na našich pobočkách a v Sociálnej poisťovni alebo vám ich na základe vašej písomnej žiadosti bez náhrady zašleme. Ďalej by sme vás radi upozornili, že od 1. 1. 2015 sa vznik povinnosti viesť minimálny percentuálny pomer čistej hodnoty majetku v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde posunul na 52 rokov veku. Sporitelia, ktorých sa to týka, majú možnosť znížiť si tento percentuálny pomer o polovicu prostredníctvom písomnej žiadosti.

Vitajte v AXA | 02 2929 2929 | facebook-(3).png

AXA Health Keeper 

  • appStore.png
  • googlePlay.png

AXA VO SVETE  

  • AXA.com