Chránte umenie, ktoré vám prirástlo k srdcu

 • Ochrana umeleckých zbierok bez nutnosti doloženia znaleckých posudkov
 • Krytie pre prípad náhodného poškodenia alebo vandalizmu
 • Dočasné poistenie aj mimo vášho domova, na výstavách alebo na ceste

Prečo AXA?

 • Pobočky po celom Slovensku
 • Finančný plán na mieru
 • Jednoducho z domova

Dohodnite si stretnutie

Kliknutím na tlačítko "Kontaktujte ma" poskytujem súhlas spoločnostiam AXA životní pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, AXA d.s.s., a.s., AXA d.d.s., a.s., AXA investiční společnost a.s., organizačná zložka Slovensko, AXA pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu a AXA Services, s.r.o. so spracovaním vyššie uvedených osobných údajov v zmysle zákona č. 122/20013 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“), za účelom poskytnutia informácií alebo finančnej alebo obchodnej služby jednotlivých Spoločností po dobu troch rokov. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. V prípade, ak majú Spoločnosti podľa zákona o ochrane osobných údajov oznamovaciu povinnosť voči dotknutej osobe, táto povinnosť môže byť splnená zverejnením oznamu na webovom sídle jednotlivých Spoločností. Moje práva ako dotknutej osoby v súvislosti so spracúvaním mojich osobných údajov stanovuje zákon o ochrane osobných údajov, je to však najmä právo na potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o dotknutej osobe spracúvané, právo na zoznam osobných údajov dotknutej osoby, ktoré sú predmetom spracúvania a právo na opravu alebo likvidáciu osobných údajov, ktoré sú nesprávne, neúplné alebo neaktuálne.

 
 

Výhody /Produkty/Domov/Poistenie-umeleckych-zbierok-AXA-ART/Obsah/Vyhody XX | AXA ART

Umenie, ktoré vás nadchlo, je rozumné chrániť

 • Vandalizmus, odcudzenie alebo poškodenie pri reštaurovaní
  Najširší možný rozsah poistnej ochrany pre vašu umeleckú zbierku.

 • Bez znaleckého posudku
  Diela poisťujeme na učenú cenu a automaticky vám pripoistíme aj novo nadobudnuté diela.

 • Doma aj na cestách
  Poistenie kryje vaše dielo aj v prípade poškodenia počas prevozu, vystavovania alebo dočasného skladovania na inej adrese.