S nami sa nemusíte báť nečakaných situácií

 • Myslíme na najrôznejšie ujmy, ktoré môžu nastať
 • Poistený ste vy, vaša rodina alebo iné osoby v domácnosti vrátane domácich miláčikov
 • Poistenie zodpovednosti je zahrnuté v cene poistenia domácnosti alebo nehnuteľnosti v balíčkoch KLASIK a MAXI


Poistite sa online

Uzatvorte si zmluvu s 20 % zľavou z ceny poistného online.Uzatvoriť online

Uzatvorenie zmluvy /Produkty/Domov/Poistenie-zodpovednosti-za-skodu/Obsah/Uzatvorenie-zmluvy XX | Poistenie zodpovednosti za škodu

Poistenie zodpovednosti vám pomôže pri nečakaných udalostiach

Poistenie môžete uzatvoriť na všetkých obchodných miestach AXA, u vášho finančného sprostredkovateľa alebo jednoducho online.

Spoluúčasť

Spoluúčasť je dohodnutá suma, ktorou sa podieľate na každej poistnej udalosti. Zvolená výška spoluúčasti potom zodpovedá výške poistného. Môžete si vybrať z nasledujúcich variantov:

 • 0 €
 • 40 €
 • 150 €
 • 330 €
Začiatok a doba poistenia

Sami si zvolíte začiatok vášho poistenia: najskôr však od nasledujúceho dňa po uzatvorení poistnej zmluvy a najneskôr do 12 mesiacov od dátumu jej uzatvorenia. Poistenie si môžete uzatvoriť buď ako dlhodobé poistenie na dobu neurčitú s poistným obdobím 1 rok, alebo ako krátkodobé poistenie na dobu určitú s poistným obdobím max. 1 rok so zaokrúhlením na celé mesiace.

Frekvencia a spôsob platby

Môžete si vybrať z nasledujúcich frekvencií platenia:

 • ročné,
 • polročné,
 • štvrťročné.

Za žiadnu z vyšších frekvencií (2 a viac krát) neúčtujeme prirážku k poistnému.

Pri dojednaní zmluvy dostanete poštovú poukážku a údaje na úhradu prvého poistného. Platiť môžete:

 • bankovým prevodom,
 • poštovou poukážkou.
 • online
Ako môžem zmluvu vypovedať?

Poistnú zmluvu môžete ukončiť písomnou výpoveďou

 • ku koncu poistného obdobia (výpoveď musí byť doručená poisťovni aspoň 6 týždňov pred uplynutím poistného obdobia) alebo
 • do 2 mesiacov po uzatvorení poistnej zmluvy (poistná zmluva zanikne uplynutím 8 dní od doručenia výpovede poisťovni) alebo
 • do 3 mesiacov odo dňa oznámenia vzniku poistnej udalosti poisťovni (poistná zmluva zanikne uplynutím 1 mesiaca od doručenia výpovede poisťovni).

Ak bola zmluva uzatvorená prostredníctvom prostriedkov komunikácie na diaľku (typicky zmluva uzatvorená online), môžete od zmluvy odstúpiť bez udania dôvodu, pričom odstúpenie musí byť doručené poisťovni do 14 dní od uzatvorenia zmluvy alebo odo dňa oznámenia poistných podmienok vzťahujúcich sa ku zmluve. Odstúpením zmluva zaniká od počiatku a strany sú povinné vrátiť̌ si poskytnuté plnenia.

Ďalšie dôvody, kedy poistná zmluva, zaniká uvádza zákon alebo poistná zmluva, resp. poistné podmienky, ktoré sú jej súčasťou. 


 

Vitajte v AXA | 02 2929 2929 | facebook-(3).png