15.3.2018:4,467600 EUR Zmena (%):-0,91 Interaktívny graf

Prečo AXA?

  • Pobočky po celom Slovensku
  • Finančný plán na mieru
  • Jednoducho z domova

Dohodnite si stretnutie

Kliknutím na tlačítko "Kontaktujte ma" poskytujem súhlas spoločnostiam AXA životní pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, AXA d.s.s., a.s., AXA d.d.s., a.s., AXA investiční společnost a.s., organizačná zložka Slovensko, AXA pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu a AXA Services, s.r.o. so spracovaním vyššie uvedených osobných údajov v zmysle zákona č. 122/20013 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“), za účelom poskytnutia informácií alebo finančnej alebo obchodnej služby jednotlivých Spoločností po dobu troch rokov. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. V prípade, ak majú Spoločnosti podľa zákona o ochrane osobných údajov oznamovaciu povinnosť voči dotknutej osobe, táto povinnosť môže byť splnená zverejnením oznamu na webovom sídle jednotlivých Spoločností. Moje práva ako dotknutej osoby v súvislosti so spracúvaním mojich osobných údajov stanovuje zákon o ochrane osobných údajov, je to však najmä právo na potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o dotknutej osobe spracúvané, právo na zoznam osobných údajov dotknutej osoby, ktoré sú predmetom spracúvania a právo na opravu alebo likvidáciu osobných údajov, ktoré sú nesprávne, neúplné alebo neaktuálne.

 
 

Popis /Produkty/Zivotne-a-urazove-poistenie/Aktualne-informacie-o-fondoch-investicneho-zivotne/AXA-Selection-Emerging-Equity/Obsah/Popis XX | AXA Selection Emerging Equity

Cieľom je dosiahnutie čo najvyššieho dlhodobého kapitálového zhodnotenia investovaním do renomovaných zahraničných fondov kolektívneho investovania, ktoré investujú do akcií. Investícia do podielového fondu je vhodná pre investorov, ktorí hľadajú ľahký spôsob účasti na vývoji svetových akciových trhoch, predovšetkým do akcií spoločností obchodovaných na trhoch rozvojových a rozvíjajúcich sa krajín podľa Morgan Stanlex Capital International Global Emerging Markets Index. Fond je určený investorom, ktorí sú ochotní za účelom dosiahnutia vysokého zhodnotenia akceptovať vysokú kolísavosť investície. Odporučený investičný horizont je minimálne 5 rokov. Hodnota podielovej jednotky fondu je určená v EUR.

Mesačné správy >