15.3.2018:3,895600 EUR Zmena (%):-0,68 Interaktívny graf

Prečo AXA?

  • Pobočky po celom Slovensku
  • Finančný plán na mieru
  • Jednoducho z domova

Dohodnite si stretnutie

Kliknutím na tlačítko "Kontaktujte ma" poskytujem súhlas spoločnostiam AXA životní pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, AXA d.s.s., a.s., AXA d.d.s., a.s., AXA investiční společnost a.s., organizačná zložka Slovensko, AXA pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu a AXA Services, s.r.o. so spracovaním vyššie uvedených osobných údajov v zmysle zákona č. 122/20013 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“), za účelom poskytnutia informácií alebo finančnej alebo obchodnej služby jednotlivých Spoločností po dobu troch rokov. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. V prípade, ak majú Spoločnosti podľa zákona o ochrane osobných údajov oznamovaciu povinnosť voči dotknutej osobe, táto povinnosť môže byť splnená zverejnením oznamu na webovom sídle jednotlivých Spoločností. Moje práva ako dotknutej osoby v súvislosti so spracúvaním mojich osobných údajov stanovuje zákon o ochrane osobných údajov, je to však najmä právo na potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o dotknutej osobe spracúvané, právo na zoznam osobných údajov dotknutej osoby, ktoré sú predmetom spracúvania a právo na opravu alebo likvidáciu osobných údajov, ktoré sú nesprávne, neúplné alebo neaktuálne.

 
 

Popis /Produkty/Zivotne-a-urazove-poistenie/Aktualne-informacie-o-fondoch-investicneho-zivotne/AXA-Selection-Opportunities/Obsah/Popis XX | AXA Selection Opportunities

Cieľom fondu je dosahovanie čo najvyššieho dlhodobého zhodnotenia investovaním do zahraničných fondov kolektívneho investovania, ktoré investujú do akcií a dlhopisov. Investície nie sú teritoriálne ani sektorovo obmedzené, preto je investícia do podielového fondu vhodná pre investorov, ktorí hľadajú ľahký spôsob účasti na vývoji svetových akciových a dlhopisových trhoch a sú ochotní akceptovať vysoké riziko a vysokú kolísavosť investície s cieľom dosiahnuť vysoké zhodnotenie. Odporučený investičný horizont je minimálne 5 rokov. Hodnota podielovej jednotky fondu je určená v EUR.

Mesačné správy >