Využite ponuku poistenia s možnosťou zaujímavo zhodnotiť vaše úspory

 • 4 investičné programy pre vaše rôznorodé ciele
 • Pripoistenia pre prípad smrti následkom úrazu a trvalého telesného poškodenia následkom úrazu

Prečo AXA?

 • Pobočky po celom Slovensku
 • Finančný plán na mieru
 • Jednoducho z domova

Dohodnite si stretnutie

Kliknutím na tlačítko "Kontaktujte ma" poskytujem súhlas spoločnostiam AXA životní pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, AXA d.s.s., a.s., AXA d.d.s., a.s., AXA investiční společnost a.s., organizačná zložka Slovensko, AXA pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu a AXA Services, s.r.o. so spracovaním vyššie uvedených osobných údajov v zmysle zákona č. 122/20013 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“), za účelom poskytnutia informácií alebo finančnej alebo obchodnej služby jednotlivých Spoločností po dobu troch rokov. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. V prípade, ak majú Spoločnosti podľa zákona o ochrane osobných údajov oznamovaciu povinnosť voči dotknutej osobe, táto povinnosť môže byť splnená zverejnením oznamu na webovom sídle jednotlivých Spoločností. Moje práva ako dotknutej osoby v súvislosti so spracúvaním mojich osobných údajov stanovuje zákon o ochrane osobných údajov, je to však najmä právo na potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o dotknutej osobe spracúvané, právo na zoznam osobných údajov dotknutej osoby, ktoré sú predmetom spracúvania a právo na opravu alebo likvidáciu osobných údajov, ktoré sú nesprávne, neúplné alebo neaktuálne.

 
 

Výhody /Produkty/Zivotne-a-urazove-poistenie/Investicne-zivotne-poistenie-TOP-Comfort/Obsah/Vyhody XX

Objavte potenciál jednorazového investičného životného poistenia

Výhody poistenia TOP Comfort:

 • Kombinujte poistenie pre prípad smrti a úrazové pripoistenia za jednorazové poistné s možnosťou investovania bez obmedzenia maximálneho výnosu so stredne až dlhodobým investičným horizontom

 • Sami si určíte, ako dlho chcete byť poistení, pričom výšku poistnej sumy hlavného poistenia aj úrazových pripoistení je možné zvoliť individuálne

 • Poistné za úrazové poistenie bude automaticky uhradené formou zrážky z bežného podielového účtu

 • Investičné stratégie sú šité na mieru tak, aby odpovedali vašim potrebám. Podľa toho, aké ciele do budúcnosti si určíte, máte možnosť si vybrať zo 4 preddefinovaných programov Moja Rezerva, Moje krátkodobé plány, Moje Dlhodobé plány alebo Moja Budúcnosť

 • Využite možnosť investovať mimoriadne poistné, s ktorým máte možnosť navýšiť si vašu investíciu. Súčasne môžete využiť aj čerpanie prostriedkov z vašej zmluvy formou čiastočných odkupov v priebehu trvania poistenia

 • Investujte lepšie aj vďaka 2 nástrojom na ochranu a stabilizáciu vašich investovaných prostriedkov Realokácia a Zamykanie výnosov

 

Informácia o investičnom riziku:
Upozornenie: S investovaním do finančných nástrojov je spojené aj riziko. Hodnota investície sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy.