1.6.2020:10,619000 EUR Zmena (%):0,00 Interaktívny graf

Prečo AXA?

 • Pobočky po celom Slovensku
 • Finančný plán na mieru
 • Jednoducho z domova

Dohodnite si stretnutie

Udeľujem súhlas spoločnostiam finančnej skupiny AXA na Slovensku so spracúvaním osobných údajov v rozsahu: meno a priezvisko, dátum narodenia, e-mail, telefónne číslo, korešpondenčná adresa, adresa trvalého pobytu, socio-demografické dáta, transakčné a geolokačné údaje s cieľom:

- ponúkať produkty týchto spoločností,
- zasielať obchodné oznámenia (elektronickou formou ponuky produktov a služieb),
- automatizovaného spracúvania osobných údajov kvôli prispôsobeniu obchodnej ponuky Vašim individuálnym potrebám,
- poskytnúť osobné údaje v rovnakom rozsahu obchodnému partnerovi AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o.,
- prieskumu trhu a spokojnosti s využívanými produktmi a službami,

pričom takýto súhlas udeľujem na obdobie trvania zmluvného vzťahu s ktoroukoľvek z vymenovaných spoločností a následne aj na obdobie 5 rokov po skončení takéhoto zmluvného vzťahu. Ak sa nestanem klientom žiadnej zo spoločností AXA, udeľujem súhlas na obdobie 5 rokov od tohto udelenia.

Ďalej by sme Vás chceli informovať, že poskytnutý súhlas je dobrovoľný a môžete ho kedykoľvek odvolať, buď telefonicky na AXA linke +421 2 2929 2929, e-mailom na info@axa.sk, alebo písomne na adrese AXA, Kolárska 6, 811 06 Bratislava.

Zároveň potvrdzujete, že ste sa oboznámili s textom Informačného memoranda. Jeho znenie nájdete na webovej stránke AXA, na www.axa.sk/osobne-udaje/.

 
 

Výhody /Produkty/Zivotne-a-urazove-poistenie/Jednorazove-investicne-zivotne-poistenia-BALANCE/BALANCE-Europe-30/Obsah/Vyhody XX | BALANCE Europe 30

Nenechajte si ujsť jedinečnú možnosť uzatvoriť exkluzívne poistenie do 30.09.2015
Predaj tohto produktu bol ukončený 7. decembra 2015.

Výhody poistenia BALANCE Europe 30:

 • Poistenie pre prípad smrti alebo dožitia spojené s investovaním
 • Investovanie poistného (zníženého o vstupný poplatok) na 6 rokov s neobmedzeným potenciálnym výnosom 1)2)
 • Zhodnotenie investovaného poistného naviazané na vývoj hodnoty referenčného indexu sledujúceho akcie 30 významných európskych akcií
 • Poistná ochrana pre prípad smrti následkom úrazu až do 20 000 €
 • Výplata 120 % výslednej výkonnosti podkladového indexu v prípade jej kladnej hodnoty zabezpečí, že výnos ešte vzrastie, pričom jeho maximálna hodnota nie je zhora obmedzená 3)
 • Bez poplatkov za vedenie a správu podielového účtu
 • Dostupnosť finančných prostriedkov formou čiastočných odkupov už po 1. roku trvania zmluvy4)
 

1) Ak bude priemerná výkonnosť indexu ku dňu konca poistenia 0 alebo kladná, získa poistený okrem investovaných prostriedkov tiež zhodnotenie stanovené ako súčin participačného koeficientu vo výške 120 % a priemernej výkonnosti indexu.
2) Kreditné riziko emitenta podkladového aktíva spoločnosti SG Issuer (ručiteľ Société Générale) nesie klient.
3) V prípade dožitia sa konca poistenia ( 15. 10. 2021) obdrží klient zhodnotenie rovnajúce sa súčinu priemernej kladnej výkonnosti podkladového indexu a koeficientu 120 %, so zabezpečením výplaty minimálne 85 % investovaného poistného, v prípade splnenia podmienok uvedených v poistných podmienkach.
4) Čiastočné odkupy je možné realizovať najskôr ku dňu 1.10.2016. V prípade realizácie čiastočného odkupu je podľa poistných podmienok účtovaný príslušný poplatok.

 

Upozornenie:
S produktom je spojené riziko kolísania či straty hodnoty investovaného poistného. Minulá výkonnosť indexu a jeho jednotlivých zložiek nezaručuje budúcu výkonnosť. Predčasné zrušenie poistnej zmluvy môže byť finančne nevýhodné. Pred zaobstaraním produktu si starostlivo preštudujte všetky zmluvné dokumenty. Tento materiál má iba informatívny charakter a jeho účelom nie je nahradiť poistné podmienky alebo poskytnúť ich kompletné zhrnutie. Bližšie a úplné informácie o produkte BALANCE Europe 30 sú uvedené v poistných podmienkach.

Vitajte v AXA | 02 2929 2929 | facebook-(3).png

AXA Health Keeper 

 • appStore.png
 • googlePlay.png

AXA VO SVETE  

 • AXA.com