22.4.2021:10,983000 EUR Zmena (%):0,05 Interaktívny graf

Prečo AXA?

  • Pobočky po celom Slovensku
  • Finančný plán na mieru
  • Jednoducho z domova

Dohodnite si stretnutie

Udeľujete dobrovoľný súhlas so spracúvaním osobných údajov ďalej vymenovaným spoločnostiam finančnej skupiny UNIQA Insurance Group v Slovenskej republike,t. j. spoločnostiam AXA životní pojišťovna, a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, AXA pojišťovna, a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, UNIQA d.d.s., a. s., UNIQA d.s.s., a. s., UNIQA investiční společnost, a. s., organizačná zložka Slovensko a UNIQA Management Services, s. r. o., organizačná zložka Slovensko, v rozsahu: meno a priezvisko, dátum narodenia, e mail, telefónne číslo, korešpondenčná adresa, adresa trvalého pobytu, socio demografické dáta, transakčné a geolokačné údaje s cieľom:

- ponúkať produkty týchto spoločností,
- zasielať obchodné oznámenia (elektronickou formou ponuky produktov a služieb),
- automatizovaného spracúvania osobných údajov kvôli prispôsobeniu obchodnej ponuky Vašim individuálnym potrebám,
- poskytnúť osobné údaje v rovnakom rozsahu obchodnému partnerovi AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o.,
- prieskumu trhu a spokojnosti s využívanými produktmi a službami.

Súhlas udeľujete na obdobie trvania Vášho zmluvného vzťahu a následne na obdobie 5 rokov po jeho skončení. Ak sa nestanete klientom vyššie uvedených spoločností, bude Váš súhlas platný 5 rokov od jeho udelenia.

Poskytnutý súhlas môžete kedykoľvek odvolať.

Ďalšie informácie súvisiace so spracúvaním Vašich osobných údajov vrátane Vašich práv a postupu odvolania súhlasu nájdete v Informačnom memorande, ktoré je k dispozícii na www.uniqa.sk/osobne-udaje alebo na www.axa.sk/osobne-udaje.

 
 

Výhody /Produkty/Zivotne-a-urazove-poistenie/Jednorazove-investicne-zivotne-poistenia-BALANCE/BALANCE-Europe-30/Obsah/Vyhody XX | BALANCE Europe 30

Nenechajte si ujsť jedinečnú možnosť uzatvoriť exkluzívne poistenie do 30.09.2015
Predaj tohto produktu bol ukončený 7. decembra 2015.

Výhody poistenia BALANCE Europe 30:

  • Poistenie pre prípad smrti alebo dožitia spojené s investovaním
  • Investovanie poistného (zníženého o vstupný poplatok) na 6 rokov s neobmedzeným potenciálnym výnosom 1)2)
  • Zhodnotenie investovaného poistného naviazané na vývoj hodnoty referenčného indexu sledujúceho akcie 30 významných európskych akcií
  • Poistná ochrana pre prípad smrti následkom úrazu až do 20 000 €
  • Výplata 120 % výslednej výkonnosti podkladového indexu v prípade jej kladnej hodnoty zabezpečí, že výnos ešte vzrastie, pričom jeho maximálna hodnota nie je zhora obmedzená 3)
  • Bez poplatkov za vedenie a správu podielového účtu
  • Dostupnosť finančných prostriedkov formou čiastočných odkupov už po 1. roku trvania zmluvy4)
 

1) Ak bude priemerná výkonnosť indexu ku dňu konca poistenia 0 alebo kladná, získa poistený okrem investovaných prostriedkov tiež zhodnotenie stanovené ako súčin participačného koeficientu vo výške 120 % a priemernej výkonnosti indexu.
2) Kreditné riziko emitenta podkladového aktíva spoločnosti SG Issuer (ručiteľ Société Générale) nesie klient.
3) V prípade dožitia sa konca poistenia ( 15. 10. 2021) obdrží klient zhodnotenie rovnajúce sa súčinu priemernej kladnej výkonnosti podkladového indexu a koeficientu 120 %, so zabezpečením výplaty minimálne 85 % investovaného poistného, v prípade splnenia podmienok uvedených v poistných podmienkach.
4) Čiastočné odkupy je možné realizovať najskôr ku dňu 1.10.2016. V prípade realizácie čiastočného odkupu je podľa poistných podmienok účtovaný príslušný poplatok.

 

Upozornenie:
S produktom je spojené riziko kolísania či straty hodnoty investovaného poistného. Minulá výkonnosť indexu a jeho jednotlivých zložiek nezaručuje budúcu výkonnosť. Predčasné zrušenie poistnej zmluvy môže byť finančne nevýhodné. Pred zaobstaraním produktu si starostlivo preštudujte všetky zmluvné dokumenty. Tento materiál má iba informatívny charakter a jeho účelom nie je nahradiť poistné podmienky alebo poskytnúť ich kompletné zhrnutie. Bližšie a úplné informácie o produkte BALANCE Europe 30 sú uvedené v poistných podmienkach.

Vitajte v AXA
člen skupiny UNIQA Insurance Group

Magazín Patálie