15.3.2018:10,157000 EUR Zmena (%):0,14 Interaktívny graf

Prečo AXA?

  • Pobočky po celom Slovensku
  • Finančný plán na mieru
  • Jednoducho z domova

Dohodnite si stretnutie

Kliknutím na tlačítko "Kontaktujte ma" poskytujem súhlas spoločnostiam AXA životní pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, AXA d.s.s., a.s., AXA d.d.s., a.s., AXA investiční společnost a.s., organizačná zložka Slovensko, AXA pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu a AXA Services, s.r.o. so spracovaním vyššie uvedených osobných údajov v zmysle zákona č. 122/20013 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“), za účelom poskytnutia informácií alebo finančnej alebo obchodnej služby jednotlivých Spoločností po dobu troch rokov. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. V prípade, ak majú Spoločnosti podľa zákona o ochrane osobných údajov oznamovaciu povinnosť voči dotknutej osobe, táto povinnosť môže byť splnená zverejnením oznamu na webovom sídle jednotlivých Spoločností. Moje práva ako dotknutej osoby v súvislosti so spracúvaním mojich osobných údajov stanovuje zákon o ochrane osobných údajov, je to však najmä právo na potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o dotknutej osobe spracúvané, právo na zoznam osobných údajov dotknutej osoby, ktoré sú predmetom spracúvania a právo na opravu alebo likvidáciu osobných údajov, ktoré sú nesprávne, neúplné alebo neaktuálne.

 
 

Výhody /Produkty/Zivotne-a-urazove-poistenie/Jednorazove-investicne-zivotne-poistenia-BALANCE/BALANCE-Europe-30/Obsah/Vyhody XX | BALANCE Europe 30

Nenechajte si ujsť jedinečnú možnosť uzatvoriť exkluzívne poistenie do 30.09.2015
Predaj tohto produktu bol ukončený 7. decembra 2015.

Výhody poistenia BALANCE Europe 30:

  • Poistenie pre prípad smrti alebo dožitia spojené s investovaním
  • Investovanie poistného (zníženého o vstupný poplatok) na 6 rokov s neobmedzeným potenciálnym výnosom 1)2)
  • Zhodnotenie investovaného poistného naviazané na vývoj hodnoty referenčného indexu sledujúceho akcie 30 významných európskych akcií
  • Poistná ochrana pre prípad smrti následkom úrazu až do 20 000 €
  • Výplata 120 % výslednej výkonnosti podkladového indexu v prípade jej kladnej hodnoty zabezpečí, že výnos ešte vzrastie, pričom jeho maximálna hodnota nie je zhora obmedzená 3)
  • Bez poplatkov za vedenie a správu podielového účtu
  • Dostupnosť finančných prostriedkov formou čiastočných odkupov už po 1. roku trvania zmluvy4)
 

1) Ak bude priemerná výkonnosť indexu ku dňu konca poistenia 0 alebo kladná, získa poistený okrem investovaných prostriedkov tiež zhodnotenie stanovené ako súčin participačného koeficientu vo výške 120 % a priemernej výkonnosti indexu.
2) Kreditné riziko emitenta podkladového aktíva spoločnosti SG Issuer (ručiteľ Société Générale) nesie klient.
3) V prípade dožitia sa konca poistenia ( 15. 10. 2021) obdrží klient zhodnotenie rovnajúce sa súčinu priemernej kladnej výkonnosti podkladového indexu a koeficientu 120 %, so zabezpečením výplaty minimálne 85 % investovaného poistného, v prípade splnenia podmienok uvedených v poistných podmienkach.
4) Čiastočné odkupy je možné realizovať najskôr ku dňu 1.10.2016. V prípade realizácie čiastočného odkupu je podľa poistných podmienok účtovaný príslušný poplatok.

 

Upozornenie:
S produktom je spojené riziko kolísania či straty hodnoty investovaného poistného. Minulá výkonnosť indexu a jeho jednotlivých zložiek nezaručuje budúcu výkonnosť. Predčasné zrušenie poistnej zmluvy môže byť finančne nevýhodné. Pred zaobstaraním produktu si starostlivo preštudujte všetky zmluvné dokumenty. Tento materiál má iba informatívny charakter a jeho účelom nie je nahradiť poistné podmienky alebo poskytnúť ich kompletné zhrnutie. Bližšie a úplné informácie o produkte BALANCE Europe 30 sú uvedené v poistných podmienkach.