22.4.2021:10,983000 EUR Zmena (%):0,05 Interaktívny graf

Prečo AXA?

 • Pobočky po celom Slovensku
 • Finančný plán na mieru
 • Jednoducho z domova

Dohodnite si stretnutie

Udeľujete dobrovoľný súhlas so spracúvaním osobných údajov ďalej vymenovaným spoločnostiam finančnej skupiny UNIQA Insurance Group v Slovenskej republike,t. j. spoločnostiam AXA životní pojišťovna, a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, AXA pojišťovna, a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, UNIQA d.d.s., a. s., UNIQA d.s.s., a. s., UNIQA investiční společnost, a. s., organizačná zložka Slovensko a UNIQA Management Services, s. r. o., organizačná zložka Slovensko, v rozsahu: meno a priezvisko, dátum narodenia, e mail, telefónne číslo, korešpondenčná adresa, adresa trvalého pobytu, socio demografické dáta, transakčné a geolokačné údaje s cieľom:

- ponúkať produkty týchto spoločností,
- zasielať obchodné oznámenia (elektronickou formou ponuky produktov a služieb),
- automatizovaného spracúvania osobných údajov kvôli prispôsobeniu obchodnej ponuky Vašim individuálnym potrebám,
- poskytnúť osobné údaje v rovnakom rozsahu obchodnému partnerovi AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o.,
- prieskumu trhu a spokojnosti s využívanými produktmi a službami.

Súhlas udeľujete na obdobie trvania Vášho zmluvného vzťahu a následne na obdobie 5 rokov po jeho skončení. Ak sa nestanete klientom vyššie uvedených spoločností, bude Váš súhlas platný 5 rokov od jeho udelenia.

Poskytnutý súhlas môžete kedykoľvek odvolať.

Ďalšie informácie súvisiace so spracúvaním Vašich osobných údajov vrátane Vašich práv a postupu odvolania súhlasu nájdete v Informačnom memorande, ktoré je k dispozícii na www.uniqa.sk/osobne-udaje alebo na www.axa.sk/osobne-udaje.

 
 

Výplata na konci poistenia /Produkty/Zivotne-a-urazove-poistenie/Jednorazove-investicne-zivotne-poistenia-BALANCE/BALANCE-Europe-30/Obsah/Vyplata-na-konci-poistenia XX | BALANCE Europe 30

Nenechajte si ujsť jedinečnú možnosť uzatvoriť exkluzívne poistenie do 30.09.2015
Predaj tohto produktu bol ukončený 7. decembra 2015.

 • Poistenie pre prípad smrti alebo dožitia spojené s investovaním
 • Zhodnotenie naviazané na vývoj hodnoty referenčného indexu
 • Maximálne možné zhodnotenie nie je zhora obmedzené
 • Výška možného zhodnotenia investovaných prostriedkov bude stanovená nasledovne:
  Stanoví sa priemerná výkonnosť referenčného indexu pomocou 24 sledovaní /observácií jeho hodnôt počas trvania poistenia a pokiaľ bude:
  • priemerná výkonnosť referenčného indexu po dobu poistenia 0 alebo kladná, poistený získa okrem investovaných prostriedkov taktiež zhodnotenie stanovené ako súčin participačného koeficientu vo výške 120 % a priemernej výkonnosti referenčného indexu
  • priemerná výkonnosť referenčného indexu po dobu poistenia záporná, poistený získa min. 85% investovaných prostriedkov (v prípade, že nebol realizovaný žiadny čiastočný odkup a poistenie nebolo predčasne ukončené)
 • Kreditné riziko emitenta podkladového aktíva spoločnosti SG Issuer (ručiteľ Société Générale) nesie klient
 • V prípade smrti poisteného následkom úrazu počas doby poistenia, bude oprávneným osobám vyplatená aktuálna hodnota investovaných prostriedkov zvýšená o 50 %, maximálne však o 20 000 €

Upozornenie:
S produktom je spojené riziko kolísania či straty hodnoty investovaného poistného. Minulá výkonnosť indexu a jeho jednotlivých zložiek nezaručuje budúcu výkonnosť. Predčasné zrušenie poistnej zmluvy môže byť finančne nevýhodné. Pred zaobstaraním produktu si starostlivo preštudujte všetky zmluvné dokumenty. Tento materiál má iba informatívny charakter a jeho účelom nie je nahradiť poistné podmienky alebo poskytnúť ich kompletné zhrnutie. Bližšie a úplné informácie o produkte BALANCE Europe 30 sú uvedené v poistných podmienkach.

Vitajte v AXA
člen skupiny UNIQA Insurance Group

Magazín Patálie