19.2.2018:10,339000 EUR Zmena (%):0,01 Interaktívny graf

Prečo AXA?

 • Pobočky po celom Slovensku
 • Finančný plán na mieru
 • Jednoducho z domova

Dohodnite si stretnutie

Kliknutím na tlačítko "Kontaktujte ma" poskytujem súhlas spoločnostiam AXA životní pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, AXA d.s.s., a.s., AXA d.d.s., a.s., AXA investiční společnost a.s., organizačná zložka Slovensko, AXA pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu a AXA Services, s.r.o. so spracovaním vyššie uvedených osobných údajov v zmysle zákona č. 122/20013 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“), za účelom poskytnutia informácií alebo finančnej alebo obchodnej služby jednotlivých Spoločností po dobu troch rokov. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. V prípade, ak majú Spoločnosti podľa zákona o ochrane osobných údajov oznamovaciu povinnosť voči dotknutej osobe, táto povinnosť môže byť splnená zverejnením oznamu na webovom sídle jednotlivých Spoločností. Moje práva ako dotknutej osoby v súvislosti so spracúvaním mojich osobných údajov stanovuje zákon o ochrane osobných údajov, je to však najmä právo na potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o dotknutej osobe spracúvané, právo na zoznam osobných údajov dotknutej osoby, ktoré sú predmetom spracúvania a právo na opravu alebo likvidáciu osobných údajov, ktoré sú nesprávne, neúplné alebo neaktuálne.

 
 

Výhody /Produkty/Zivotne-a-urazove-poistenie/Jednorazove-investicne-zivotne-poistenia-BALANCE/BALANCE-Komodity-III/Obsah/Vyhody XX

Predaj tohto produktu bol ukončený 30. novembra 2011

Výhody a charakteristika produktu BALANCE Komodity III

 • Investícia do 10-tich komoditných indexov
  ropa, zemný plyn, zlato, striebro, meď, nikel, zinok, kukurica, sója, cukor

 • Atraktívna investícia
  dosiahnutý výnos za 8 rokov až do 122 % (do 10,50 % ročne )

 • 100 % návratnosť jednorazového poistného ku koncu poistnej doby*

 • Dostupnosť finančných prostriedkov
  čiastočné odkupy až 3 x ročne v termínoch podľa vlastného výberu

 • Nulové vstupné a administratívne poplatky

 • Klesajúci poplatok za predčasné ukončenie poistenia
  poplatok sa každým rokom znižuje o 0,5 %

 • Možnosť voľby, či bude poistné plnenie v prípade smrti poistenej osoby vyplatené ihneď, alebo až na konci poistnej doby

 • BONUS zadarmo:
  Poistné krytie pre prípad smrti následkom úrazu vo výške 50 % hodnoty investície