19.2.2018:11,159000 EUR Zmena (%):0,04 Interaktívny graf

Prečo AXA?

 • Pobočky po celom Slovensku
 • Finančný plán na mieru
 • Jednoducho z domova

Dohodnite si stretnutie

Kliknutím na tlačítko "Kontaktujte ma" poskytujem súhlas spoločnostiam AXA životní pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, AXA d.s.s., a.s., AXA d.d.s., a.s., AXA investiční společnost a.s., organizačná zložka Slovensko, AXA pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu a AXA Services, s.r.o. so spracovaním vyššie uvedených osobných údajov v zmysle zákona č. 122/20013 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“), za účelom poskytnutia informácií alebo finančnej alebo obchodnej služby jednotlivých Spoločností po dobu troch rokov. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. V prípade, ak majú Spoločnosti podľa zákona o ochrane osobných údajov oznamovaciu povinnosť voči dotknutej osobe, táto povinnosť môže byť splnená zverejnením oznamu na webovom sídle jednotlivých Spoločností. Moje práva ako dotknutej osoby v súvislosti so spracúvaním mojich osobných údajov stanovuje zákon o ochrane osobných údajov, je to však najmä právo na potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o dotknutej osobe spracúvané, právo na zoznam osobných údajov dotknutej osoby, ktoré sú predmetom spracúvania a právo na opravu alebo likvidáciu osobných údajov, ktoré sú nesprávne, neúplné alebo neaktuálne.

 
 

Výhody /Produkty/Zivotne-a-urazove-poistenie/Jednorazove-investicne-zivotne-poistenia-BALANCE/BALANCE-Selection-20/Obsah/Vyhody XX

Predaj tohoto produktu bol ukončený 27. novembra 2012

Limitovaná ponuka, ktorá vám prinesie 11,5 % výnos po dvoch rokoch z 1/3 investície

Výhody investovania do BALANCE Selection 20:

 • Garancia návratnosti investovaného poistného1):
  • po 2. rokoch vám automaticky vyplatíme 1/3 investovaného poistného so zhodnotením 11,5 %
  • po 8. rokoch vám vyplatíme 2/3 investovaného poistného spolu so zhodnotením naviazaným na vývoj cien 20 TOP svetových spoločností (30.11.2020)2)
 • Dostupnosť finančných prostriedkov formou čiastočných odkupov
 • Nulové správcovské poplatky
 • Bezplatné pripoistenie pre prípad smrti následkom úrazu až do 20 000 €

1) Kreditné riziko podkladového aktíva spoločnosti UniCredit Bank czech Republic a.s. nesie klient.

2) Pri splatnosti obdrží klient zhodnotenie rovnajúe sa priemernej výkonnosti 20 akcií, minimálne 0 % a maximálne 79,99 %.