18.8.2017:12,675000 EUR Zmena (%):0,00 Interaktívny graf

Prečo AXA?

 • Pobočky po celom Slovensku
 • Finančný plán na mieru
 • Jednoducho z domova

Dohodnite si stretnutie

Kliknutím na tlačítko "Kontaktujte ma" poskytujem súhlas spoločnostiam AXA životní pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, AXA d.s.s., a.s., AXA d.d.s., a.s., AXA investiční společnost a.s., organizačná zložka Slovensko, AXA pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu a AXA Services, s.r.o. so spracovaním vyššie uvedených osobných údajov v zmysle zákona č. 122/20013 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“), za účelom poskytnutia informácií alebo finančnej alebo obchodnej služby jednotlivých Spoločností po dobu troch rokov. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. V prípade, ak majú Spoločnosti podľa zákona o ochrane osobných údajov oznamovaciu povinnosť voči dotknutej osobe, táto povinnosť môže byť splnená zverejnením oznamu na webovom sídle jednotlivých Spoločností. Moje práva ako dotknutej osoby v súvislosti so spracúvaním mojich osobných údajov stanovuje zákon o ochrane osobných údajov, je to však najmä právo na potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o dotknutej osobe spracúvané, právo na zoznam osobných údajov dotknutej osoby, ktoré sú predmetom spracúvania a právo na opravu alebo likvidáciu osobných údajov, ktoré sú nesprávne, neúplné alebo neaktuálne.

 
 

Výplata na konci poistenia /Produkty/Zivotne-a-urazove-poistenie/Jednorazove-investicne-zivotne-poistenia-BALANCE/BALANCE-Selection-30/Obsah/Vyplata-na-konci-poistenia XX | BALANCE Selection 30

Predaj tohoto produktu bol ukončený 30. júna 2015

Nenechajte si ujsť jedinečnú možnosť uzatvoriť exkluzívne poistenie do 31.03.2015. Ponuka predĺžená do 30. 06. 2015.

 • Zhodnotenie naviazané na vývoj hodnoty referenčného indexu
 • Maximálne možné zhodnotenie nie je obmedzené
 • Výška možného zhodnotenia investovaných prostriedkov bude stanovená nasledovne:
  Stanoví sa priemerná výkonnosť referenčného indexu pomocou 22 sledovaní / observácií jeho hodnôt počas trvania poistenia a pokiaľ bude:
  • priemerná výkonnosť referenčného indexu po dobu poistenia 0 alebo kladná, poistený získa popri investovaných prostriedkov taktiež zhodnotenie stanovené ako súčin participačného koeficientu a priemernej výkonnosti referenčného indexu
  • priemerná výkonnosť referenčného indexu po dobu poistenia záporná, poistený získa min. 85% investovaných prostriedkov (v prípade, že nebol realizovaný žiadny čiastočný odkup a poistenie nebolo predčasne ukončené)
 • Kreditné riziko emitenta podkladového aktíva spoločnosti UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. nesie klient

Upozornenie:
S výrobkom je spojené riziko kolísania či straty hodnoty investovaného poistného. Minulá výkonnosť indexu a jeho jednotlivých zložiek nezaručuje budúcu výkonnosť. Predčasné zrušenie poistnej zmluvy môže byť finančne nevýhodné. Pred zaobstaraním produktu si starostlivo preštudujte všetky zmluvné dokumenty. Tento materiál má iba informatívny charakter a jeho účelom nie je nahradiť poistné podmienky alebo poskytnúť ich kompletné zhrnutie. Bližšie a úplné informácie o produkte Balance Selection 30 sú uvedené v poistných podmienkach.