19.2.2018:10,214000 EUR Zmena (%):0,03 Interaktívny graf

Prečo AXA?

  • Pobočky po celom Slovensku
  • Finančný plán na mieru
  • Jednoducho z domova

Dohodnite si stretnutie

Kliknutím na tlačítko "Kontaktujte ma" poskytujem súhlas spoločnostiam AXA životní pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, AXA d.s.s., a.s., AXA d.d.s., a.s., AXA investiční společnost a.s., organizačná zložka Slovensko, AXA pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu a AXA Services, s.r.o. so spracovaním vyššie uvedených osobných údajov v zmysle zákona č. 122/20013 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“), za účelom poskytnutia informácií alebo finančnej alebo obchodnej služby jednotlivých Spoločností po dobu troch rokov. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. V prípade, ak majú Spoločnosti podľa zákona o ochrane osobných údajov oznamovaciu povinnosť voči dotknutej osobe, táto povinnosť môže byť splnená zverejnením oznamu na webovom sídle jednotlivých Spoločností. Moje práva ako dotknutej osoby v súvislosti so spracúvaním mojich osobných údajov stanovuje zákon o ochrane osobných údajov, je to však najmä právo na potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o dotknutej osobe spracúvané, právo na zoznam osobných údajov dotknutej osoby, ktoré sú predmetom spracúvania a právo na opravu alebo likvidáciu osobných údajov, ktoré sú nesprávne, neúplné alebo neaktuálne.

 
 

Výhody /Produkty/Zivotne-a-urazove-poistenie/Jednorazove-investicne-zivotne-poistenia-BALANCE/BALANCE-Selection-II/Obsah/Vyhody XX

Predaj tohoto produktu bol ukončený 19. mája 2013

Nenechajte si ujsť jedinečnú možnosť investovať vaše peniaze len do 19.05.2013.

Výhody investovania do BALANCE Selection II:

  • exkluzívna investícia na 5,5 roka s výnosom až do výšky 50 %1)
  • investícia zaisťujúca návratnosť investovaného poistného (t.j. jednorazové poistné znížené o vstupný poplatok)2)
  • zhodnotenie investovaného poistného naviazané na vývoj hodnoty akciového koša 20 TOP svetových spoločností
  • nulové správcovské poplatky
  • dostupnosť finančných prostriedkov formou čiastočných odkupov už po 1. roku tvrania zmluvy3)
  • bezplatná poistná ochrana pre prípad smrti následkom úrazu až do 20 000 €
 

1) Pri dátume splatnosti 3.11.2018 obdrží klient zhodnotenie rovnajúce sa priemernej výkonnosti vybraných 20 akcií, minimálne 0 % a maximálne 49,99 %.

2) Kreditné riziko eminenta podkladového aktíva spoločnosti UniCredit Bank czech Republic a.s. nesie klient.

3) Čiastočné odkupy je možné realizovať iba z fondu AXAINDEXS09, najskôr ku dňu 1.5.2014.