19.2.2018:10,320000 EUR Zmena (%):0,05 Interaktívny graf

Prečo AXA?

  • Pobočky po celom Slovensku
  • Finančný plán na mieru
  • Jednoducho z domova

Dohodnite si stretnutie

Kliknutím na tlačítko "Kontaktujte ma" poskytujem súhlas spoločnostiam AXA životní pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, AXA d.s.s., a.s., AXA d.d.s., a.s., AXA investiční společnost a.s., organizačná zložka Slovensko, AXA pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu a AXA Services, s.r.o. so spracovaním vyššie uvedených osobných údajov v zmysle zákona č. 122/20013 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“), za účelom poskytnutia informácií alebo finančnej alebo obchodnej služby jednotlivých Spoločností po dobu troch rokov. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. V prípade, ak majú Spoločnosti podľa zákona o ochrane osobných údajov oznamovaciu povinnosť voči dotknutej osobe, táto povinnosť môže byť splnená zverejnením oznamu na webovom sídle jednotlivých Spoločností. Moje práva ako dotknutej osoby v súvislosti so spracúvaním mojich osobných údajov stanovuje zákon o ochrane osobných údajov, je to však najmä právo na potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o dotknutej osobe spracúvané, právo na zoznam osobných údajov dotknutej osoby, ktoré sú predmetom spracúvania a právo na opravu alebo likvidáciu osobných údajov, ktoré sú nesprávne, neúplné alebo neaktuálne.

 
 

Výhody /Produkty/Zivotne-a-urazove-poistenie/Jednorazove-investicne-zivotne-poistenia-BALANCE/BALANCE-Selection-III/Obsah/Vyhody XX

Predaj tohoto produktu bol ukončený 18. decembra 2013

Nenechajte si ujsť jedinečnú možnosť investovať vaše peniaze len do 30.08.2013. Ponuka predĺžená do 17. 12. 2013.

Výhody investovania do BALANCE Selection III:

  • exkluzívna investícia na 5,5 roka s výnosom až do výšky 50 %1)
  • investícia zaisťujúca návratnosť investovaného poistného (t.j. jednorazové poistné znížené o vstupný poplatok)2)
  • zhodnotenie investovaného poistného naviazané na vývoj hodnoty akciového koša 20 TOP svetových spoločností
  • nulové správcovské poplatky
  • dostupnosť finančných prostriedkov formou čiastočných odkupov už po 1. roku tvrania zmluvy3)
  • bezplatná poistná ochrana pre prípad smrti následkom úrazu až do 20 000 €

1) Pri dátume splatnosti 06.03.2019 obdrží klient zhodnotenie rovnajúce sa priemernej výkonnosti vybraných 20 akcií, minimálne 0 % a maximálne 49,99 %.

2) Kreditné riziko eminenta podkladového aktíva spoločnosti UniCredit Bank czech Republic a.s. nesie klient.

3) Čiastočné odkupy je možné realizovať iba z fondu AXAINDEXS11, najskôr ku dňu 01.09.2014.