Využite ponuku poistenia s možnosťou zaujímavo zhodnotiť úspory

  • Poistenie pre prípad smrti alebo dožitia spojené s investovaním
  • Bez poplatkov za vedenie a správu podielového účtu

Prečo AXA?

  • Pobočky po celom Slovensku
  • Finančný plán na mieru
  • Jednoducho z domova

Dohodnite si stretnutie

Udeľujem súhlas spoločnostiam finančnej skupiny AXA na Slovensku so spracúvaním osobných údajov v rozsahu: meno a priezvisko, dátum narodenia, e-mail, telefónne číslo, korešpondenčná adresa, adresa trvalého pobytu, socio-demografické dáta, transakčné a geolokačné údaje s cieľom:

- ponúkať produkty týchto spoločností,
- zasielať obchodné oznámenia (elektronickou formou ponuky produktov a služieb),
- automatizovaného spracúvania osobných údajov kvôli prispôsobeniu obchodnej ponuky Vašim individuálnym potrebám,
- poskytnúť osobné údaje v rovnakom rozsahu obchodnému partnerovi AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o.,
- prieskumu trhu a spokojnosti s využívanými produktmi a službami,

pričom takýto súhlas udeľujem na obdobie trvania zmluvného vzťahu s ktoroukoľvek z vymenovaných spoločností a následne aj na obdobie 5 rokov po skončení takéhoto zmluvného vzťahu. Ak sa nestanem klientom žiadnej zo spoločností AXA, udeľujem súhlas na obdobie 5 rokov od tohto udelenia.

Ďalej by sme Vás chceli informovať, že poskytnutý súhlas je dobrovoľný a môžete ho kedykoľvek odvolať, buď telefonicky na AXA linke +421 2 2929 2929, e-mailom na info@axa.sk, alebo písomne na adrese AXA, Kolárska 6, 811 06 Bratislava.

Zároveň potvrdzujete, že ste sa oboznámili s textom Informačného memoranda. Jeho znenie nájdete na webovej stránke AXA, na www.axa.sk/osobne-udaje/.

 
 

Otázky a odpovede | O jednorazovom investičnom životnom poistení

1. Môžem vstúpiť iba do jedného produktu z radu BALANCE a do ostatných už nie?

Môžete uzatvoriť viac zmlúv jednorazového investičného životného poistenia, vždy však iba taký produkt z radu BALANCE, ktorý je otvorený, teda trvá jeho upisovacie obdobie. Viac zmlúv na ten istý produkt tiež môžete uzatvoriť, ale z dôvodu diverzifikácie vášho investičného portfólia bude lepšie vyčkať na otvorenie ďalšieho produktu. Aktuálne otvorený produkt radu BALANCE býva prístupný vždy v stanovenom termíne, ktorý sa nazýva upisovacie obdobie. Po jeho ukončení už nie je možné produkt uzatvoriť.

Ostatné produkty radu BALANCE sú pre vstup uzatvorené, avšak sú aktívne - to znamená, že klienti do týchto tzv. tranží zainvestovali v upisovacom období a v súčasnosti im ich finančné prostriedky pracujú.

2.  Môžem počas trvania vkladať finančné prostriedky navyše?

Bohužiaľ nie, produkty radu BALANCE neumožňujú vklady navyše. Túto vlastnosť majú iné investičné životné poistenia, ktoré AXA ponúka.

3. Môžem si počas poistenia finančné prostriedky z poistenia vybrať?

Pravidelné čerpanie prostriedkov z fondu v priebehu poistenia nie je možné, avšak môžete využiť možnosť čiastočných odkupov. To znamená, že časť vložených prostriedkov môžete v prípade nečakanej situácie čerpať. Pravidlá pre tieto čiastočné odkupy sa pri každom produkte z radu BALANCE líšia, preto si, prosím, pozorne preštudujte dané Poistné podmienky. Všetky čiastočné odkupy sú spoplatnené.

4. Ako platiť poistné?

Poistné sa hradí jednorazovo po podpise poistnej zmluvy, a to prevodom z vášho účtu v banke, napríklad cez internetbanking.

Platobné údaje:

Názov banky: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky so sídlom Šancová 1/A, 813 33 Bratislava
Názov účtu adresáta: AXA životní pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu
Číslo účtu pre platbu poistného: 142 444 005 / 1111
IBAN: SK40 1111 0000 0014 2444 4005
Variabilný symbol: číslo návrhu poistnej zmluvy alebo číslo poistnej zmluvy

5. Čo sa stane, ak počas trvania poistenia ja ako poistený zomriem?

Jednorazové investičné životné poistenie sa uzatvára s poistným rizikom pre prípad smrti alebo dožitia. V prípade, že nastane smrť poisteného, bude vyplatené určeným oprávneným osobám, ktoré poistený určil v zmluve, resp. ak ich neurčil, tak ich stanovuje Občiansky zákonník, suma, ktorá zodpovedá hodnote podielových jednotiek, ktoré mal poistený na podielovom účte k dátumu smrti. Niektoré produkty radu BALANCE umožňujú, aby poistník sám určil v zmluve, či chce, aby poistné plnenie bolo v prípade smrti poisteného vyplatené v uvedenej výške alebo ďalej trvalo do konca poistenia a bolo vyplatené oprávneným osobám až po skončení trvania poistenia.

V prípade smrti poisteného následkom úrazu, ku ktorému došlo v priebehu poistenia, vyplatíme navyše nad rámec dohodnutého plnenia z poistenia smrti jednorazovo plnenie. Toto plnenie bude vo výške 50 % hodnoty podielových jednotiek, ktoré boli vedené na podielovom účte k dátumu smrti. To znamená, že od nás pozostalí dostanú vyplatenú 1,5 násobok poistného plnenia.

6. Nezaplatil som poistenie - čo to pre mňa znamená?

V prípade, že ste jednorazové poistné nezaplatili do 2 mesiacov od dátumu splatnosti, poistenie zanikne od počiatku.

7. Ako môžem od zmluvy odstúpiť?

Všetky možnosti, ako je možné ukončiť zmluvu, sú špecifikované v poistných podmienkach, rovnako ako odstúpenie od zmluvy. Formulár pre odstúpenie od zmluvy je k dispozícii na našich webových stránkach alebo oň môžete požiadať svojho finančného sprostredkovateľa.

Vitajte v AXA | 02 2929 2929 | facebook-(3).png

AXA Health Keeper 

  • appStore.png
  • googlePlay.png

AXA VO SVETE  

  • AXA.com