Využite ponuku poistenia s možnosťou zaujímavo zhodnotiť úspory

 • Poistenie pre prípad smrti alebo dožitia spojené s investovaním
 • Bez poplatkov za vedenie a správu podielového účtu

Prečo AXA?

 • Pobočky po celom Slovensku
 • Finančný plán na mieru
 • Jednoducho z domova

Dohodnite si stretnutie

Udeľujem súhlas spoločnostiam finančnej skupiny AXA na Slovensku so spracúvaním osobných údajov v rozsahu: meno a priezvisko, dátum narodenia, e-mail, telefónne číslo, korešpondenčná adresa, adresa trvalého pobytu, socio-demografické dáta, transakčné a geolokačné údaje s cieľom:

- ponúkať produkty týchto spoločností,
- zasielať obchodné oznámenia (elektronickou formou ponuky produktov a služieb),
- automatizovaného spracúvania osobných údajov kvôli prispôsobeniu obchodnej ponuky Vašim individuálnym potrebám,
- poskytnúť osobné údaje v rovnakom rozsahu obchodnému partnerovi AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o.,
- prieskumu trhu a spokojnosti s využívanými produktmi a službami,

pričom takýto súhlas udeľujem na obdobie trvania zmluvného vzťahu s ktoroukoľvek z vymenovaných spoločností a následne aj na obdobie 5 rokov po skončení takéhoto zmluvného vzťahu. Ak sa nestanem klientom žiadnej zo spoločností AXA, udeľujem súhlas na obdobie 5 rokov od tohto udelenia.

Ďalej by sme Vás chceli informovať, že poskytnutý súhlas je dobrovoľný a môžete ho kedykoľvek odvolať, buď telefonicky na AXA linke +421 2 2929 2929, e-mailom na info@axa.sk, alebo písomne na adrese AXA, Kolárska 6, 811 06 Bratislava.

Zároveň potvrdzujete, že ste sa oboznámili s textom Informačného memoranda. Jeho znenie nájdete na webovej stránke AXA, na www.axa.sk/osobne-udaje/.

 
 

Výhody /Produkty/Zivotne-a-urazove-poistenie/Jednorazove-investicne-zivotne-poistenia-BALANCE/O-jednorazovom-investicnom-zivotnom-poisteni/Obsah/Vyhody XX | O jednorazovom investičnom životnom poistení

Objavte potenciál jednorazového investičného životného poistenia

Výhody poistenia

 • Investovať a pri tom sa chrániťa
  Jednorazové investičné životné poistenie kombinuje životné poistenie pre prípad smrti alebo dožitia a investovanie.

 • Investujete pre to, aby ste naplnili svoje stanovené ciele
  Pre vás na splnenie vašich snov, rezerva na dôchodok alebo na školu pre deti.

 • Nemusíte čakať desiatky rokov na svoje peniaze
  Vďaka tomu, že je poistenie časovo obmedzené a investuje sa v strednodobom horizonte (od 5 - 10 rokov, v závislosti od ponúkaného produktu rady BALANCE), svoje plány nemusíte dlho odkladať a môžete si ich plniť jednoduchšie.

 • Dostupnosť, ktorá vás určite poteší
  Finančné prostriedky sú dostupné formou čiastočných odkupov počas trvania poistenia pre prípad nečakaných situácií.

 • Nulové správcovské poplatky
  Za správu vašej investície neplatíte.

 • My vám stanovíme minimálnu hranicu, ale to, koľko investujete je na vás
  Pri väčšine produktov radu BALANCE je minimálne poistné stanovené od 4 000 €.

 • Investovanie iba do toho najlepšieho
  Zhodnotenie predchádzajúcich produktov rady BALANCE je naviazané na výkonnosť štruktúrovaných dlhopisov, v rámci ktorých sa investuje do akcií (vybrané svetové spoločnosti), burzových indexov, komodít (zlato, ropa a iné).

 • Inšpirujte sa úspechom
  Náš produkt tohto radu - tranža Certifikát BALANCE 6, zhodnotila prostriedky počas 6 ročného obdobia o takmer 70 %.

 • Investovaniu rozumieme
  Môžete si byť istý, že investičnú stratégiu zostavil tím kvalitných portfólio manažérov, ktorí pre vás hľadajú tie najlepšie investičné možnosti.
Riziká spojené s investovaním do jednorazového investičného životného poistenia
 • Trhové riziko - riziko ekonomickej straty v dôsledku zmeny hodnôt cenných papierov, finančných derivátov a ďalších aktív v dôsledku pohybu trhových cien a ďalších trhových indikátorov. Pokiaľ nedôjde k predčasnému zrušeniu zmluvy, prípadne k čiastočnému čerpaniu prostriedkov v priebehu trvania poistenia, je toto riziko nízke v závislosti na úrovni zaistenia investovaných prostriedkov, ktoré môžu dosiahnuť až 100%.
 • Riziko emitenta - riziko ekonomickej straty v dôsledku zlyhania emitenta dlhopisov či inej protistrany pri plneniu ich zmluvných záväzkov.
 • Riziko nedostatočnej likvidity - riziko, že plánovanú transakciu nebude možno vykonať za primeranú trhovú cenu.
 • Riziko vysporiadania - riziko ekonomickej straty v dôsledku zlyhania protistrany v priebehu procesov vysporiadania.
 • Prevádzkové riziko - riziko straty majetku vyplývajúce z nedostatočných či chybných vnútorných predpisov, zo zlyhania prevádzkových systémov či ľudského faktora, popr. z vonkajších okolností.
 • Riziká súvisiace s investičným zameraním - nástroje - napríklad v prípade, keď sú podkladové nástroje zastúpené prevažne akciami alebo akciovými indexmi, nesie investor vyššie riziko než v prípade dlhopisov.
Vitajte v AXA | 02 2929 2929 | facebook-(3).png

AXA Health Keeper 

 • appStore.png
 • googlePlay.png

AXA VO SVETE  

 • AXA.com