19.7.2017:11,779000 EUR Zmena (%):-0,02 Interaktívny graf

Prečo AXA?

  • Pobočky po celom Slovensku
  • Finančný plán na mieru
  • Jednoducho z domova

Dohodnite si stretnutie

Kliknutím na tlačítko "Kontaktujte ma" poskytujem súhlas spoločnostiam AXA životní pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, AXA d.s.s., a.s., AXA d.d.s., a.s., AXA investiční společnost a.s., organizačná zložka Slovensko, AXA pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu a AXA Services, s.r.o. so spracovaním vyššie uvedených osobných údajov v zmysle zákona č. 122/20013 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“), za účelom poskytnutia informácií alebo finančnej alebo obchodnej služby jednotlivých Spoločností po dobu troch rokov. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. V prípade, ak majú Spoločnosti podľa zákona o ochrane osobných údajov oznamovaciu povinnosť voči dotknutej osobe, táto povinnosť môže byť splnená zverejnením oznamu na webovom sídle jednotlivých Spoločností. Moje práva ako dotknutej osoby v súvislosti so spracúvaním mojich osobných údajov stanovuje zákon o ochrane osobných údajov, je to však najmä právo na potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o dotknutej osobe spracúvané, právo na zoznam osobných údajov dotknutej osoby, ktoré sú predmetom spracúvania a právo na opravu alebo likvidáciu osobných údajov, ktoré sú nesprávne, neúplné alebo neaktuálne.

 
 

Výhody /Produkty/Zivotne-a-urazove-poistenie/Jednorazove-investicne-zivotne-poistenie/BALANCE-8/Obsah/Vyhody XX | BALANCE 8

Predaj tohto produktu bol ukončený 24.septembra 2009

Istota investícii

Vaše finančné prostriedky budú investované do cenných papierov emitovaných BNP Paribas, ktorého vlastnosti vám zaručujú, že pri poklese finančných trhov nič nestratíte, a naopak pri raste trhov sa podieľate na výnosoch.

Bonusové pripoistenie

Súčasné investičné poistenie BALANCE 8 je také pripoistenie pre prípad smrti následkom úrazu. V prípade poistnej udalosti vyplatíme oprávnenej osobe aktuálnu hodnotu vašej investície zvýšenú o 50 %, maximálne 20 000 €.

100% návratnosť investície*

I v prípade nepriaznivého vývoja hodnoty indexov sa nemusíte o svoje peniaze báť. Po uplynutí 8 ročného obdobia vám parametri BALANCE 8 ponúkajú 100 % návratnosť investovanej čiastky.


*Kreditné riziko emitenta podkladového aktíva spoločnosti BNP Paribas nese klient