Využite ponuku poistenia s možnosťou zaujímavo zhodnotiť úspory

  • Poistenie pre prípad smrti alebo dožitia spojené s investovaním
  • Bez poplatkov za vedenie a správu podielového účtu

Prečo AXA?

  • Pobočky po celom Slovensku
  • Finančný plán na mieru
  • Jednoducho z domova

Dohodnite si stretnutie

Kliknutím na tlačítko "Kontaktujte ma" poskytujem súhlas spoločnostiam AXA životní pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, AXA d.s.s., a.s., AXA d.d.s., a.s., AXA investiční společnost a.s., organizačná zložka Slovensko, AXA pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu a AXA Services, s.r.o. so spracovaním vyššie uvedených osobných údajov v zmysle zákona č. 122/20013 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“), za účelom poskytnutia informácií alebo finančnej alebo obchodnej služby jednotlivých Spoločností po dobu troch rokov. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. V prípade, ak majú Spoločnosti podľa zákona o ochrane osobných údajov oznamovaciu povinnosť voči dotknutej osobe, táto povinnosť môže byť splnená zverejnením oznamu na webovom sídle jednotlivých Spoločností. Moje práva ako dotknutej osoby v súvislosti so spracúvaním mojich osobných údajov stanovuje zákon o ochrane osobných údajov, je to však najmä právo na potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o dotknutej osobe spracúvané, právo na zoznam osobných údajov dotknutej osoby, ktoré sú predmetom spracúvania a právo na opravu alebo likvidáciu osobných údajov, ktoré sú nesprávne, neúplné alebo neaktuálne.

 
 

Otázky a odpovede | O jednorazovom investičnom životnom poistení

1. Môžem vstúpiť iba do jedného produktu z radu BALANCE a do ostatných už nie?

Môžete uzatvoriť viac zmlúv jednorazového investičného životného poistenia, vždy však iba taký produkt z radu BALANCE, ktorý je otvorený, teda trvá jeho upisovacie obdobie. Viac zmlúv na ten istý produkt tiež môžete uzatvoriť, ale z dôvodu diverzifikácie vášho investičného portfólia bude lepšie vyčkať na otvorenie ďalšieho produktu. Aktuálne otvorený produkt radu BALANCE býva prístupný vždy v stanovenom termíne, ktorý sa nazýva upisovacie obdobie. Po jeho ukončení už nie je možné produkt uzatvoriť.

Ostatné produkty radu BALANCE sú pre vstup uzatvorené, avšak sú aktívne - to znamená, že klienti do týchto tzv. tranží zainvestovali v upisovacom období a v súčasnosti im ich finančné prostriedky pracujú.

2.  Môžem počas trvania vkladať finančné prostriedky navyše?

Bohužiaľ nie, produkty radu BALANCE neumožňujú vklady navyše. Túto vlastnosť majú iné investičné životné poistenia, ktoré AXA ponúka.

3. Môžem si počas poistenia finančné prostriedky z poistenia vybrať?

Pravidelné čerpanie prostriedkov z fondu v priebehu poistenia nie je možné, avšak môžete využiť možnosť čiastočných odkupov. To znamená, že časť vložených prostriedkov môžete v prípade nečakanej situácie čerpať. Pravidlá pre tieto čiastočné odkupy sa pri každom produkte z radu BALANCE líšia, preto si, prosím, pozorne preštudujte dané Poistné podmienky. Všetky čiastočné odkupy sú spoplatnené.

4. Ako platiť poistné?

Poistné sa hradí jednorazovo po podpise poistnej zmluvy, a to prevodom z vášho účtu v banke, napríklad cez internetbanking.

Platobné údaje:

Názov banky: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky so sídlom Šancová 1/A, 813 33 Bratislava
Názov účtu adresáta: AXA životní pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu
Číslo účtu pre platbu poistného: 142 444 005 / 1111
IBAN: SK40 1111 0000 0014 2444 4005
Variabilný symbol: číslo návrhu poistnej zmluvy alebo číslo poistnej zmluvy

5. Čo sa stane, ak počas trvania poistenia ja ako poistený zomriem?

Jednorazové investičné životné poistenie sa uzatvára s poistným rizikom pre prípad smrti alebo dožitia. V prípade, že nastane smrť poisteného, bude vyplatené určeným oprávneným osobám, ktoré poistený určil v zmluve, resp. ak ich neurčil, tak ich stanovuje Občiansky zákonník, suma, ktorá zodpovedá hodnote podielových jednotiek, ktoré mal poistený na podielovom účte k dátumu smrti. Niektoré produkty radu BALANCE umožňujú, aby poistník sám určil v zmluve, či chce, aby poistné plnenie bolo v prípade smrti poisteného vyplatené v uvedenej výške alebo ďalej trvalo do konca poistenia a bolo vyplatené oprávneným osobám až po skončení trvania poistenia.

V prípade smrti poisteného následkom úrazu, ku ktorému došlo v priebehu poistenia, vyplatíme navyše nad rámec dohodnutého plnenia z poistenia smrti jednorazovo plnenie. Toto plnenie bude vo výške 50 % hodnoty podielových jednotiek, ktoré boli vedené na podielovom účte k dátumu smrti. To znamená, že od nás pozostalí dostanú vyplatenú 1,5 násobok poistného plnenia.

6. Nezaplatil som poistenie - čo to pre mňa znamená?

V prípade, že ste jednorazové poistné nezaplatili do 2 mesiacov od dátumu splatnosti, poistenie zanikne od počiatku.

7. Ako môžem od zmluvy odstúpiť?

Všetky možnosti, ako je možné ukončiť zmluvu, sú špecifikované v poistných podmienkach, rovnako ako odstúpenie od zmluvy. Formulár pre odstúpenie od zmluvy je k dispozícii na našich webových stránkach alebo oň môžete požiadať svojho finančného sprostredkovateľa.