Využite ponuku poistenia s možnosťou zaujímavo zhodnotiť úspory

 • Poistenie pre prípad smrti alebo dožitia spojené s investovaním
 • Bez poplatkov za vedenie a správu podielového účtu

Prečo AXA?

 • Pobočky po celom Slovensku
 • Finančný plán na mieru
 • Jednoducho z domova

Dohodnite si stretnutie

Kliknutím na tlačítko "Kontaktujte ma" poskytujem súhlas spoločnostiam AXA životní pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, AXA d.s.s., a.s., AXA d.d.s., a.s., AXA investiční společnost a.s., organizačná zložka Slovensko, AXA pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu a AXA Services, s.r.o. so spracovaním vyššie uvedených osobných údajov v zmysle zákona č. 122/20013 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“), za účelom poskytnutia informácií alebo finančnej alebo obchodnej služby jednotlivých Spoločností po dobu troch rokov. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. V prípade, ak majú Spoločnosti podľa zákona o ochrane osobných údajov oznamovaciu povinnosť voči dotknutej osobe, táto povinnosť môže byť splnená zverejnením oznamu na webovom sídle jednotlivých Spoločností. Moje práva ako dotknutej osoby v súvislosti so spracúvaním mojich osobných údajov stanovuje zákon o ochrane osobných údajov, je to však najmä právo na potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o dotknutej osobe spracúvané, právo na zoznam osobných údajov dotknutej osoby, ktoré sú predmetom spracúvania a právo na opravu alebo likvidáciu osobných údajov, ktoré sú nesprávne, neúplné alebo neaktuálne.

 
 

Popis /Produkty/Zivotne-a-urazove-poistenie/Jednorazove-investicne-zivotne-poistenie/O-jednorazovom-investicnom-zivotnom-poisteni/Obsah/Popis XX | O jednorazovom investičnom životnom poistení

Objavte potenciál jednorazového investičného životného poistenia

Jednorazové investičné životné poistenie je poistenie osôb pre prípad smrti alebo dožitia, pomocou ktorého môžete zároveň zhodnocovať svoje prostriedky. Jeho výnos je naviazaný na výkonnosť podkladového aktíva: akciový kôš, indexový kôš, komodity a iné. Je to poistenie v strednodobom horizonte, pričom ste poistený a zároveň investujete dostatočne dlho na to, aby ste si vedeli dopredu naplánovať, akým spôsobom predpokladaný výnos využijete.

Čo to pre vás znamená?

V tomto type životného poistenia sa kladie dôraz na investovanie vašich finančných prostriedkov. V prípade, že by počas poistenia došlo k poistnej udalosti, bude vašej rodine vyplatené poistné plnenie. V prípade smrti pôjde podľa vášho výberu pri zjednaní zmluvy buď o aktuálnu hodnotu vášho podielového účtu k dátumu poistnej udalosti alebo o čiastku ku koncu poistenia. Ak k smrti dôjde následkom úrazu, vaši blízki dostanú navyše 50 % hodnoty podielového účtu k dátumu poistnej udalosti (maximálne 20 000 €).

Výhodou jednorazového investičného životného poistenia je, že dopredu viete, kedy vám budú finančné prostriedky vyplatené. Každý z produktov BALANCE má dopredu stanovenú dĺžku poistenia (5 – 10 rokov v závislosti od typu produktu).

Jednorazové = investujete celé poistné naraz po uzatvorení poistnej zmluvy

Každý z produktov radu BALANCE má rozdielnu výšku poistného, vo väčšine prípadov je minimálne poistné stanovené od 4 000 €. Horná hranica nie je obmedzená.

Jednorazové investičné životné poistenie je to pravé pre tých, ktorí:
 • Majú väčšiu finančnú čiastku (voľné finančné prostriedky), ktorú chcú investovať
 • Chcú byť poistení (pre prípad smrti a smrti následkom úrazu), ale súčasne ich zaujíma zhodnotenie vloženej čiastky
 • Preferujú dohľadný koniec - vyhľadávajú investovanie v strednodobom investičnom horizonte
 • Vyhovuje im nízka poplatková štruktúra a iba jeden poplatok bez mesačného platenia
 • Majú radi istotu - chcú mať možnosť prístupu k investovaným prostriedkom v prípade nečakanej udalosti formou čiastočných odkupov.
Ako funguje jednorazové investičné životné poistenie od AXA?
 • V AXA ponúkame vždy iba jeden produkt radu BALANCE, do ktorého môžete vstúpiť počas upisovacieho obdobia, ktoré trvá cca. 2 – 3 mesiace. Zistite, aký produkt radu BALANCE aktuálne ponúkame.
 • Daný produkt radu BALANCE zjednáte podpisom zmluvy a úhradou jednorazového poistného, ktorého minimálnu výšku zistíte u vášho finančného sprostredkovateľa alebo na našich obchodných miestach. Po ukončení upisovacieho obdobia sú finančné prostriedky investované do podkladového aktíva, ktorým je spravidla štruktúrovaný dlhopis. Zhodnotenie finančných prostriedkov je naviazané na výkonnosť vopred definovaného akciového, indexového, komoditného, dlhopisového koša alebo iného zaujímavého aktíva s potenciálom rastu.
 • Vaše prostriedky investujeme v dohodnutom časovom období, pričom počas trvania poistenia máte v prípade nečakanej udalosti prístup k investovaným prostriedkom formou čiastočných odkupov (v závislosti od výšky vášho vkladu). Vývoj hodnoty vašej investície v čase prostredníctvom reportov k jednotlivým produktom radu BALANCE (denné hodnoty príslušného fondu) môžete sledovať na našich webových stránkach pohodlne z domova, v časti Moja AXA.
 • Počas celého trvania poistenia ste zároveň chránený pre prípad smrti a smrti následkom úrazu.
Podmienky na vstup
 • Jednorazový vklad poistného v minimálne určenej výške
 • Vstup v stanovenom upisovacom období (cca 2-3 mesiace)
 • Vstupný vek poistníka (osoba, ktorá uzatvára zmluvu a uhradí jednorazové poistné) 18 - 75 rokov
 • Vstupný vek poisteného (osoba, ktorej vzniká nárok na poistné plnenie v prípade dožitia konca poistenia, a to vo výške hodnoty investície) 0 - 75 rokov