Myslite na seba, úraz vás môže prekvapiť vtedy, keď to najmenej čakáte

 • Každý rok vám navýšime poistnú sumu o 5 %
  Ako odmenu za vašu vernosť
 • Poistná suma až 55 555 €
  Poistite seba alebo aj svoju rodinu
 • ZADARMO poistíme všetky
  vaše deti vo variante Rodina

Prečo AXA?

 • Pobočky po celom Slovensku
 • Finančný plán na mieru
 • Jednoducho z domova


Poistite sa online

Poistenie pre prípad trvalého telesného poškodenia následkom úrazu s 5 % ročným navýšením poistnej sumy za vernosť

Nestrácajte čas a uzatvorte si poistenie jednoducho a rýchlo. Pripravte si:

 • občiansky preukaz
 • platobnú kartu

Uzatvoriť online

Otázky a odpovede | 5 PLUS

Pred úrazom vás neochránime, ale jeho následky vám pomôžeme finančne zmierniť. Zabezpečte seba a svoju rodinu kvalitnou poistnou ochranou.

1. Aké zmeny je možné vykonávať v poistení?

V rámci poistenia ste oprávnený požiadať o zmenu z variantu Rodina na Individuál so zachovaním poistnej sumy jedenkrát ročne, najmenej 6 týždňov pred koncom poistného obdobia.

2. Čo sa stane, keď nebudem platiť poistné?

Ak ste uzatvorili poistenie 5 PLUS cez našu webovú stránku a prvé poistné ste nezaplatili v lehote a spôsobom stanoveným v poistnej dokumentácii, ktorú ste obdržali, poistná zmluva nebude uzatvorená a poistenie nevznikne.

Ak ste prvé poistné zaplatili, avšak poistné na ďalšie obdobie ste nezaplatili do 1 mesiaca, odkedy vám bola doručená výzva na zaplatenie, tak poistná zmluva zanikne. V prípade, že následné poistné nebude zaplatené včas alebo v dohodnutej výške, máme právo na úrok z omeškania a úhradu nákladov, ktoré boli vynaložené v dôsledku omeškania.

3. Kde zistím detaily a všetky potrebné informácie týkajúce sa mojej zmluvy?

Všetky zmeny na vašej zmluve spolu s aktuálnym stavom môžete sledovať prostredníctvom vášho osobného účtu na webových stránkach, v časti Moja AXA. K svojmu účtu máte prístup 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Informácie týkajúce sa osobného účtu spolu s potrebnými heslami obdržíte po vydaní poistky na vami uvedený e-mail.

4. Ako vypovedať zmluvu?

V prípade, že by ste sa rozhodli vypovedať zmluvu, prípadne od nej odstúpiť, všetky potrebné informácie spolu s postupom nájdete v poistných podmienkach.

5. Čo keď si uzatvorím poistenie a zistím, že patrím medzi nepoistiteľné osoby?

Pri uzatváraní poistenia vyhlasujete, že nepatríte medzi nepoistiteľné osoby. V prípade, že s vami bude uzatvorené poistenie, ale zistí sa, že ste v čase uzatvárania poistenia patrili do skupiny nepoistiteľných osôb, bude zmluva od začiatku neplatná a neúčinná. Tieto pravidlá sa uplatňujú aj na ďalšie poistené osoby v prípade, že bol uzatvorený variant Rodina.

6. Zmenil som zamestnanie a stala sa zo mňa nepoistiteľná osoba. Čo mám robiť?

V prípade, že si uzatvoríte poistenie a v priebehu trvania poistenia začnete vykonávať pracovnú činnosť ako nepoistiteľná osoba, prípadne sa vás budú týkať iné pravidlá pre nepoistiteľné osoby, je vašou povinnosťou nás o danej skutočnosti informovať. Po oznámení tejto skutočnosti poistenie zanikne. Tieto pravidlá sa uplatňujú aj na ďalšie poistené osoby v prípade, že bol uzatvorený variant Rodina.

7. Ako postupovať pri vzniku spotrebiteľského sporu z online poistenia

V prípade poistných zmlúv uzatvorených online, môžete pre podanie svojej sťažnosti využiť aj platformu pre riešenie sporov online, ktorá je zriadená Európskou komisiou na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.


Neodkladajte dôležité rozhodnutia na neskôr a využite možnosť uzatvoriť si úrazové poistenie 5 PLUS online alebo na našich pobočkách.

Vitajte v AXA | 02 2929 2929 | facebook-(3).png