Prečo AXA?

 • Pobočky po celom Slovensku
 • Finančný plán na mieru
 • Jednoducho z domova

Dohodnite si stretnutie

Kliknutím na tlačítko "Kontaktujte ma" poskytujem súhlas spoločnostiam AXA životní pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, AXA d.s.s., a.s., AXA d.d.s., a.s., AXA investiční společnost a.s., organizačná zložka Slovensko, AXA pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu a AXA Services, s.r.o. so spracovaním vyššie uvedených osobných údajov v zmysle zákona č. 122/20013 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“), za účelom poskytnutia informácií alebo finančnej alebo obchodnej služby jednotlivých Spoločností po dobu troch rokov. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. V prípade, ak majú Spoločnosti podľa zákona o ochrane osobných údajov oznamovaciu povinnosť voči dotknutej osobe, táto povinnosť môže byť splnená zverejnením oznamu na webovom sídle jednotlivých Spoločností. Moje práva ako dotknutej osoby v súvislosti so spracúvaním mojich osobných údajov stanovuje zákon o ochrane osobných údajov, je to však najmä právo na potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o dotknutej osobe spracúvané, právo na zoznam osobných údajov dotknutej osoby, ktoré sú predmetom spracúvania a právo na opravu alebo likvidáciu osobných údajov, ktoré sú nesprávne, neúplné alebo neaktuálne.

 
 

Hlásenie poistnej udalosti /Skody-a-poistne-udalosti/Oznamenie-skody/Poistenie-domova/Obsah/Hlasenie-poistnej-udalosti XX

Ochrana vášho bývania s rozsiahlymi asistenčným službami

Aký je postup pri hlásení poistnej udalosti?

1. Nahlásenie poistnej udalosti môžete urobiť niekoľkými spôsobmi:

 • Najrýchlejším spôsobom je telefonické oznámenie na AXA linku +421 2 2929 2929, voľba číslo 5, likvidácia poistných udalostí. Budete spojený s operátorom, ktorému oznámite:
  • Číslo poistnej zmluvy / prípadne údaje o poistníkovi
  • Poistný produkt, z ktorého škodu uplatňujete (Nehnuteľnosť, Domácnosť)
  • Telefonický kontakt na vás
  • Ďalšie informácie (kedy škoda nastala, čo bolo poškodené, kto poškodenie zistil, zachraňovacie náklady a pod.).
 • Osobne na kontaktnom mieste AXA.

2. Bezodkladne budete kontaktovaný mobilným technikom.

3. Písomne vám bude doručený vyzývací list na doloženie potrebných dokladov na likvidáciu.

Ďalšie odporúčania:

 • Vykonávajte počiatočnú aj priebežnú fotodokumentáciu;
 • Vytvorte si zoznam poškodených vecí a zhromaždite potrebné doklady a dokumenty k nim (záručné listy, faktúry a pod.). Pokiaľ to bude možné, poškodené veci nelikvidujte;
 • Pokúste sa minimalizovať vznik ďalších škôd.

Využite Asistenčnú službu na pomoc pri odstraňovaní škôd vzniknutých povodňou, ktorú vám AXA poskytuje zadarmo – AXA linka +421 2 2929 2929.