Vieme, že ste sa po doktoroch nabehali už dosť, preto k nám už behať nemusíte.

 • Hlásenie kedykoľvek a kdekoľvek
 • Bez zbytočného vpĺňania papierov

Prečo AXA?

 • Pobočky po celom Slovensku
 • Finančný plán na mieru
 • Jednoducho z domova

Poistná udalosť online

Nestrácajte čas a nahláste poistnú udalosť online. Pripravte si:

 • číslo vašej zmluvy
 • potrebné doklady k hláseniu udalosti
 • občiansky preukaz
 


Nahlásiť online

Poistná udalosť /Skody-a-poistne-udalosti/Oznamenie-skody/Zivotne-a-urazove-poistenie/Obsah/Poistna-udalost XX | Životné a úrazové poistenie

Stal sa vám úraz alebo by ste chceli nahlásiť niektorú z nasledujúcich poistných udalostí?

Poistnú udalosť môžete nahlásiť online alebo poštou. Nahlásiť môžete viac ako jednu udalosť. K úspešnému nahláseniu poistnej udalosti online si, prosím, pripravte číslo zmluvy a datum narodenia poisteného.

Nahlásiť poistnú udalosť môže okrem vám aj:

 • Zákonný zástupca (budeme potrebovať priložiť rodný list)
 • Splnomocnený zástupca (budeme potrebovať priložiť plnú moc)
 • Opatrovník (budeme potrebovať priložiť rozhodnutie súdu)
 • Osoba zastupujúca právnickú osobu alebo SZČO (budeme potrebovať priložiť plnú moc)

Vyberte si z nasledujúcich udalostí a zistite, ktoré dokumenty potrebujeme k hláseniu poistnej udalosti priložiť:


Trvalé telesné poškodenie následkom úrazu

Poistenie trvalého poškodenia následkom úrazu pomôže s úhradou nákladov, ktoré môžu vzniknúť v súvislosti s trvalým telesným poškodením.

K hláseniu poistnej udalosti budete potrebovať:

 • Aktuálny nález po ukončení liečby (ortopedický, neurologický, iný podľa typu poškodenia, zub, kópiu lekárskeho nálezu s percentuálnym vyjadrením straty zubu od vášho ošetrujúceho stomatológa, kópiu nálezu od odborného lekára s posúdením rozsahu trvalého telesného poškodenia, jazvy na tvári - fotografia s priloženým pravítkom k jazve)
 • Kópiu prvého lekárskeho vyšetrenia (prvá návšteva u lekára, pohotovosť, rýchla záchranná služba)
 • Kópie všetkých lekárskych správ z priebehu liečenia, vrátane prepúšťacích správ, záznamov z rehabilitácie
 • V prípade, že udalosť riešila polícia SR, kópiu policajného protokolu alebo Záver z vyšetrovania
 • Ostatné dokumenty (ostatné dokumenty k vyriešeniu poistnej udalosti okrem vyššie uvedených dokumentov

Poistnú udalosť, prosím, nahláste až po ustálení zdravotného stavu (spravidla po 1 roku od úrazu).

Pri poistení s progresívnym plnením, poistné plnenie násobne rastie s rastúcim percentom poškodenia.

Predtým, ako oznámite poistnú udalosť si, prosím, skontrolujte, či máte všetky dokumenty potrebné k hláseniu poistnej udalosti.

Viac informácií o tomto poistení sa dočítate v prehľadnom informačnom liste. Nájdete v ňom prehľadne spracované dôležité informácie o tom, aké situácie toto poistenie kryje a aký je postup pri hlásení poistnej udalosti a výplate poistného plnenia. Infolist Trvalé následky úrazu (PDF)

Úraz - denné odškodné

Poistenie denného odškodného za dobu nevyhnutného liečenia úrazu vám pomôže znížiť výdaje vynaložené na liečbu a rehabilitáciu.

K hláseniu poistnej udalosti budete potrebovať:

 • Kópiu prvého lekárskeho vyšetrenia (prvá návšteva u lekára, pohotovosť, rýchla zdravotná služba)
 • Kópie všetkých lekárskych správ z priebehu liečenia, vrátane prepúšťacích správy, záznamov z rehabilitácie
 • V prípade, že udalosť riešila polícia SR, kópiu policajného protokolu alebo Záver z vyšetrovania
 • Ostatné dokumenty (ostatné dokumenty k vyriešeniu poistnej udalosti okrem vyššie uvedených dokumentov

Poistnú udalosť odporúčame nahlásiť až po ukončení liečby.

Predtým, ako oznámite poistnú udalosť si, prosím, skontrolujte, či máte všetky dokumenty potrebné k hláseniu poistnej udalosti.

Viac informácií o tomto poistení sa dočítate v prehľadnom informačnom liste. Nájdete v ňom prehľadne spracované dôležité informácie o tom, aké situácie toto poistenie kryje a aký je postup pri hlásení poistnej udalosti a výplate poistného plnenia.Infolist Denné odškodné úrazu (PDF)

Hospitalizácia

K hláseniu poistnej udalosti budete potrebovať:

 • Kópiu Prepúšťacej správy z hospitalizácie
 • V prípade, že udalosť riešila Polícia SR, kópiu policajného protokolu alebo Záver z vyšetrovania
 • Ostatné dokumenty (ostatné dokumenty k vyriešeniu poistnej udalosti okrem vyššie uvedených dokumentov
 

Predtým, ako oznámite poistnú udalosť si, prosím, skontrolujte, či máte všetky dokumenty potrebné k hláseniu poistnej udalosti.

Pracovná neschopnosť

Poistenie pracovnej neschopnosti pomáha zmierniť stratu príjmu spôsobenú pracovnou neschopnosťou v dôsledku choroby či úrazu.

K hláseniu poistnej udalosti budete potrebovať:

 • Kópiu dokladu Rozhodnutia o dočasnej pracovnej neschopnosti s dátumom začiatku aj koncom pracovnej neschopnosti (v prípade, že už bola PN ukončená)
 • Kópie všetkých lekárskych správ z priebehu liečenia PN (záznamy od odborných i praktických lekárov, kopírované zo zdravotnej karty klienta, kópie prepúšťacích správ)
 • Ostatné dokumenty (ostatné dokumenty k vyriešeniu poistnej udalosti okrem vyššie uvedených dokumentov
 

V prípade dlhodobej pracovnej neschopnosti si nechajte svojím ošetrujúcim lekárom pravidelne po 30-tich dňoch potvrdiť trvanie pracovnej neschopnosti. Neakceptujeme výmenné lístky.

Predtým, ako oznámite poistnú udalosť si, prosím, skontrolujte, či máte všetky dokumenty potrebné k hláseniu poistnej udalosti.

Viac informácií o tomto poistení sa dočítate v prehľadnom informačnom liste. Nájdete v ňom prehľadne spracované dôležité informácie o tom, aké situácie toto poistenie kryje a aký je postup pri hlásení poistnej udalosti a výplate poistného plnenia.Infolist Pracovná neschopnosť (PDF)

 

Hlásenie poistnej udalosti:

 • Online - poistnú udalosť je možné nahlásiť až po ukončení pracovnej neschopnosti.
 • Písomne - V prípade, že si želáte v priebehu pracovnej neschopnosti vyplácať zálohu poistného plnenia, nahláste nám poistnú udalosť písomne. Vyplňte formulár pre hlásenie poistnej udalosti spolu s vami voľne naformulovanou Žiadosťou o vyplácanie zálohy výplaty poistného plnenia. Oba dokumenty zašlite na našu korešpondenčnú adresu: AXA životní pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, Kolárska 6, 812 55 Bratislava.
Kritické ochorenia

K hláseniu poistnej udalosti budete potrebovať:

 • Nález odborného lekára súvisiaci s typom kritického ochorenia
 • Kópie všetkých lekárskych aj prepúšťacích správ z priebehu liečenia (od vzniku onemocnenia vrátane prebiehajúcej liečby - v súlade s poistnými podmienkami a typom onemocnenia, napr. histológia, CT, MRI, EKG, aktuálny odborný lekársky nález)
 • V prípade, že udalosť riešila polícia SR, kópiu policajného protokolu alebo Záver z vyšetrovania
 • Ostatné dokumenty (ostatné dokumenty k vyriešeniu poistnej udalosti okrem vyššie uvedených dokumentov
 

Predtým, ako oznámite poistnú udalosť si, prosím, skontrolujte, či máte všetky dokumenty potrebné k hláseniu poistnej udalosti.

Chirurgický zákrok

K hláseniu poistnej udalosti budete potrebovať:

 • Kópiu Operačného protokolu
 • Kópiu lekárskej Prepúšťacej správy
 • Kópie všetkých lekárskych správ z priebehu liečenia úrazu / onemocnenia
 • V prípade, že udalosť riešila polícia SR, kópiu policajného protokolu alebo Záver z vyšetrovania
 • Ostatné dokumenty (ostatné dokumenty k vyriešeniu poistnej udalosti okrem vyššie uvedených dokumentov
 

Predtým, ako oznámite poistnú udalosť si, prosím, skontrolujte, či máte všetky dokumenty potrebné k hláseniu poistnej udalosti.

Invalidita

K hláseniu poistnej udalosti budete potrebovať:

 • Fotokópiu Rozhodnutia Sociálnej poisťovne o priznaní invalidného dôchodku
 • Lekársku správu - správu posudkového lekára o priznaní invalidity / lekársky posudok o invalidite
 • V prípade, že udalosť riešila polícia SR, kópiu policajného protokolu alebo Záver z vyšetrovania
 • Ostatné dokumenty (ostatné dokumenty k vyriešeniu poistnej udalosti okrem vyššie uvedených dokumentov
 

Každý ďalší rok trvania invalidného dôchodku je potrebné dokladovať aktuálnym potvrdením Sociálnej poisťovne o trvaní dôchodku. Až do uznania nároku na oslobodenie od platenia bežného poistného poisťovateľom je poistník povinný platiť poistné.

Predtým, ako oznámite poistnú udalosť si, prosím, skontrolujte, či máte všetky dokumenty potrebné k hláseniu poistnej udalosti.

Úmrtie

K hláseniu poistnej udalosti budete potrebovať:

 • Úradne overenú kópiu Úmrtného listu poisteného
 • Úradne overený podpis obmyslenej osoby
 • V prípade, že udalosť riešila Polícia SR, kópiu policajného protokolu alebo Záver z vyšetrovania
 • Ostatné dokumenty (ostatné dokumenty k vyriešeniu poistnej udalosti okrem vyššie uvedených dokumentov
 

Predtým, ako oznámite poistnú udalosť si, prosím, skontrolujte, či máte všetky dokumenty potrebné k hláseniu poistnej udalosti.


 

Poistnú udalosť môžete nahlásiť:

 

Online

jednoduché a rýchle hlásenie poistnej udalosti z pohodlia vášho domova


Nahlásiť online

 

Poštou

vytlačte si potrebný formulár a vyplnený ho odošlite na adresu uvedenú nižšie:

AXA životní pojišťovna a.s.,
pobočka poisťovne z iného
členského štátu,
Krasovského 3986/15, Bratislava
851 01

Vitajte v AXA
člen skupiny UNIQA Insurance Group

Magazín Patálie